Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів «Автоцивілка+»

 • Умови Договору

  добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів «Автоцивілка+»

   

  ці умови діють з «27» грудня 2019 р.

   

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», іменована надалі Страховик(ліцензія ДКРРФП серії АВ №546575 від 16.07.2010 року) є платником податку на прибуток згідно з п.п.141.1.2. п.141.1. ст.141. Податкового кодексу України, з однієї сторони, 

  та 

  Особа, яка прийняла індивідуальну пропозицію укласти договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів «Автоцивілка+», що надалі іменується Страхувальник, з другої сторони, що тут і надалі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, відповідно до 

  «Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 16 листопада 2007 року зі змінами та доповненнями (надалі – Правила), 

  положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію» уклали Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземнихтранспортних засобів «Автоцивілка+» (надалі – Договір) про наступне:

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

  1.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника або довірених осіб (якщо вони передбачені цим Договором), що не суперечить законодавству України, пов’язаний з відшкодуванням ними шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, виключаючи осіб, що знаходяться в застрахованому транспорті та їх майно, внаслідок використання транспортного засобу. що зазначається Сертифікаті. 

  На умовах Договору Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, якщо відповідальність за заподіяння цієї шкоди, згідно з чинним законодавством України, несе Страхувальник або особа, допущена до керування ТЗ відповідно до діючого законодавства, в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Правилами страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страховий платіж у визначені строки та виконувати умови цього Договору та Правил страхування.

  1.2. Страхова сума:зазначається в Сертифікаті.

  1.3. Страховий тариф: зазначається в Сертифікаті.

  1.4. Франшиза: 0%.

  1.5. Ліміт відшкодування: за договором страхування.

  1.6. Бонус-Малус: не застосовується.

  1.7. Допущені до керування: всі водії на законних підставах.

  1.8. Страхова премія: згідно Сертифікату.

  1.9. Дата сплати: згідно Сертифікату.

  1.10. Строк дії Договору: згідно Сертифікату.

  1.11. Територія страхування: Україна. Дія договору не розповсюджується на території та зони військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), райони, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції. Із території страхування виключаються населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та які розташовані на лінії зіткнення.

   

  2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  Договір страхування укладається шляхом прийняття Страхувальником індивідуальної пропозиції на укладання договору, в тому числішляхом укладання електронного Договору з дотриманням вимог Закону України «Про електронну комерцію» з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.Факт укладання договору страхування посвідчується страховимСертифікатом, 

   

  3. ПРАВА та обов'язки сторін

  3.1. Страхувальник має право:

  3.1.1. одержувати роз’яснення стосовно умов Договору страхування;

  3.1.2. ініціювати внесення змін до договору та дострокове припинення дії Договору страхування з письмовим повідомленням Страховика на встановлених Договором умовах;

  3.1.3. повторно одержати, у тому числіна електронну адресу,  договір страхуванняу випадку його втрати;

  3.1.4. користуватися іншими правами, передбачених Правилами та законодавством України.

  3.2. Страхувальник, Водій чи їх представник зобов’язані:

  3.2.1. ознайомитись з Правилами і умовами Договору страхування;

  3.2.2. своєчасно вносити страхові платежі у відповідності до умов Договору;

  3.2.3. дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування ТЗ відповідно до вимог виробника;

  3.2.4. надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

  3.2.5. у 3-денний термін повідомити Страховика про будь-які зміни, що можуть вплинути на ступінь ризику (зміна умов експлуатації тощо);

  3.2.6. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;

  3.2.7. здійснити всі необхідні, можливі і доречні дії, спрямовані на зменшення наслідків страхового випадку;

  3.2.8. при настанні страхового випадку сповістити (зателефонувати) до Контакт-Центру Страховика, викликати компетентні органи відповідно до Розділу 4 Договору, виконувати інструкції Страховика, Контакт-Центру та надавати повну і достовірну інформацію щодо обставин настання страхового випадку. Діяти відповідно до Розділу 4 Договору;

  3.2.9. письмово оформити заяву про страховий випадок не пізніше 3-х робочих днів з моменту його настання;

  3.2.10. надати Страховику всі документи, передбачені Розділом 5 Договору, що стосуються страхового випадку та його наслідків;

  3.2.11. вжити заходи для ідентифікації потерпілої 3-ї особи;

  3.2.12. повернути Страховику суму фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини, передбачені розділами «Виключення із страхових випадків і обмеження страхування» та «Причини відмови у виплаті страхового відшкодування» Правил страхування;

  3.2.13. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та законодавством України.

  3.3. Страховик має право:

  3.3.1. перевірити інформацію, надану Страхувальником, а також виконання ним вимог і умов Договору страхування;

  3.3.2. з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку, перевіряти всі надані документи;

  3.3.3. ініціювати внесення змін до Договору страхування, дострокове припинення дії Договору з письмовим повідомленням Страхувальнику про причини такого рішення у встановлені Договором строки;

  3.3.4. подовжити строк прийняття рішення щодо здійснення страхового відшкодування або відмовити у виплаті відшкодуванняна умовах, передбачених Договором, Правилами та законом;

  3.3.5. одержати право власності на ТЗ, складові частини, деталі, обладнання, інше майно потерпілої 3-ї особи щодо яких страхове відшкодування виплачене в розмірі їх дійсної вартості, абовирахувати із суми страхового відшкодування їх вартість;

  3.3.6. звернутися із вимогою щодо повернення відшкодування до Страхувальника чи 3-ї особи у порядку і випадках, передбачених Правилами та законом;

  3.3.7. користуватися іншими правами, передбаченими Правилами та законодавством України.

  3.4. Страховик зобов’язаний:

  3.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами;

  3.4.2. протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування;

  3.4.3. здійснити виплату страхового відшкодування на умовах і в строки, що передбачені Договором страхування;

  3.4.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та законом.

  3.5. Страховик несе відповідальність за несвоєчаснездійснення страхового відшкодування шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ,за кожний день прострочення,  але не більше 10% від суми боргу.

   

  4.ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  4.1. Увімкнути аварійну сигналізацію та негайно встановити знак аварійної зупинки.

  4.2. Вжити всі можливі заходи щодо порятунку та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим особам.

  4.3. Вжити всі можливі заходи щодо зменшення розміру збитку і порятунку пошкодженого ТЗ чи іншого майна 3-ї особи.

  4.4. З місця події негайно (протягом години) в межах населеного пункту та не пізніше 6 годин за його межами, сповістити про ДТП в телефонному режимі Контакт-центр Страховика та викликати відповідні компетентні органи (поліції, пожежну охорону або інші). Виїзд представника Спеціалізованої служби є обов’язковим.

  4.5. У випадку, якщо з об’єктивних причин виклик відповідних органів або підрозділу міліції на місце події є неможливим, рішення про визнання події страховим випадком буде прийматися на підставі висновків Спеціалізованої служби.

  4.6. При зверненні до Контакт-центру Страховика повідомити: номер Договору страхування, обставини настання страхового випадку, місце події, інформацію про потерпілу 3-ю особу, інформацію про пошкодження (зовнішні прояви) заподіяні автотранспорту/майну 3-ї особи та шкоду, заподіяну її життю та здоров’ю, іншу інформацію щодо страхової події, необхідну для правильної оцінки ситуації.

  4.7. Не давати обіцянок та не робити пропозицій про добровільне відшкодування збитку, не відшкодовувати збиток, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність.

  4.8. Зберігати ТЗ, пошкоджене майно та розташування учасників ДТП в такому стані, в якому вони знаходилися після ДТП, до приїзду працівників поліціїабо аварійного комісара Страховика.

  4.9. Занотувати імена та адреси свідків та учасників ДТП (державний номер ТЗ, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса, місце роботи) і надати ці дані в Спеціалізовану службу.

  4.10. Повідомити потерпілих 3-х осіб про наявність Договору страхування в АСК «ІНГО Україна» та надати їм наступну інформацію: телефони та адресу Страховика. Необхідно попередити про те, що ремонт може здійснюватися тільки після огляду пошкодженого транспортного засобу (майна) представником Страховика.

   

  5.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

  5.1. Сертифікат.

  5.2. Для врегулювання страхового випадку і виплати страхового відшкодування за Договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів  Страховик керується документами, наданими Страхувальникомза цим страховим випадком за полісом ОСЦПВВНТЗ Страхувальника.

   

  6.УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  6.1. Після одержання всіх необхідних документів (відповідно до Розділу 3 Договору), рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком у строк до 15-ти робочих днів. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15-ти робочих днів з моменту ухвалення рішення про виплату.

  6.2. Відшкодуванню підлягає тільки пряма шкода, заподіяна 3-м особам внаслідок ДТП за участю ТЗ, зазначеного в Договорі страхування, якщо має місце причинно-наслідковий зв’язок між рухом ТЗ (його частин) і заподіяною шкодою, виключаючи втрачену вигоду, витрати на оренду, моральний збиток, втрату товарної вартості тощо.

  6.3. У якості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю потерпілої третьої особи у результаті ДТП, підлягають збитки, пов’язані з: лікуванням потерпілої 3-ої особи; тимчасовою втратою працездатності потерпілою 3-ою особою; стійкою втратою працездатності потерпілою 3-ою особою; смертю потерпілої 3-ої особи. Розмір страхового відшкодування регламентується Правилами.

  6.4. Розмір страхового відшкодування за збиток, заподіяний майну 3-іх осіб (за виключенням ТЗ потерпілої 3-ої особи) визначається на підставі висновку експертизи щодо розміру матеріального збитку.

  6.5. Розмір страхового відшкодування за збиток, заподіяний ТЗ потерпілої 3-ої особи визначається Страховиком з урахуванням вимог діючого Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. 

  6.6. Страхове відшкодування виплачується: 

  6.6.1. за вирахуванням франшизи, обумовленої цим Договором страхування.

  6.6.1.1. франшиза не вираховується при виплаті страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю потерпілої 3-їособи; 

  6.6.1.2. якщо внаслідок одного страхового випадку завдано майнових збитків декільком 3-м особам, то франшиза для кожної потерпілої 3-ї особи встановлюється пропорційно відношенню розміру відшкодування кожній потерпілій 3-й особі до загального розміру страхового відшкодування за таким страховим випадком.

  6.6.2. за вирахуванням страхових виплат, відшкодованих потерпілим 3-м особам за цим страховим випадком за полісом ОСЦПВВНТЗ Страхувальника. При цьому франшиза, на суму якої була зменшена виплата за полісом ОСЦПВВНТЗ, підлягає відшкодуваннюза цим Договором страхування;.

  6.6.3. за вирахуванням відшкодувань потерпілим 3-м особам іншим  Страховиком/особою за цим страховим випадком;

  6.6.4. у випадку економічної недоцільності проведення відновлювального ремонту ТЗ, сума збитку визначається з урахуванням вартості залишків пошкодженого ТЗ, але в будь-якому разі, сума страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми за Договором. 

  6.7. З урахуванням п.6.6.2. Договору виплата страхового відшкодування за цим Договором здійснюється тільки якщо сума заподіяної шкоди, що належить до відшкодування, перевищує ліміти відповідальності, встановлені Законом України №1961-IV від 01.07.2004р. "Про ОСЦПВВНТЗ".

  6.8. Виплата страхового відшкодування здійснюється за заявою Страхувальника/потерпілої особи потерпілій особі або, у випадку смерті останньої, його спадкоємцям у відповідності із законом.

  6.9. Якщо ДТП сталася за участю декількох ТЗ, що перебували у з’єднанні між собою (у складі одного транспортного составу - автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа) при цьому шкода заподіяна причепом, виплата страхового відшкодування здійснюється в межах ліміту відповідальності (страхової суми) на причіп, встановленої Договором добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів для причепа.

  6.10. Страховим випадком визнаються події, що сталися внаслідок порушення Страхувальником/Водієм Правил дорожнього руху: 

  • перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше ніж на 20 км/год;

  • проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;

  • в’їзд на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі;

  • виїзд на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд заборонено;

  • недодержання вимог дорожніх знаків, що забороняють рух транспортних засобів;

  • рух заднім ходом на перехрестях.

   

  7.ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ 

  7.1. Страховими випадками не визнаються події, що відбулися внаслідок:

  • використання ТЗ не за призначенням або з порушенням умов технічної експлуатації ТЗ, експлуатація ТЗ з невідповідністю вимог Правил дорожнього руху щодо технічного стану транспортних засобів та їх обладнання;

  • зміни конструкції ТЗ або установки невідповідних деталей чи обладнання, на яке немає дозволу виробника/відповідних органів;

  • навмисних дій Страхувальника/Водія. Зазначена норма не поширюється на дії, здійснені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій зазначених осіб встановлюється відповідно до законодавства України;

  • свідомого використання Страхувальником/Водієм ТЗ у наперед відомому аварійному стані, зокрема їзди на зношених шинах (якщо залишкова висота малюнка протектора шини не відповідає вимогам Правил дорожнього руху);

  • керування ТЗ особою, яка не має права керування цим ТЗ згідно законодавства або не зазначена в Договорі як така, що допущена до керування ТЗвідповідно до пункту «Водії», або перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

  • воєнних дій, терористичних актів, громадянської війни, народних заворушень, масових безпорядків;

  • радіоактивного, хімічного забруднення, внаслідок якого неможлива експлуатація ТЗ;

  • вибуху в результаті перевезення, збереження вибухонебезпечних речовин, боєприпасів;

  • пожежі, що виникла в результаті порушення Страхувальником чи його довіреними особами правил техніки безпеки при користуванні пальними і вибухонебезпечними речовинами;

  • здійснення Страхувальником/Водієм кримінально карних дій, непокори органам влади (втечі з місця події, переслідування працівникамиполіції);

  • буксирування несправного або пошкодженого ТЗ, якщо це заборонено Правилами дорожнього руху;

  • участі в спортивних змаганнях, показових виступах, використання ТЗ для навчальної їзди і використання в якості таксі чи передачі ТЗ в оренду;

  • керування ТЗ Страхувальником/Водієм, який перебуває у стані хвороби, а також під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції та увагу (відповідно до Правил дорожнього руху), якщо існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між станом Страхувальника/Водія і настанням страхового випадку;

  • події, що мала місце в момент існування заборгованості по сплаті премії, в тому числі при сплаті страхової премії в неповному обсязі, або після закінчення строку дії Договору страхування;

  • функціонування механізму, змонтованого на ТЗ;

  • падіння із ТЗ вантажу, обладнання та запчастин, попадання предметів, що вилетіли з-під колеса ТЗ.

  7.2. Страховик не відшкодовує:

  • збиток, заподіяний ТЗ, зазначеному в Договорі страхування;

  • збиток, заподіяний життю та здоров’ю водія та пасажирів, що знаходились у застрахованому ТЗ в момент настання страхового випадку;

  • збиток, який не підтверджений документально;

  • судові витрати, непрямі та інші витрати, які можуть бути викликані страховим випадком (штраф, втрата прибутку/вигоди, простій, банківське обслуговування, витрати пов’язані з реєстрацією та зняттям ТЗ з обліку в компетентних органах, моральний збиток, втрату товарної вартості тощо);

  • збиток, заподіяний 3-м особам, але за заподіяння якого не передбачена цивільна відповідальність відповідно до вимог законодавства;

  • збиток, заподіяний 3-м особам на території іншій, ніж зазначена в Договорі страхування;

  • шкоду, заподіяну антикварним та іншим аналогічним унікальним предметам, виробам із коштовних та напівкоштовних металів та каміння, предметам релігійного культу, колекціям картин, рукописам, грошовим знакам, цінним паперам, валютним цінностям тощо;

  • шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища (у т.ч. екологічне забруднення);

  • суми податків, зборів та обов’язкових платежів;

  • шкоду, заподіяну майну водія та пасажирів, яке знаходилося у застрахованому ТЗ у момент настання страхового випадку.

  7.3. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

  ◦ навмисні дії Страхувальника/Водія, спрямовані на порушення Правил, інструкцій з експлуатації ТЗ чи заподіяння шкоди ТЗ та настання страхового випадку;

  ◦ вчинення Страхувальником/ Водієм умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

  ◦ подання Страхувальником або його представником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;

  ◦ несвоєчаснеповідомленняСтрахувальником/Водіємпро настання страхового випадку (згідно Розділу 6 Договору) без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

  ◦ отримання потерпілою особою відшкодування збитків від 3-х осіб або за іншими договорами страхування;

  якщо Страхувальник, Водій чи їх представник не виконав обов’язків, передбачених умовами Розділу 5 Договору та Правилами;

  інші випадки, передбачені законом.

  7.4. Страховик має право цілком чи частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник/Водій:

  • знехтував заходами (не виконав дій згідно вимог Правил дорожнього руху) щодо запобігання збільшення розміру збитків;

  • не повідомив Страховика про суттєві зміни, що сталися з ТЗ, про зміну власника ТЗ та збільшення кількості осіб, допущених до управління ТЗ;

  • не надав документи, які необхіднідля прийняттярішення щодо сплати страхового відшкодування, чиподав документи, оформлені з порушенням дійсних норм (відсутні номер, печатка чи дата, наявність виправлень) та такі, що містять недостовірну інформацію;

  • не повідомив Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;

  • здійснив витрати, направлені на відшкодування збитку 3-й особі, попередньо не погодивши їх із Страховиком у порядку, встановленому Договором та Правилами.

   

  8. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

  8.1.Будь-яка домовленість між Сторонами, що несе за собою нові зобов'язання, повинна бути письмово підтверджена сторонами у вигляді доповнення до Договору (адендуму).  

  8.2. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  8.3. Про намірдостроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

  8.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування:

  8.4.1.за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим Договором страхування. В разі зарахування, за рішенням Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплату премії за іншими договорами страхування, витрати на ведення справи при перерахунку страхових платежів не вираховуються. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  8.4.2. за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, а також фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим Договором страхування. 

   

  9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  9.1. Все, що не знайшло відображення в Договорі, регулюється Правилами та законодавством України.

  9.2. У разі виникнення розбіжностей між умовами цього Договорута Правилами – пріоритет має Договір. 

  9.3. Кореспонденція, повідомлення від Страховика до Страхувальника надсилаються за адресою, вказаною в Сертифікаті або повідомленою Страхувальником письмово згідно умов цього Договору.

  9.4. На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України 

  01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,

  тел./факс: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07,

  Е-mail: info@dfp.gov.ua

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 тел. (044) 279 12 70,(044) 278 84 60, www.consumer.gov.ua

  9.5. Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за №1702-VII від 14.10.2014р. Страховик має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Страховиком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

   

  10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТРАХОВИКА

  Приватне Акціонерне Товариство «Акціонерна страхова компанія«ІНГО Україна» 

  Місцезнаходження та фактична адреса: 01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 33.

  Тел.: (044) 490-27-44; (044) 490-27-45

  Факс: (044) 490-27-48

  e-mail: office@ingo.ua

  п/р № 26503052600903 вАТ "Приватбанк"

  МФО 320649

  код ЄДРПОУ 16285602

   

  Голова правління

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

  Гордієнко І.М.

  Завантажити договір