Сообщение о возникновении особой информации эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гордiєнко Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.10.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

4. Код за ЄДРПОУ

16285602

5. Міжміський код та телефон, факс

044 490-27-44 044 490-27-48

6. Електронна поштова адреса

ymelnik@ingo.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.10.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

200 (2705) ВIДОМОСТI НКЦПФР

23.10.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ingo.ua/ua/company/emitent

в мережі Інтернет

19.10.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.10.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Малiновський Володимир Болеславович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) припинено повноваження Малiновського Володимира Болеславовича на посадi Члена Наглядової ради у звязку iз переобранням складу Наглядової ради. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало.

12.10.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Поляков Юрiй Петрович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) припинено повноваження Полякова Юрiя Петровича на посадi Члена Наглядової ради у звязку iз переобранням складу Наглядової ради. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало.

12.10.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Нємой Олександр Михайлович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) припинено повноваження Нємого Олександра Михайловича на посадi Члена Наглядової ради, у звязку iз переобранням складу Наглядової ради. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало.

12.10.2017

обрано

Член Наглядової ради

Чорний Олександр Володимирович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Чорний Олександр Володимирович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду керiвника департаменту корпоративних прав ТОВ "КУА "Смарт Сиситем АМ".

12.10.2017

обрано

Член Наглядової ради

Петровський Костянтин Вiкторович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Петровський Костянтин Вiкторович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг".

12.10.2017

обрано

Член Наглядової ради

Александров Артем Володимирович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Александров Артем Володимирович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг".

12.10.2017

обрано

Член Наглядової ради

Фоменко Андрiй Васильович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Фоменко Андрiй Васильович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ "КУА "Герiтiдж Iнвестмент Менеджмент".

12.10.2017

обрано

Член Наглядової ради

Малиш Яна Миколаївна


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Малиш Яна Миколаївна обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займала керiвнi посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг".

12.10.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Чуп`як Микола Дмитрович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) припинено повноваження Чуп`яка Миколи Дмитровича на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї, у звязку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Наглядової ради; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало.

12.10.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Зосiмов Олексiй Iванович


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Зосiмов Олексiй Iванович обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Наглядової ради; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг".

12.10.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Морозова Олена Георгiївна


-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) Морозова Олена Георгiївна обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Наглядової ради; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв працювала аудитором у ТОВ "Бейкер Тiллi Україна", ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" та керiником вiдiдлу у ТОВ "Серединецьке".

 

PDF icon publication_19102017.pdf