Умови Договору добровільного страхування засобу наземного транспорту (приєднання) «Свідомий захист» (оферта)

 • Дата: 21 вересня 2019 року

   

  Договір добровільного страхування засобу наземного транспорту (приєднання) «Свідомий захист» укладений на підставі Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (автокаско) ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 16 листопада 2007 року за №0672182 зі змінами та доповненнями (надалі – Правила), положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», Закону України «Про електронну комерцію» 

   

  1.  УМОВИ СТРАХУВАННЯ ТЗ

   

  Страховик

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

  Адреса: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 33

  Тел.: +38 044 490-27-44/45

   

  Страхувальник

   

  Особа, що уклала із Страховиком договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та приєдналася до цього Договору шляхом подання Заяви-приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України

   

  Вигодонабувач

   

  Особа, яку призначає Страхувальник для отримання виплат страхового відшкодування

  та яка зазначається в підписаній Страхувальником  Заяві-приєднанні

  до цього Договору 

   

  Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом (далі - застрахованим ТЗ). На умовах Договору Страховик бере на себе зобов’язання, в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Правилами страхування, у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику/Вигодонабувачу за шкоду, пов’язану з пошкодженням чи знищенням застрахованого ТЗ внаслідок страхового випадку,  а Страхувальник зобов’язується  сплатити  страхову премію  у визначені строки та виконувати умови цього Договору та Правил страхування.

   

   

  Страхова сума

  130 000,00грн., але не більше дійсної вартості Застрахованого ТЗ

  Страховий тариф

  0,4% для ТЗ з місцем реєстрації власника (згідно свідоцтва про реєстрацію): Київ,  Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів, Буча, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг; 

  0,23% - інші населені пункти. 

  Франшиза

  0,00 грн.

  Страхова премія

  Згідно Заяви-приєднання

   Дата сплати 

  Згідно Заяви-приєднання

  Строк дії Договору

  Договір набуває чинності (початок дії) з 00.00 год. дня наступного за днем сплати  страхової премії, але не раніше дати початку дії договору, зазначеної в Заяві-приєднання  та діє до 24.00 год. дня. вказаного в Заяві-приєднання як дата закінчення дії Договору. 

  Територія дії Договору

  УКРАЇНА за виключенням територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні операції.

  Ліміт відшкодування

  за договором страхування

  На випадок пошкодження ТЗ застрахований на умовах

  «СТО за направленням Страховика»

  Виплата страхового відшкодування за Договором здійснюється

  З вирахуванням зносу на деталі та вузли, що підлягають заміні в ході відновлювального ремонту транспортного засобу (з урахуванням вимог п.6.3.2. Договору).

   

  Додаткові витрати Страхувальника

  - пов’язані з одержанням документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і визначають розмір збитку - Страховиком не відшкодовуються. 

  - з транспортування  пошкодженого ТЗ до найближчого місця ремонту у випадку неможливості його пересування своїм ходом внаслідок пошкодження - Страховиком відшкодовуються.

  Допущені до керування

  Всі водії, що керують застрахованим ТЗ на законних підставах

   

  2.    ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  1. 2.1.    Ці умови є  офертою в розуміння частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» (надалі – оферта).

  2.2.      Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Страховика. Оферта розміщена Страховиком в мережі «Internet» та доступна для вільного ознайомлення.

  2.3.      Договір страхування укладається шляхом підписання Сертифікату (Заяви-приєднання), в тому числі  шляхом вчинення електронного правочину – акцептування умов цієї Оферти в електронні формі з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

  2.4.      Після підписання Заяви-приєднання Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж одним із запропонованих Страховиком способів.

   

  3.   ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  3.1.    Страхувальник має право:

  3.1.1.  при настанні страхового випадку, передбаченого Договором  та Правилами, отримати страхову виплату;

  3.1.2.  ініціювати внесення змін до Договору  та дострокове припинення дії Договору  з письмовим повідомленням Страховику про причини такого рішення,  лише у випадках, передбачених частиною 2 статті 634 Цивільного кодексу  України;

  3.1.3.  з письмової згоди Страховика, до настання страхового випадку, допустити до керування ТЗ Водія або замінити його іншою особою;

  3.1.4.  призначити особу для одержання страхового відшкодування (Вигодонабувача) і замінити її іншою особою до настання страхового випадку;

  3.1.5.  повторно одержати на електронну адресу,  договір страхування (оферту та заяву-приєднання) у випадку втрати;

  3.1.6.  користуватися іншими правами, передбачених Правилами та законодавством України.

  3.2.      Страхувальник, Водій чи їх представник зобов’язані:

  3.2.1.  ознайомитись з Правилами і умовами Договору;

  3.2.2.  своєчасно вносити страхові платежі;

  3.2.3.  дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування ТЗ відповідно до умов Договору  та вимог виробника;

  3.2.4.  надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

  3.2.5.  у 3-денний термін повідомити Страховика про будь-які зміни, що сталися з предметом Договору  та можуть вплинути на ступінь ризику (зміна умов експлуатації, зберігання тощо);

  3.2.6.  повідомити Страховика про інші чинні Договори страхування щодо цього предмета договору;

  3.2.7.  повідомити Страховика про зміну адреси, розрахункового рахунка, про перереєстрацію підприємства тощо;

  3.2.8.  здійснити всі необхідні, можливі і доречні дії, спрямовані на зменшення наслідків страхового випадку;

  3.2.9.  при настанні страхового випадку сповістити (зателефонувати) до Контакт-Центру Страховика та викликати компетентні органи відповідно до Розділу 4 умов Договору;

  3.2.10. при настанні страхового випадку виконувати інструкції Страховика, Контакт-Центру, Спеціалізованої служби, зазначеної в договорі страхування, або їх уповноважених представників та надавати повну і достовірну інформацію щодо обставин настання страхового випадку. Діяти відповідно до Розділу 4  умов Договору;

  3.2.11. надати можливість уповноваженим представникам Страховика та інших компетентних органів провести огляд і товарознавче дослідження або експертизу ТЗ  для визначення обставин і наслідків страхового випадку;

  3.2.12. пред’явити  пошкоджений  ТЗ  представнику  Страховика  для  огляду та погодження з ним подальших дій з урегулювання претензії;

  3.2.13. письмово оформити заяву про страховий випадок не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з моменту його настання;

  3.2.14. надати Страховику всі документи, передбачені Договором, що стосуються страхового випадку та його наслідків;

  3.2.15. передати у власність Страховика складові частини, деталі та обладнання ТЗ, відносно яких страхове відшкодування виплачене в повному обсязі відповідно до їхньої вартості. Процедура передачі погоджується сторонами на момент погодження умов ремонту пошкодженого ТЗ;

  3.2.16. повернути Страховику суму фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини, передбачені розділами «Виключення із страхових випадків і обмеження страхування» та «Причини відмови у виплаті страхового відшкодування» відповідних Правил страхування та Договором;

  3.2.17. забезпечити та передати Страховику право вимоги до третьої особи, відповідальної за скоєний збиток  у розмірі виплаченої суми страхового відшкодування за договором страхування;

  3.2.18. при зміні своєї адреси протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити про це Страховика;

  3.2.19. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами й законодавством України.

  3.3.   Страховик має право:

  3.3.1.  перевірити інформацію, надану Страхувальником, а також виконання ним вимог і умов Договору страхування;

  3.3.2.  з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку, перевіряти всі надані документи;

  3.3.3.  ініціювати внесення змін до Договору страхування,  дострокове припинення дії Договору страхування з письмовим повідомленням Страхувальнику про причини такого рішення у встановлені п.9.2. умов Договору строки;

  3.3.4.  після виплати страхового відшкодування пред’явити позов особі, що несе відповідальність за нанесений збиток;

  3.3.5.  відмовити у відшкодуванні за договором страхування у випадках, передбачених Договором, Правилами та законом;

  3.3.6.  одержати право власності на ТЗ, складові частини, деталі, обладнання, щодо заміни яких виплачене страхове відшкодування;

  3.3.7.  вимагати у Страхувальника повернення суми фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини, передбачені розділами «Виключення із страхових випадків і обмеження страхування» та «Причини відмови у виплаті страхового відшкодування» відповідних Правил страхування та Договором;

  3.3.8.  вимагати надати для огляду ТЗ у разі укладання Договору страхування не одночасно із укладанням Полісу ОСЦПВ;

  3.3.9.  подовжити строк прийняття рішення про здійснення чи відмову у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Правилами та Договором страхування;

  3.3.10. в однобічному порядку достроково припинити  дію Договору, за яким виникла прострочена заборгованість щодо сплати страхової премії (або її частини) шляхом направлення Страхувальнику письмового повідомлення рекомендованим листом на останню відому адресу Страхувальника;

  3.3.11.  у випадку дострокового припинення дії Полісу ОСЦПВ в однобічному порядку достроково припинити дію Договору на умовах п.8.5. умов Договору; 

  3.3.12. користуватися іншими правами, передбаченими Правилами та законодавством України.

  3.4.   Страховик зобов’язаний:

  3.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами;

  3.4.2. протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування;

  3.4.3. здійснити виплату страхового відшкодування на умовах і в строки, що передбачені Договором страхування;

  3.4.4. виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами й законом.

  3.5. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне  здійснення страхового відшкодування шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ,  за кожний день прострочки,  але не більше 10% від суми заборгованості.

   

  1. 4.     ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

  4.1.   Увімкнути аварійну сигналізацію та негайно встановити знак аварійної зупинки.

  4.2.   Вжити всі можливі заходи щодо порятунку та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим особам.

  4.3.   Вжити всі можливі заходи щодо зменшення розміру збитку і порятунку пошкодженого ТЗ.

  4.4.   Негайно (протягом години) в межах населеного пункту та не пізніше 6-ти годин за його межами сповістити в телефонному режимі про це Контакт-центр Страховика та викликати компетентні органи.

  4.5.   Виїзд на місце події представника Спеціалізованої служби (організовується Контакт-центром) та компетентних органів (викликаються Страхувальником) здійснюється на наступних умовах:

  4.5.1.  виїзд на місце події представника Спеціалізованої служби, компетентних органів та отримання відповідної довідки є необов’язковими у випадках пошкодження лише лакофарбового покриття або декоративних елементів кузова (не більше двох суміжних елементів та без деформації), биття скла, приладів зовнішнього освітлення;

  4.5.2.  в інших випадках виїзд представника Спеціалізованої служби на місце події є обов’язковим;

  4.5.3.  виклик Національної поліції на місце події є необов’язковим у випадку, якщо учасниками ДТП є особи, що мають чинні на момент події договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та якщо сума збитку  становить не більше 50 000,00 грн.

  У такому випадку учасники ДТП оформлюють Повідомлення про ДТП, що передбачене ст.33.2. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановленого зразка, що підписується учасниками пригоди із обов’язковим зазначенням винної особи.

  Якщо в подальшому збиток виявиться більше зазначеної суми, страхове відшкодування розраховується як 50 000,00 грн.;

  4.5.4.  у всіх інших випадках, а також якщо у Страхувальника є сумніви у визначенні суми нанесеного збитку, виклик відповідних компетентних органів (Національної поліції,  пожежної охорони, метеорологічної служби або інших) є обов’язковим;

  4.5.5.  якщо у представника Спеціалізованої служби є підозра, що Водій знаходився під дією алкоголю або інших заборонених речовин, виклик Національної поліції є обов’язковим для отримання довідки та направлення на проходження медогляду (на наявність алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння).

  4.6.   При зверненні до Контакт-центру Страховика повідомити: номер Договору страхування; обставини настання страхового випадку; інформацію про пошкодження (зовнішні прояви) заподіяні ТЗ; місце події і місце перебування ТЗ; контактний телефон; іншу інформацію щодо страхової події, необхідну для правильної оцінки ситуації. В разі відмови компетентних органів виїхати на місце події повідомити про це Контакт-центр Страховика.

  4.7.   Зберігати ТЗ, пошкоджене майно та розташування учасників ДТП в такому стані, в якому вони знаходилися після ДТП, до приїзду працівників Національної поліції/аварійного комісара Страховика.

  4.8.   Занотувати імена та адреси свідків та учасників ДТП (державний номер ТЗ, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса, місце роботи) і надати ці дані Страховику/Спеціалізованій службі.

  4.9.   Після приїзду на місце події представників Спеціалізованої служби Страховика та Національної поліції  документально оформити подію, що сталася.

  4.10. Обов’язково, до початку ремонту, погодити із Спеціалізованою службою/ представником Страховика  огляд пошкодженого ТЗ  та процедуру оформлення необхідних документів.

   

  1. 5.   ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ВІДШКОДУВАННЯ

  5.1.  Письмове повідомлення про настання страхового випадку.

  5.2.  Заява Страхувальника/Вигодонабувача на виплату страхового відшкодування.

  5.3.  Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (оригінал для зняття копії).

  5.4.  Посвідчення водія або виданий замість нього тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ (оригінал для зняття копії).

  5.5.  Копію паспорту, а у разі його відсутності - інший документ, що посвідчує особу, якщо заявником є фізична особа.

  5.6.  Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для фізичної особи, що отримує страхове відшкодування. У випадку, якщо особа відмовилась від отримання ідентифікаційного коду через релігійні переконання та має відповідну відмітку - надати копію паспорту (з відповідною відміткою).

  За вимогою Страховика надається:

  5.7.  Документ встановленої форми (довідка, постанова тощо) органів внутрішніх справ, Національної поліції, слідчих або інших компетентних органів про обставини страхового випадку або Повідомлення про ДТП, що передбачене ст.33.2. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановленого зразка.

  5.8.  Постанова суду в адміністративній справі.

  5.9.  Довідка медичного закладу про наявність/відсутність алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння Страхувальника/ Водія на момент настання страхового випадку. Довідка обов’язкова у випадку повної загибелі ТЗ.

  5.10. Акт огляду та фотографії пошкодженого транспортного засобу. Акт огляду та фотофіксація проводиться представником Страховика під час виїду на місце страхової події або під час подачі Страхувальником письмового Повідомлення про страховий випадок.

  5.11. Документи, що підтверджують розмір збитків, понесених витрат (акт автотоварознавчого дослідження або експертизи, калькуляція та оригінали рахунків за ремонт ТЗ та т. ін.).

  5.12. Інші документі, що мають відношення до причин та наслідків страхового випадку.

  5.13.  Повний перелік документів та форм довідок, які пред’являються Страхувальником/ Вигодонабувачем для виплати страхового відшкодування, погоджується із Страховиком/представником Страховика.

  5.14. Документи повинні бути надані Страховику не пізніше 90 робочих днів з моменту настання страхового випадку   або з моменту першої можливості одержання документів, строк видачі яких визначений законодавством або обставинами іншого характеру.

   

  1. 6.     УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  6.1.    Після одержання всіх необхідних документів (відповідно до Розділу 5 умов Договору), рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком у строк до 15-ти робочих днів. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту ухвалення рішення про виплату.

  6.2.    Відшкодування передбачених Договором  витрат Страхувальника, пов’язаних з страховим випадком здійснюється:

  6.2.1. Страховиком суб’єктам господарювання, що приймають участь в ремонті ТЗ, при цьому сума ПДВ не відшкодовується, якщо така організація чи підприємство не є платником ПДВ;

  6.2.2. Страховиком Страхувальнику/Вигодонабувачу готівкою або на банківський рахунок, якщо виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі розрахунків за допомогою програми AURORA, при цьому сума ПДВ відшкодовується після надання Страховику відремонтованого ТЗ та платіжно-касових документів по ремонту ТЗ, які підтверджують факт сплати суми ПДВ.

  6.3.    Страхове відшкодування за Договором виплачується:

  6.3.1.  в межах встановленої Договором страхової суми, але не більше дійсної вартості ТЗ;

  6.3.2.  за вирахуванням зносу відповідно до умов Договору:

  Амортизаційний знос на запасні частини, деталі та обладнання нараховується у  наступних випадках:

  -       строк експлуатації ТЗ перевищує 5 років – для легкових ТЗ виробництва країн СНД/7 років – для інших легкових ТЗ,

  або

  -       складові частини кузова, кабіни, рами мають сліди попереднього відновлювального ремонту (визначається виміром товщини лакофарбового покриття),

  або

  -       складові частини кузова, кабіни, рами мають корозійні руйнування чи пошкодження у вигляді деформації,

  або

  -       ТЗ експлуатувався в інтенсивному режимі та фактичний пробіг щонайменше удвічі більший за нормативний.

  Амортизаційний знос розраховується відповідно до Методики автотоварознавчої експертизи та оцінки транспортних засобів, затвердженої наказом Мін’юсту України, ФДМ від 24.11.2003р. 3142/5/2092.;

  6.3.3.  при частковому пошкодженні ТЗ – в сумі, що не перевищує вартість відновлювального ремонту.  Якщо вартість відновлювального ремонту на підставі Акту виконаних робіт перевищує страхову суму (або дійсну вартість ТЗ на дату страхування), Страхувальник самостійно проводить остаточні розрахунки з СТО за проведені ремонтно-відновлювальні роботи.

  6.4.  При пошкодженні ТЗ  розмір страхового відшкодування визначається Страховиком на підставі документів, що підтверджують розмір збитку (рахунки СТО, калькуляції СТО чи Страховика, висновок спеціаліста-автотоварознавця) з урахуванням  п.7.3. умов Договору. При цьому, розмір збитків та умови виплати визначаються з урахуванням нижче зазначених умов:

  6.4.1.  «СТО за направленням Страховика» - в розрахунок розміру страхового відшкодування включається вартість запасних частин, деталей, обладнання, матеріалів та ремонтних робіт, що визначається, виключно, виходячи з відновлення пошкодженого ТЗ  на базі СТО на вибір Страховика.

  6.4.2.  Страхове відшкодування сплачується на рахунок СТО на проведення відновлювального ремонту. При цьому Страховик гарантує якість ремонту на вибраній ним СТО. У випадку отримання Страховиком претензій Страхувальника, Страховик здійснює відшкодування обґрунтованих витрат останнього на усуненням виявлених недоліків, як можливий наслідок проведеного ремонту на СТО за вибором Страховика.

  6.4.3.  Якщо Страхувальник, після настання страхового випадку, письмово відмовляється ремонтувати ТЗ на визначеній Страховиком СТО, Страховик проводить розрахунок страхового відшкодування за допомогою програми AURORA та сплачує страхове відшкодування готівкою, з урахуванням положень п.7.2.2. умов Договору.

  6.5.  При повній загибелі ТЗ (конструктивній чи фактичній) розрахунок страхового відшкодування визначається як різниця між  дійсною вартістю ТЗ на дату подання Заяви про страховий випадок, що визначається  за оціночною вартістю ТЗ цієї марки/моделі за допомогою on-line ресурсу http://karvert.com/ocenka/ та дійсної ринкової вартості залишків пошкодженого ТЗ. Якщо така різниця перевищує  страхову суму – Страховик сплачує страхове відшкодування у розмірі страхової суми.

  6.6.  Дійсна ринкова вартість залишків пошкодженого ТЗ визначається на підставі результатів торгів інтернет-аукціонів (таких як, наприклад, ТОВ УПП «АВТО Онлайн Україна»), а у разі відсутності пропозицій – розраховується  за результатами товарознавчої експертизи. Під повною загибеллю розуміють випадки, коли вартість відновлювального ремонту ТЗ (включаючи вартість транспортування до місця ремонту) складає більше ніж 75% дійсної вартості ТЗ.

  6.7.  Якщо страхове відшкодування сплачене Страхувальнику або Вигодонабувачу, Страхувальник повинен надати ТЗ для повторного огляду Страховику після відновлювального ремонту. У випадку невиконання цієї умови, претензії (заяви) з будь-яких повторних пошкоджень частин та деталей ТЗ не приймаються Страховиком до розгляду, а при виплаті страхового відшкодування по повній загибелі (конструктивній чи фактичній), з суми страхового відшкодування віднімається вартість усунення пошкоджень згідно попередніх розрахунків страхового відшкодування.

  6.8.  За умовами цього Договору Страховиком відшкодовуються витрати пов’язані з одержанням документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і визначають розмір збитку та витрати з транспортування  пошкодженого ТЗ до найближчого місця ремонту у випадку неможливості його пересування своїм ходом внаслідок пошкодження. 

   

   

  1. 7.      ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ

  7.1.  Страховими випадками за Договором не визнаються події, що відбулися внаслідок:

  7.1.1.  дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце без участі третіх осіб або якщо подія відбулася внаслідок пожежі, стихійного лиха, падіння предметів або попадання каміння, протиправних дій третіх осіб, угону;

  7.1.2.  дорожньо-транспортної пригоди, що відбулася з вини Страхувальника;

  7.1.3.  ДТП мала місце з вини водія, відповідальність якого не була застрахована за договором страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

  7.1.4.  дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участі керованих наземних ТЗ з частковою відповідальністю учасників ДТП;

  7.1.5.  використання не за призначенням або з порушенням умов технічної експлуатації ТЗ, експлуатація ТЗ з невідповідністю вимог Правил дорожнього руху щодо технічного стану транспортних засобів та їх обладнання;

  7.1.6.  зміни конструкції ТЗ або установки невідповідних деталей чи обладнання, на яке немає дозволу виробника/відповідних органів;

  7.1.7.  навмисних дій Страхувальника/Водія. Зазначена норма не поширюється на дії, здійснені в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій зазначених осіб встановлюється відповідно до законодавства України;

  7.1.8.  використання Страхувальником/Водієм ТЗ у наперед відомому аварійному стані, в тому числі їзди на зношених шинах (якщо залишкова висота малюнка протектора шини не відповідає вимогам Правил дорожнього руху);

  7.1.9.  керування транспортним засобом особою, яка не має права керування цим ТЗ згідно законодавства або перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

  7.1.10. перевезення ТЗ  водним, залізничним та іншими видами транспорту;

  7.1.11. воєнних дій, терористичних актів, громадянської війни, народних заворушень, масових безпорядків. Терористичним актом визнаються діяння, які полягають у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, майна, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, що виражаються у формі застосування зброї або загрози її застосування, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, незалежно від того, чи кваліфікований він як терористичний акт компетентними органами держави. Якщо Страховик стверджує, що внаслідок дії цього виключення будь-який збиток, пошкодження, витрати і видатки не є застрахованими за Договором страхування, зобов’язання доказу зворотного покладається на Страхувальника;

  7.1.12. конфіскації, арешту, реквізиції, пошкодження чи знищення ТЗ за вимогою цивільної чи військової влади;

  7.1.13. радіоактивного, хімічного забруднення, внаслідок якого неможлива експлуатація ТЗ;

  7.1.14. перевезення в салоні ТЗ тварин;

  7.1.15. керування транспортним засобом, зазначеним у договорі страхування, особою, що не зазначена у Договорі як така, що допущена до керування транспортним засобом відповідно до пункту «Водії»;

  7.1.16. вчинення Страхувальником/Водієм злочину, непокори органам влади (втечі з місця події, переслідування працівниками Національної поліції);

  7.1.17. буксирування несправного або пошкодженого ТЗ, якщо це заборонено правилами дорожнього руху;

  7.1.18. участі в спортивних змаганнях, показових виступах, використання ТЗ для навчальної їзди і використання в якості таксі чи передачі ТЗ в оренду;

  7.1.19. керування транспортним засобом Страхувальником/Водієм, який перебуває у стані хвороби, а також під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції та увагу (відповідно до Правил дорожнього руху), якщо існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між станом Страхувальника/Водія і настанням страхового випадку;

  7.1.20.  конструкційного або природного зносу деталей, вузлів і агрегатів ТЗ;

  7.1.21.  внаслідок браку заводу-виробника ТЗ;

  7.1.22.  передачі ТЗ третім особам для виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування;

  7.1.23.  події, що мала місце в момент існування заборгованості по сплаті премії згідно порядку сплати, зазначеного в Договорі страхування, або після закінчення строку дії Договору страхування.

  7.1.24.  використання ТЗ  в якості таксі або в  прокаті/оренді.

  7.2.   Страховик за Договором не відшкодовує:

  7.2.1.    витрати на паливно-мастильні, миючі, а також фільтруючі матеріали, заправні, технологічні рідини і гази, якщо це не викликано настанням страхового випадку;

  7.2.2.    збиток, пов’язаний тільки з втратою декоративних ковпаків коліс;

  7.2.3.    збиток, заподіяний багажу, що знаходився в/на застрахованому ТЗ;

  7.2.4.    вартість ремонту і технічного обслуговування ТЗ, що не викликані настанням страхового випадку;

  7.2.5.    вартість вузлів і агрегатів ТЗ, які не можуть бути відремонтовані через неспроможність СТО здійснити такий ремонт, при умові, що такий ремонт передбачений виробником ТЗ. Страховик зобов’язується надати перелік СТО для відповідного ремонту ТЗ;

  7.2.6.    вартість замінених деталей при можливості їх відновлення відповідно до нормативної документації виробника ТЗ;

  7.2.7.    непрямі та інші витрати, які можуть бути викликані страховим випадком (штраф, вигоди упущена вигода, простій, банківське обслуговування, витрати пов’язані з реєстрацією та зняттям ТЗ з обліку в Національній поліції, витрати пов’язані з терміновою доставкою запчастин (будь-яким видом транспорту), моральний збиток тощо);

  7.2.8.    розмір непрямих платежів (податків), що включаються до рахунків на відновлення пошкодженого застрахованого ТЗ за умови відсутності документального підтвердження факту сплати таких платежів;

  7.2.9.    пошкодження тільки шин та/або колісних дисків;

  7.2.10.  втрату товарної вартості ТЗ;

  7.2.11.  втрату експлуатаційних властивостей;

  7.2.12.  пошкодження працюючого двигуна через потрапляння в нього води (“гідроудар”);

  7.2.13.  вартість витрат, пов’язаних з реконструкцією або переобладнанням ТЗ, ремонтом або заміною окремих частин, деталей та обладнання внаслідок їх зносу, технічного браку тощо;

  7.2.14.  витрати пов’язані з крадіжкою або фізичним знищенням  номерних реєстраційних знаків ТЗ;

  7.2.15.  витрати на відновлення художнього оформлення кузову ТЗ, а саме: малюнків, наклейок, аерографії;

  7.2.16.  збитки, відшкодовані Страхувальнику безпосередньо особами  винними в їх нанесенні без участі або за участі Страховика. 

  7.3.  Страховик не відшкодовує будь-які збитки та не здійснює будь-які виплати згідно з умовами Договору, якщо такі відшкодування або виплати у будь-якій мірі порушують або суперечать будь-яким нормам, заборонам або вимогам Організації Об'єднаних Націй, нормам або законодавству Європейського Союзу, Німеччини, Великобританії або Сполучених Штатів Америки щодо застосування торгових або економічних санкцій.

  7.4.    Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

  7.4.1.  навмисні дії Страхувальника/Водія, спрямовані на порушення Правил, інструкцій з експлуатації ТЗ чи заподіяння шкоди транспортному засобу та настання страхового випадку;

  7.4.2.  вчинення Страхувальником/Вигодонабувачем/Водієм умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

  7.4.3.  подання Страхувальником або його представником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору  або про факт настання страхового випадку;

  7.4.4.  несвоєчасне повідомлення Страхувальником/Водієм Страховика про настання страхового випадку (згідно Розділу 4 Договору) без поважних на це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків та інші випадки, передбачені законом;

  7.4.5.  встановлення експертами/фахівцями невідповідності пошкоджень ТЗ обставинам ДТП;

  7.4.6.  отримання Страхувальником/Вигодонабувачем повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

  7.4.7.  виявлення під час з’ясування причин та обставин настання страхового випадку відсутності у Страхувальника майнового інтересу щодо застрахованого ТЗ відповідно до законодавства;

  7.4.8.  порушення Страхувальником норм митного законодавства, порядку реєстрації транспортного засобу, що виявлено Страховиком під час розслідування обставин страхового випадку;

  7.4.9.  підстави передбачені п. 8.1., п. 8.2. умов Договору;

  7.4.10. якщо Страхувальник, Водій чи їх представник не виконав обов’язків, передбачених умовами Договору  та Правилами;

  7.5.   Страховик має право цілком чи частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник чи його представник:

  7.5.1.  знехтував заходами (не виконав дій згідно вимог Правил дорожнього руху) щодо рятування та збереження ТЗ;

  7.5.2.  не повідомив Страховика про суттєві зміни, що сталися з предметом договору страхування, про зміну власника ТЗ та збільшення кількості осіб, допущених до управління транспортним засобом;

  7.5.3.  не надав документи, які необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, чи подав документи, оформлені з порушенням дійсних норм (відсутні номер, печатка чи дата, наявність виправлень) та такі, що містять недостовірну інформацію;

  7.5.4.  виконав роботи, що не викликані технологічною необхідністю (фарбування суміжних площин, заміна деталей замість ремонту і т.п.);

  7.5.5.  відмовився від свого права вимоги до особи відповідальної за скоєний збиток, чи здійснення цього права стало неможливим з його вини;

  7.5.6.  не повідомив Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;

  7.5.7.  порушив строк, встановлений п.5.14. умов Договору.

   

  1. 8.    ПОРЯДОК  ЗМІНИ  І  ПРИПИНЕННЯ  ДІЇ  ДОГОВОРУ

  8.1.  Будь-яка домовленість між Сторонами, що несе за собою нові зобов'язання, повинна бути письмово підтверджена сторонами у вигляді додатку або додаткової угоди до цього Договору (адендуму). Всі додатки або додаткові угоди до Договору виступають як невід'ємна його частина.

  8.2.  Про намір достроково припинити дію цього Договору  будь-яка Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії цього Договору крім випадків зазначених п.8.5. умов Договору.

  8.3.   У разі дострокового припинення дії цього Договору  за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору  з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим договором страхування. В разі зарахування, за рішенням Страхувальника, коштів, що йому повертаються, як сплату премії за іншими договорами страхування, Страховик не вираховує витрати на ведення справи при перерахунку страхових платежів. Дострокове припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника можливо лише у випадках, передбачених частиною 2 статті 634 Цивільного кодексу  України.

  Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  8.4.   У разі дострокового припинення дії цього Договору  за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії Договору  з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 27%, а також фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійсненні за цим договором страхування. В разі, якщо припинення договору пов’язане з невиконанням обов’язків Страхувальника щодо сплати платежів згідно з графіком платежів, страхова премія за невикористаний період Страхувальнику не повертається.

  8.5.   У разі дострокового припинення Полісу ОСЦПВ з будь-яких причин дія цього Договору припиняється. Датою припинення цього Договору страхування вважається дата дострокового припинення Полісу ОСЦПВ і сторони Договору звільняються від обов’язку письмового повідомлення про такий намір (п.8.2. умов Договору). При цьому повернення  страхових платежів  відбувається з урахуванням вимог п.8.3. умов Договору.

   

  1. 9.      ДОДАТКОВІ УМОВИ

  9.1. Все, що не знайшло відображення в Договорі, регулюється Правилами  та законодавством України.

  9.2. В разі виникнення розбіжностей між умовами цього Договору  та Правилами – пріоритет має Договір.

  9.3. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до цього Договору Страхувальник  підтверджує, що:

  -   до укладення цього Договору на виконання вимог Закону України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку що передбачені частиною 2 статті 12   Закону України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

  -  зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування Страхувальників Страховика та/або на WEB-сторінці Страховика в мережі «Internet», а також повною та достатньою для правильного  розуміння суті фінансових послуг що надаються Страховиком;

  -  вся зазначена інформація та всі умови цього Договору та Правил зрозумілі Страхувальнику;

  -  зазначена інформація та Договір не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень;

  -  укладення цього Договору не нав’язане йому іншою особою (в тому числі Вигодонабувачем);

  -  цей Договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства;

  -  Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору.

  9.4. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання)  Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування ознайомився та погодився.

  9.5. Кореспонденція, повідомлення від Страховика до Страхувальника надсилаються за адресою, вказаною в Сертифікаті (Заяві-приєднання) або повідомленою Страхувальником письмово згідно умов цього Договору.

  9.6. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до Договору Страхувальник надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації отриманої від Страхувальника, в тому числі телефонних розмов, щодо Повідомлень про подію, що має ознаки страхового випадку, іншої інформації для виконання зобов’язань за Договором.

  9.7. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання) до Договору Страхувальник надає згоду Страховику на використання інформації, зазначеної п.9.6., в тому числі записів телефонних розмов, іншої інформації та документів, отриманих від Страхувальника при врегулюванні страхових випадків на умовах цього Договору у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, державними органами, в тому числі при вирішенні спорів (претензій, позовів, заяв), пов’язаних із виконанням Страхувальником, Страховиком  зобов’язань за цим Договором.  

  9.8. Страховик гарантує використання інформації та документів, отриманих від Страхувальника, в тому числі записів телефонних розмов, з метою та в межах зобов’язань, передбачених цим Договором та діючим законодавством України з дотриманням обмежень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про інформацію» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини в сфері інформації.

  9.9. Підписанням Сертифікату (Заяви-приєднання)  до Договору Страхувальник підтверджує, що належним чином проінформований, що  для укладення Договору, до  та/або під час його укладення,. а також для його виконання Страховик. Відповідно до чинного законодавства може залучати страхових посередників, які діють від імені Страховика та виконують частину його функцій, разом чи кожний окремо.

  9.10. На виконання ст.ст. 6, 10,11, 14 та 20 Закону України «Про захист персональних даних» підписанням Заяви-приєднання  Страхувальник надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на передачу, зберігання та обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі, а Страховик  повідомляє, що отримані персональні дані Страхувальника будуть зберігатися, оброблятися в базах даних Страховика, з метою реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для проведення звітування до податкових та інших установах в порядку передбаченому законодавством України. Суб'єкт персональних даних – Страхувальник засвічує, що ознайомлений з правами визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

  9.11. Страхувальник є платником податку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України. Вигодонабувач є платником податку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України.

  9.12. На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

  Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3, тел./факс: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07, Е-mail: info@dfp.gov.ua

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70,  (044) 278 84 60, www.consumer.gov.ua

  9.13. На виконання частини другої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страхувальник засвідчує, що Страховиком надано та Страхувальник ознайомлений з відповідною інформацією щодо вимог цього Закону.

  9.14. Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за №1702-VII від 14.10.2014р. Страховик має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Страховиком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

  9.15. Підписанням Сертифікату Страхувальник (в тому числі за наявністю Вигодонабувач, додатково Застрахована особа, особа, яка діє від імені та за дорученням Страхувальника) засвідчує, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про збір персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих ним, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані, з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

   

  10.      РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТРАХОВИКА

  Приватне Акціонерне Товариство  «Акціонерна страхова компанія  «ІНГО Україна»

  Місцезнаходження та фактична адреса: 01054, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 33.

  Тел.: (044) 490-27-44; (044) 490-27-45

  Факс: (044) 490-27-48

  e-mail: office@ingo.ua

  п/р № 26503052600903 в  АТ "Приватбанк"

  МФО 320649

  код ЄДРПОУ 16285602

   

  Голова правління

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

  Гордієнко І.М.

  Завантажити договір