Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів «Автоцивілка+»

 • Дата: 01 листопада 2019 року

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», що надалі іменується як «Страховик» (ліцензії ДКРРФП серії АВ №546575 від 16.07.2010 року), з однієї сторони,

  та

  Особа, що уклала із Страховиком договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та подала Заяву про приєднання (акцепт) до Договору і прийняла його умови (публічну пропозицію Страховика необмеженому колу осіб, які уклали із Страховиком договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) шляхом підписання Договору, що надалі іменується як «Страхувальник», з другої сторони, що тут і надалі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, відповідно до «Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 16 листопада 2007 року (надалі – Правила), положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію», уклали цей Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів «Автоцивілка+» (надалі – Договір) про наступне:

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  1.1. На умовах Договору Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, якщо відповідальність за заподіяння цієї шкоди, згідно з чинним законодавством України, несе Страхувальник або особа, допущена до керування ТЗ відповідно до діючого законодавства, в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Правилами страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страховий платіж у визначені строки та виконувати умови цього Договору та Правил страхування.

  1.2. Страхувальник/Представник Страхувальника може приєднатись (акцепт) до цього Договору (оферта) і прийняти його умови (публічну пропозицію Страховика необмеженому колу осіб, що уклали із Страховиком договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) шляхом подання Заяви про приєднання та підписанням Сертифікату.

  1.3. Ці умови є офертою в розуміння частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» (надалі – оферта).

  1.4. Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Страховика. Оферта розміщена Страховиком в мережі «Internet» та доступна для вільного ознайомлення.

  1.5. Договір страхування укладається шляхом підписання Сертифікату (Заяви-приєднання), в тому числі шляхом вчинення електронного правочину – акцептування умов цієї Оферти в електронні формі з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

  1.6. Після підписання Заяви-приєднання Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж одним із запропонованих Страховиком способів.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

  2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальникаабо довірених осіб (якщо вони передбачені цим Договором), що не суперечить законодавству України, пов’язаний з відшкодуванням ними шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, виключаючи осіб, що знаходяться в застрахованому транспорті та їх майно, внаслідок використання транспортного засобу Страхувальника (якщо, згідно з чинним законодавством, відповідальність за заподіяння такої шкоди несе Страхувальник або довірена особа).

  2.2. Страхова сума: зазначаєтьсявСертифікаті.

  2.3. Страховий тариф: зазначається в Сертифікаті.

  2.4. Франшиза: 0%.

  2.5. Ліміт відшкодування: за договором страхування.

  2.6. Бонус-Малус: не застосовується.

  2.7. Допущені до керування: всі водії на законних підставах.

  3. ДІЯ ДОГОВОРУ

  3.1. Строк дії Договору: строк дії договору зазначається в Сертифікаті.

  3.2. Договір страхування набирає чинності (початок дії) з 00.00 годин дня наступного за днем надходження всієї страхової премії на рахунок Страховика, але не раніше дати початку строку дії, зазначеної в ньому.

  3.3. Територія страхування: Україна за виключенням територій та зон проведення операції об’єднаних сил, військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції, тимчасово окупованих територій, та населених пунктів, на територіях яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

  4. СТРАХОВА ПРЕМІЯ

  Страхова премія за Договором страхування та дата сплати на рахунок Страховика зазначаються в Сертифікаті.

  5. ПРАВА та обов'язки сторін

  5.1. Страхувальник має право:

  5.1.1. одержувати роз’яснення стосовно умов Договору страхування;

  5.1.2. ініціювати внесення змін до договору та дострокове припинення дії Договору страхування з письмовим повідомленням Страховика на встановлених Договором умовах;

  5.1.3. одержати дублікат Договору страхування у випадку втрати оригіналу;

  5.1.4. користуватися іншими правами, передбачених Правилами та законодавством України.

  5.2. Страхувальник, Водій чи їх представник зобов’язані:

  5.2.1. ознайомитись з Правилами і умовами Договору страхування;

  5.2.2. своєчасно вносити страхові платежі у відповідності до умов Договору;

  5.2.3. дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування ТЗ відповідно до вимог виробника;

  5.2.4. надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

  5.2.5. у 3-денний термін повідомити Страховика про будь-які зміни, що можуть вплинути на ступінь ризику (зміна умов експлуатації тощо);

  5.2.5. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;

  5.2.6. здійснити всі необхідні, можливі і доречні дії, спрямовані на зменшення наслідків страхового випадку;

  5.2.7. при настанні страхового випадку сповістити (зателефонувати) до Контакт-Центру Страховика, викликати компетентні органи відповідно до Розділу 6 Договору, виконувати інструкції Страховика, Контакт-Центру та надавати повну і достовірну інформацію щодо обставин настання страхового випадку. Діяти відповідно до Розділу 6 Договору;

  5.2.8. письмово оформити заяву про страховий випадок не пізніше 3-х робочих днів з моменту його настання;

  5.2.9. надати Страховику всі документи, передбачені Розділом 3 Договору, що стосуються страхового випадку та його наслідків;

  5.2.10. вжити заходи для ідентифікації потерпілої 3-ї особи;

  5.2.11. повернути Страховику суму фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини, передбачені розділами «Виключення із страхових випадків і обмеження страхування» та «Причини відмови у виплаті страхового відшкодування» Правил страхування;

  5.2.12. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та законодавством України.

  5.3. Страховик має право:

  5.3.1. перевірити інформацію, надану Страхувальником, а також виконання ним вимог і умов Договору страхування;

  5.3.2. з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку, перевіряти всі надані документи;

  5.3.3. ініціювати внесення змін до Договору страхування, дострокове припинення дії Договору з письмовим повідомленням Страхувальнику про причини такого рішення у встановлені Договором строки;

  5.3.4. подовжити строк прийняття рішення щодо здійснення страхового відшкодування або відмовити у виплаті відшкодування на умовах, передбачених Договором, Правилами та законом;

  5.3.5. одержати право власності на ТЗ, складові частини, деталі, обладнання, інше майно потерпілої 3-ї особи щодо яких страхове відшкодування виплачене в розмірі їх дійсної вартості, або вирахувати із суми страхового відшкодування їх вартість;

  5.3.6. звернутися із вимогою щодо повернення відшкодування до Страхувальника чи 3-ї особи у порядку і випадках, передбачених Правилами та законом;

  5.3.7. користуватися іншими правами, передбаченими Правилами та законодавством України.

  5.4. Страховик зобов’язаний:

  5.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами;

  5.4.2. протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування;

  5.4.3. здійснити виплату страхового відшкодування на умовах і в строки, що передбачені Договором страхування;

  5.4.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та законом.

  5.5. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день прострочення, але не більше 10% від суми боргу.

  6. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  6.1. Увімкнути аварійну сигналізацію та негайно встановити знак аварійної зупинки.

  6.2. Вжити всі можливі заходи щодо порятунку та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим особам.

  6.3. Вжити всі можливі заходи щодо зменшення розміру збитку і порятунку пошкодженого ТЗ чи іншого майна 3-ї особи.

  6.4. З місця події негайно (протягом години) в межах населеного пункту та не пізніше 6 годин за його межами, сповістити про ДТП в телефонному режимі Контакт-центр Страховика та викликати відповідні компетентні органи (поліції, пожежну охорону або інші). Виїзд представника Спеціалізованої служби є обов’язковим.

  6.5. У випадку, якщо з об’єктивних причин виклик відповідних органів або підрозділу міліції на місце події є неможливим, рішення про визнання події страховим випадком буде прийматися на підставі висновків Спеціалізованої служби.

  6.6. При зверненні до Контакт-центру Страховика повідомити: номер Договору страхування, обставини настання страхового випадку, місце події, інформацію про потерпілу 3-ю особу, інформацію про пошкодження (зовнішні прояви) заподіяні автотранспорту/майну 3-ї особи та шкоду, заподіяну її життю та здоров’ю, іншу інформацію щодо страхової події, необхідну для правильної оцінки ситуації.

  6.7. Не давати обіцянок та не робити пропозицій про добровільне відшкодування збитку, не відшкодовувати збиток, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність.

  6.8. Зберігати ТЗ, пошкоджене майно та розташування учасників ДТП в такому стані, в якому вони знаходилися після ДТП, до приїзду працівників поліції або аварійного комісара Страховика.

  6.9. Занотувати імена та адреси свідків та учасників ДТП (державний номер ТЗ, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса, місце роботи) і надати ці дані в Спеціалізовану службу.

  6.10. Повідомити потерпілих 3-х осіб про наявність Договору страхування в АСК «ІНГО Україна» та надати їм наступну інформацію: телефони та адресу Страховика. Необхідно попередити про те, що ремонт може здійснюватися тільки після огляду пошкодженого транспортного засобу (майна) представником Страховика.

  7. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

  7.1. Сертифікат.

  7.2. Для врегулювання страхового випадку і виплати страхового відшкодування за Договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів Страховик керується документами, наданими Страхувальником за цим страховим випадком за полісом ОСЦПВВНТЗ Страхувальника.

  8. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  8.1. Після одержання всіх необхідних документів (відповідно до Розділу 3 Договору), рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком у строк до 15-ти робочих днів. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15-ти робочих днів з моменту ухвалення рішення про виплату.

  8.2. Відшкодуванню підлягає тільки пряма шкода, заподіяна 3-м особам внаслідок ДТП за участю ТЗ, зазначеного в Договорі страхування, якщо має місце причинно-наслідковий зв’язок між рухом ТЗ (його частин) і заподіяною шкодою, виключаючи втрачену вигоду, витрати на оренду, моральний збиток, втрату товарної вартості тощо.

  8.3. У якості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю потерпілої третьої особи у результаті ДТП, підлягають збитки, пов’язані з: лікуванням потерпілої 3-ої особи; тимчасовою втратою працездатності потерпілою 3-ою особою; стійкою втратою працездатності потерпілою 3-ою особою; смертю потерпілої 3-ої особи. Розмір страхового відшкодування регламентується Правилами.

  8.4. Розмір страхового відшкодування за збиток, заподіяний майну 3-іх осіб (за виключенням ТЗ потерпілої 3-ої особи) визначається на підставі висновку експертизи щодо розміру матеріального збитку.

  8.5. Розмір страхового відшкодування за збиток, заподіяний ТЗ потерпілої 3-ої особи визначається Страховиком з урахуванням вимог діючого Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів.

  8.6. Страхове відшкодування виплачується:

  8.6.1. за вирахуванням франшизи, обумовленої цим Договором страхування.

  8.6.1.1 франшиза не вираховується при виплаті страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю потерпілої 3-ї особи;

  8.6.1.2. якщо внаслідок одного страхового випадку завдано майнових збитків декільком 3-м особам, то франшиза для кожної потерпілої 3-ї особи встановлюється пропорційно відношенню розміру відшкодування кожній потерпілій 3-й особі до загального розміру страхового відшкодування за таким страховим випадком.

  8.6.2. за вирахуванням страхових виплат, відшкодованих потерпілим 3-м особам за цим страховим випадком за полісом ОСЦПВВНТЗ Страхувальника. При цьому франшиза, на суму якої була зменшена виплата за полісом ОСЦПВВНТЗ, підлягає відшкодуванню за цим Договором страхування;.

  8.6.3 за вирахуванням відшкодувань потерпілим 3-м особам іншим Страховиком/особою за цим страховим випадком;

  8.6.4. У випадку економічної недоцільності проведення відновлювального ремонту ТЗ, сума збитку визначається з урахуванням вартості залишків пошкодженого ТЗ, але в будь-якому разі, сума страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми за Договором.

  8.7. З урахуванням п.8.6.2. Договору виплата страхового відшкодування за цим Договором здійснюється тільки якщо сума заподіяної шкоди, що належить до відшкодування, перевищує ліміти відповідальності, встановлені Законом України №1961-IV від 01.07.2004р. "Про ОСЦПВВНТЗ".

  8.8. Виплата страхового відшкодування здійснюється за заявою Страхувальника/потерпілої особи потерпілій особі або, у випадку смерті останньої, його спадкоємцям у відповідності із законом.

  8.9. Якщо ДТП сталася за участю декількох ТЗ, що перебували у з’єднанні між собою (у складі одного транспортного составу - автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа) при цьому шкода заподіяна причепом, виплата страхового відшкодування здійснюється в межах ліміту відповідальності (страхової суми) на причіп, встановленої Договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів для причепа.

  8.10. Страховим випадком визнаються події, що сталися внаслідок порушення Страхувальником/Водієм Правил дорожнього руху:

  • перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше ніж на 20 км/год;

  • проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;

  • в’їзд на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі;

  • виїзд на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд заборонено;

  • недодержання вимог дорожніх знаків, що забороняють рух транспортних засобів;

  • рух заднім ходом на перехрестях.

  9. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ

  9.1. Страховими випадками не визнаються події, що відбулися внаслідок:

  • використання ТЗ не за призначенням або з порушенням умов технічної експлуатації ТЗ, експлуатація ТЗ з невідповідністю вимог Правил дорожнього руху щодо технічного стану транспортних засобів та їх обладнання;

  • зміни конструкції ТЗ або установки невідповідних деталей чи обладнання, на яке немає дозволу виробника/відповідних органів;

  • навмисних дій Страхувальника/Водія. Зазначена норма не поширюється на дії, здійснені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій зазначених осіб встановлюється відповідно до законодавства України;

  • свідомого використання Страхувальником/Водієм ТЗ у наперед відомому аварійному стані, зокрема їзди на зношених шинах (якщо залишкова висота малюнка протектора шини не відповідає вимогам Правил дорожнього руху);

  • керування ТЗ особою, яка не має права керування цим ТЗ згідно законодавства або не зазначена в Договорі як така, що допущена до керування ТЗ відповідно до пункту «Водії», або перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

  • воєнних дій, терористичних актів, громадянської війни, народних заворушень, масових безпорядків;

  • радіоактивного, хімічного забруднення, внаслідок якого неможлива експлуатація ТЗ;

  • вибуху в результаті перевезення, збереження вибухонебезпечних речовин, боєприпасів;

  • пожежі, що виникла в результаті порушення Страхувальником чи його довіреними особами правил техніки безпеки при користуванні пальними і вибухонебезпечними речовинами;

  • здійснення Страхувальником/Водієм кримінально карних дій, непокори органам влади (втечі з місця події, переслідування працівниками поліції);

  • буксирування несправного або пошкодженого ТЗ, якщо це заборонено Правилами дорожнього руху;

  • участі в спортивних змаганнях, показових виступах, використання ТЗ для навчальної їзди і використання в якості таксі чи передачі ТЗ в оренду;

  • керування ТЗ Страхувальником/Водієм, який перебуває у стані хвороби, а також під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції та увагу (відповідно до Правил дорожнього руху), якщо існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між станом Страхувальника/Водія і настанням страхового випадку;

  • події, що мала місце в момент існування заборгованості по сплаті премії, в тому числі при сплаті страхової премії в неповному обсязі, або після закінчення строку дії Договору страхування;

  • функціонування механізму, змонтованого на ТЗ;

  • падіння із ТЗ вантажу, обладнання та запчастин, попадання предметів, що вилетіли з-під колеса ТЗ.

  9.2. Страховик не відшкодовує:

  • збиток, заподіяний ТЗ, зазначеному в Договорі страхування;

  • збиток, заподіяний життю та здоров’ю водія та пасажирів, що знаходились у застрахованому ТЗ в момент настання страхового випадку;

  • збиток, який не підтверджений документально;

  • судові витрати, непрямі та інші витрати, які можуть бути викликані страховим випадком (штраф, втрата прибутку/вигоди, простій, банківське обслуговування, витрати пов’язані з реєстрацією та зняттям ТЗ з обліку в компетентних органах, моральний збиток, втрату товарної вартості тощо);

  • збиток, заподіяний 3-м особам, але за заподіяння якого не передбачена цивільна відповідальність відповідно до вимог законодавства;

  • збиток, заподіяний 3-м особам на території іншій, ніж зазначена в Договорі страхування;

  • шкоду, заподіяну антикварним та іншим аналогічним унікальним предметам, виробам із коштовних та напівкоштовних металів та каміння, предметам релігійного культу, колекціям картин, рукописам, грошовим знакам, цінним паперам, валютним цінностям тощо;

  • шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища (у т.ч. екологічне забруднення);

  • суми податків, зборів та обов’язкових платежів;

  • шкоду, заподіяну майну водія та пасажирів, яке знаходилося у застрахованому ТЗ у момент настання страхового випадку.

  9.3. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

  • навмисні дії Страхувальника/Водія, спрямовані на порушення Правил, інструкцій з експлуатації ТЗ чи заподіяння шкоди ТЗ та настання страхового випадку;

  • вчинення Страхувальником/ Водієм умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

  • подання Страхувальником або його представником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;

  • несвоєчасне повідомлення Страхувальником/Водієм про настання страхового випадку (згідно Розділу 6 Договору) без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

  • отримання потерпілою особою відшкодування збитків від 3-х осіб або за іншими договорами страхування;

  якщо Страхувальник, Водій чи їх представник не виконав обов’язків, передбачених умовами Розділу 5 Договору та Правилами;

  інші випадки, передбачені законом.

  9.4. Страховик має право цілком чи частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник/Водій:

  • знехтував заходами (не виконав дій згідно вимог Правил дорожнього руху) щодо запобігання збільшення розміру збитків;

  • не повідомив Страховика про суттєві зміни, що сталися з ТЗ, про зміну власника ТЗ та збільшення кількості осіб, допущених до управління ТЗ;

  • не надав документи, які необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, чи подав документи, оформлені з порушенням дійсних норм (відсутні номер, печатка чи дата, наявність виправлень) та такі, що містять недостовірну інформацію;

  • не повідомив Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;

  • здійснив витрати, направлені на відшкодування збитку 3-й особі, попередньо не погодивши їх із Страховиком у порядку, встановленому Договором та Правилами.

  10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

  10.1. Будь-яка домовленість між Сторонами, що несе за собою нові зобов'язання, повинна бути письмово підтверджена сторонами у вигляді доповнення до Договору (адендуму).

  10.2. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  10.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

  10.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування:

  10.4.1. за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим Договором страхування. В разі зарахування, за рішенням Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплату премії за іншими договорами страхування, витрати на ведення справи при перерахунку страхових платежів не вираховуються. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  10.4.2. за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, а також фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим Договором страхування.

  11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  11.1. Все, що не знайшло відображення в Договорі, регулюється Правилами та законодавством України.

  11.2. В разі виникнення розбіжностей між умовами цього Договору та Правилами – пріоритет має Договір.

  11.3. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до цього Договору Страхувальник підтверджує, що:

  - до укладення цього Договору на виконання вимог Закону України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку що передбачені частиною 2 статті 12 Закону України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

  - зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування Страхувальників Страховика та/або на WEB-сторінці Страховика в мережі «Internet», а також повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг що надаються Страховиком;

  - вся зазначена інформація та всі умови цього Договору та Правил зрозумілі Страхувальнику;

  - зазначена інформація та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень;

  - укладення цього Договору не нав’язане йому іншою особою (в тому числі Вигодонабувачем);

  - цей Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства;

  - Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору.

  11.4. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування ознайомився та погодився.

  11.5. Кореспонденція, повідомлення від Страховика до Страхувальника надсилаються за адресою, вказаною в Сертифікаті (Заяві-приєднання) або повідомленою Страхувальником письмово згідно умов цього Договору.

  11.6. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до Договору Страхувальник надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації отриманої від Страхувальника, в тому числі телефонних розмов, щодо Повідомлень про подію, що має ознаки страхового випадку, іншої інформації для виконання зобов’язань за Договором.

  11.7. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до Договору Страхувальник надає згоду Страховику на використання інформації, зазначеної п.11.6., в тому числі записів телефонних розмов, іншої інформації та документів, отриманих від Страхувальника при врегулюванні страхових випадків на умовах цього Договору у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, державними органами, в тому числі при вирішенні спорів (претензій, позовів, заяв), пов’язаних із виконанням Страхувальником, Страховиком зобов’язань за цим Договором.

  11.8. Страховик гарантує використання інформації та документів, отриманих від Страхувальника, в тому числі записів телефонних розмов, з метою та в межах зобов’язань, передбачених цим Договором та діючим законодавством України з дотриманням обмежень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про інформацію» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини в сфері інформації.

  11.9. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до Договору Страхувальник підтверджує, що належним чином проінформований, що для укладення Договору, до та/або під час його укладення,. а також для його виконання Страховик. Відповідно до чинного законодавства може залучати страхових посередників, які діють від імені Страховика та виконують частину його функцій, разом чи кожний окремо.

  11.10. На виконання ст.ст. 6, 10,11, 14 та 20 Закону України «Про захист персональних даних» підписанням Заяви-приєднання Страхувальник надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на передачу, зберігання та обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі, а Страховик повідомляє, що отримані персональні дані Страхувальника будуть зберігатися, оброблятися в базах даних Страховика, з метою реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для проведення звітування до податкових та інших установах в порядку передбаченому законодавством України. Суб'єкт персональних даних – Страхувальник засвічує, що ознайомлений з правами визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

  11.11. Страховик є платником податку згідно пп. 141.1.2 п.141.1 ст. 141. Податкового кодексу України.

  11.12. Страхувальник є платником податку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України. Вигодонабувач є платником податку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України.

  11.13. На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

  Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,тел./факс: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07,Е-mail: info@dfp.gov.ua

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, www.consumer.gov.ua

  11.14. На виконання частини другої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страхувальник засвідчує, що Страховиком надано та Страхувальник ознайомлений з відповідною інформацією щодо вимог цього Закону.

  11.5. Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за №1702-VII від 14.10.2014р. Страховик має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Страховиком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

  11.6. Підписанням Сертифікату Страхувальник (в тому числі за наявністю Вигодонабувач, додатково Застрахована особа, особа, яка діє від імені та за дорученням Страхувальника) засвідчує, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про збір персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих ним, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані, з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

  12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТРАХОВИКА

  Приватне Акціонерне Товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»

  Місцезнаходження та фактична адреса: 01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 33.

  Тел.: (044) 490-27-44; (044) 490-27-45

  Факс: (044) 490-27-48

  e-mail: office@ingo.ua

  п/р № 26503052600903 в АТ "Приватбанк"

  МФО 320649

  код ЄДРПОУ 16285602

  Голова правління

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

  Гордієнко І.М.

  Завантажити договір