Розкриття інформації емітентом

Відповідно до частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» розкриває відомості про власника істотної участі: 

LOVINGTON HOLDINGS LIMITED [ЛОВIНГТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД], реєстрацiйний номер – НЕ 361118, мiсцезнаходження: ЛЕДРА БIЗНЕС ЦЕНТР, Егкомi, 2406, м. Нiкосiя, Республiка Кiпр, володіє часткою Статутного капіталу в розмірі 99,99%. Iдентифiкацiя акцiонера Емiтента здiйснена на пiдставi виписки з облiкового реєстру рахункiв власникiв у зберiгача цiнних паперiв.