ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ОСІБ, ЩО ВИЇЗДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН ТА ПОДОРОЖУЮТЬ ПО УКРАЇНІ

 •  

  ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ОСІБ, ЩО ВИЇЖДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН ТА ПОДОРОЖУЮТЬ ПО УКРАЇНІ « PLATINUM * »

  ( оферта )

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», іменована надалі Страховик  (ліцензії ДКРРФП серії АВ №546587, АВ №546577, АВ №546578, АВ №546569, АВ №546592 від 16.07.2010 року), є платником податку на прибуток згідно з п.п.141.1.2. п.141.1. ст.141. Податкового кодексу України, з однієї сторони,

  та

  Особа, що подала Заяву про приєднання (акцепт) до цього Договору (оферта) і прийняла його умови (публічну пропозицію Страховика необмеженому колу осіб, шляхом підписання Договору, іменована надалі Страхувальник, з другої сторони, що тут і надалі спільно іменуються “Сторони” та кожна окремо “Сторона”, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали Договір комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон та подорожують по Україні «PLATINUM  про наступне:

  1.         ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

  1.1.   договір страхування (надалі - Договір) - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик у разі настання стра­хового випадку бере на себе зобов'язання здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі Страхувальником, на користь якої укладено Договір, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені Договором строки та ви­конувати інші умови Договору;

  1.2.  нещасний випадок - зовнішній, короткочасний (до декількох годин), ненавмисний та непередбачений збіг обставин і умов, за яких всупереч волі Страхувальника/Застрахованої особи заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;

  1.3.   раптове захворювання (раптовий розлад здоров'я) - несподіва­не погіршення стану здоров'я Застрахованої особи, що виникло зненацька та потребує невідкладного медичного втручання з подальшим  лікуванням, в т.ч.  в умовах цілодобового стаціонару. Не вважаються раптовим розладом здоров'я випадки хронічних та довготривалих захворювань, які мали місце до укладання Договору, крім випадків їх загострення, що можуть становити загрозу життю та здоров’ю Застрахованої особи;

  1.4.   травма - фізичне ушкодження внаслідок впливу зовнішніх факторів, що супроводжується порушенням цілісності та (або) функцій тканин та органів тіла лю­дини і спричиняє різні відкриті та/або  закриті ушкодження;

  1.5.   загроза життю та здоров'ю - ситуація або стан Застрахованої осо­би, при яких ненадання екстреної медичної допомоги може призвести до значного та тривалого розладу функцій організму або його окремого органу, появи важких ускладнень або смерті Застрахованої особи;

  1.6.  екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги  невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я (згідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» зі змінами да доповненнями);

  1.7.  невідкладний стан людини - раптове погіршення здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;

  1.8.  Коктакт-центр (Асистанс) - спеціалізована служба, що діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Страхувальника/Застрахованої особи та осіб, що надають послуги Застрахованій особі в разі настання страхового випад­ку, організовує і контролює надання послуг. Контактні телефони Контакт-центру зазначаються в Договорі страхування;

  1.9.       Застрахована особа - фізична особа, на користь та за згодою якої укладається До­говір та яка може набувати прав та обов'язків Страхувальника згідно з Договором;

  1.10.  третя особа - будь-яка інша особа, крім Страховика, Страхувальника, За­страхованих осіб, Вигодонабувача;

  1.11.  ліміт відповідальності(ліміт відшкодувань) граничний розмір страхової виплати в межах страхової суми по видах страхування за окремими видами витрат по страхових випадках;

  1.12.   страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування, зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Договір вважається виконаним у повному обсязі і припиняє свою дію з моменту здійснення страхових/-ої виплат/-и в роз­мірі, еквівалентному розміру страхової суми. Договір діє до кінця обумовленого терміну в межах суми, що є різницею між страховою сумою і розміром страхових виплат, виплачених за даним Договором;

  1.13.   страхова виплата (страхове відшкодування) - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору у разі настання страхо­вого випадку;

  1.14.   страховий ризик - певна подія, на випадок якої здійснюється страху­вання і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

  1.15.   страховий випадок - подія, передбачена умовами Договору, що від­булася та з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову ви­плату Страхувальнику/Застрахованій особі/Вигодонабувачу або іншій третій особі;

  1.16.   програма страхування - встановлений Страховиком перелік страхо­вих випадків та умов страхування;

  1.17.   страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором;

  1.18.   територія дії Договору/територія страхування — гео­графічний район/країна/група країн, який/-а вказаний/-а у Договорі та на який/-у розповсюджується дія Договору. Якщо Страхувальник/Застрахована особа вибуває з території страхування, дія страхового захисту припиняється. Якщо це зазначено Догово­ром страхування, територією страхування є  Україна;

  1.19.   близькі родичі Застрахованої особи - чоловік/дружина, діти, мати, батько, рідні брати або сестри Застрахованої особи;

  1.20.   Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена Страху­вальником за згодою Застрахованої особи у Договорі як особа, що має право на отримання страхової виплати у разі настання страхового випадку;

  1.21.   багаж - особисті речі Застрахованої особи, що перевозяться нею під час поїздки, як здані на зберігання транспортній організації, так і ручна поклажа;

  1.22.   безумовна франшиза (далі – франшиза) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згід­но з Договором.Франшиза  в будь-якому випадку вираховується з суми страхового відшкодування, яке повинен сплатити Страховик при настанні страхового випадку.

  2.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника/Застрахованої осо­би, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з:

  2.1.   життям, здоровям, працездатністюСтрахувальника/Застрахованої особи що спричинили/можуть спричинити  витрати Страхувальника/Застрахованої особи на медичні, медико-транспортні, транспортні   послуги,  понесені Страхувальником/Застрахованою особою під час подорожі на території,  вказані в Договорі страхування (далі – медичні  витрати);

  2.2.    життям, здоров'ям, працездатністю Страхувальника/Застрахованої особи, які можуть бути порушені внаслідок настання нещасного випадку, який стався зі Страхувальником/Застрахованою особою під час подорожі на території,  вказані в Договорі страхування (далі –нещасний  випадок);

  2.3.    володінням, користуванням та розпорядженням багажем Страхувальника/Застрахованої особи під час подорожі  (далі – багаж);

  2.4.   фінансовими збитками Страхувальника внаслідок скасування заздалегідь оплаченої ним подорожі, або у зв'язку зі зміною термінів подорожі з причин, які не залежать від волевиявлення Страхувальника/Застрахованої особи (далі – відміна подорожі);

  2.5.   зобов'язанням відшкодувати шкоду життю та здоров'ю або майну третьої особи, нанесену Страхувальником/Застрахованою особою з необережності під час перебування на території, вказаній в Договорі, за винятком поїздки з метою зміни постійного місця про­живання (далі –відповідальність).

  3.         ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

  3.1.        Страховими випадками визнаються такі події:

  3.1.1.    понесення витрат внаслідок раптового захворювання Страхувальника/Застрахованої особи або нещасного випадку, що стався зі Страхувальником/Застрахованою особою;

  3.1.2.   понесення витрат, пов’язаних зі смертю Страхувальника/Застрахованої особи, яка настала внаслідок хвороби або нещасного випадку;

  3.1.3.   смерть Страхувальника/Застрахованої особи, що настала внаслідок нещасного випадку;

  3.1.4.   постійна повна або часткова втрата працездатності (інвалідність) Страхувальника/Застрахованої особи, що сталася внаслідок нещасного випадку;

  3.1.5.   тимчасова втрата працездатності Страхувальника/Застрахованої особи (для непрацюючого Страхувальника/Застрахованої особи, у тому числі пенсіонера по віку - тимчасове порушення здоров'я) внаслідок нещасного випадку;

  Події, передбачені п.п.3.1.1.3.1.1 - п.п.3.1.5., визнаються страховими випадками, якщо вони є наслідком раптового розладу здоров’я або нещасного випадку і призвели до хвороби або смерті Страхувальника/Застрахованої особи під час дії Договору на вказаній в ньому території страхування та призвели до витрат майнового характеру.

  Смерть, постійна повна або часткова втрата працездатності, що сталися внаслідок нещасноговипадку в період дії Договору, визнаються страховими випадками, якщо вони відбулися не пізніше, ніжпротягом одного року з дня настання нещасного випадку.

  3.1.6.   відповідальність Страхувальника/Застрахованої особи за заподіяну шкоду майну, життю таздоров’ю третіх осіб;

  3.1.7.   крадіжка,  пропажа,  повна загибель або часткове пошкодження багажу з будь-якої причини з урахуванням умов п.7.1. Договору;

  3.1.8.   затримка доставки багажу з вини перевізника;

  3.1.9.   вимушена відмоваСтрахувальника/Застрахованої особи від поїздки внаслідок:

  3.1.9.1.      смерті або раптової хвороби Страхувальника/Застрахованої особи або близького родича, що виникла до початку поїздки і перешкоджає здійсненню передбачуваної поїздки, або вимагає дострокового повернення із поїздки;

  3.1.9.2.      пошкодження або знищення майна, що належить Страхувальнику/Застрахованій особі, внаслідок пожежі, стихійного лиха, затоплення, аварії інженерних мереж, дорожньо-транспортної пригоди, дій третіх осіб, результатом яких стало нанесення значного збитку (знищення понад 70% майна), що суттєво впливає на фінансове становище Страхувальника/Застрахованої особи, або відповідно до законодавства України, ці обставини вимагають особистої присутності Страхувальника/Застрахованої особи в місці його/її постійного проживання;

  3.1.9.3.      набуття юридичної сили судового рішення щодо заборони виїзду за кордон Страхувальника/Застрахованої особи після укладання Договору;

  3.1.9.4.      призову Страхувальника/ Застрахованої особи до лав збройних сил України після укладання Договору;

  3.1.9.5.      неотримання дозвільних документів для перетину кордону іноземної держави Страхувальником/Застрахованоюособою за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільного документа та якщо раніше небуло відмов в отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країниШенгенської зони;

  3.1.9.6.      судового розгляду, що відбувається в  період страхування, у якому Стра­хувальник/Застрахована особа бере участь за рішенням суду;

  3.1.9.7.      раптового захворювання, нещасного випадку, смерті подорожуючих разом із Страхувальником/Застрахованою особою близьких родичів, наслідком чого є затримка з поверненням Страхувальника/Застрахованої особи із поїздки після закінчення її періоду;

  3.1.10.        затримки подорожі понад 6 (шість) годин, що сталася з вини перевізника, або в зв’язку з крадіжкою абовтратою паспорту/проїзних документів, або у зв’язку з карантином на території тимчасового перебування,або внаслідок природних катаклізмів;

  3.1.11.        затримки або скасування авіарейсу до місця запланованої подорожі з вини авіаперевізника.

  4.              УМОВИ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ

  4.1.     У разі настання страхового випадку згідно з умовами Договору страхування  в межах страхової суми Страховик відшкодовує витрати на:

  4.1.1.   швидку невідкладну медичну допомогу каретою швидкої медичної допомоги в разі виникнення невідкладного стану в місці виникненнянадзвичайних обставин;

  4.1.2.    екстрену медичну допомогу в умовах стаціонару (в палаті стандартного типу), включаючи витрати на розміщення у лікарні,  послуги лікаря,  проведення операцій, діагностичних досліджень, оплату медикаментів та перев'язочних засобів, необхідних для лікуван­ня та засобів фіксації (гіпс, бандаж);

  4.1.3.    екстрену та невідкладну  медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах, включаючи витрати на послуги ліка­ря, діагностичні дослідження, медикаменти та перев'язочні засоби, необхідні для лікування, засоби фіксації (гіпс, бандаж);

  4.1.4.   екстрену стоматологічну допомогу (знеболююче лікування та пов'язане з ним необхідне пломбування тільки природних (натуральних) зубів);

  4.1.5.   швидку невідкладну медичну допомогу вагітним жінкам до 5-го місяця вагітності включно у разі виникнення раптових ускладнень, які становлять загрозу для життя Застрахованої особи;

  4.1.6.   транспортування Страхувальника/Застрахованої особи, що здійснюється спеціалізованим медичним транспортним засобом, до найближчої медичної установи за умови відсутності на місці тимчасового перебування можливостей длянадання необхідної медичної допомоги. Транспортування здійснюється винятково у випадках підтвердження його необхідності висновком лікаря;

  4.1.7.   транспортування  Страхувальника/Застрахованої особи,включаючи витрати на послуги особи, що супроводжує Страхувальника/Застрахо­вану особу (якщо такий супровід рекомендований лікарем), до місця  постійного  проживання або до найближчої медичної установи за місцем  постійногопроживання у випадкувідсутності в місці тимчасового перебування можливостей для надання необхідної медичної допомоги.  Транспортування здійснюється винятково у випад­ках, коли його необхідність підтверджується висновком лікаря Страховика на підставі документів від місцевого лікаря за умови відсутності медичних протипоказань;

  4.1.8.   транспортування Страхувальника/Застрахованої особи до місця  постійного  проживання або до найближчої медичної установи за місцем  постійногопроживання у випадку, коли витрати на перебування в стаціонарі за межами України можуть перевищитистрахову суму, встановлену у Договорі. Транспортування здійснюється лише за умови відсутності медичнихпротипоказань;

  4.1.9.   транспортування Страхувальника/Застрахованої особи до місця роз­ташування найближчої барокамери, якщо страховий випадок стався під час занять дайвінгом. Витрати на лікування в барокамері не підлягають відшкодуванню.

  4.1.10.        проїзд економічним класом Страхувальника/Застрахованої особи до країни постійного проживання, якщо від’їзд не відбувся в день, зазначений у завчасно придбаних проїзних документах через перебування Страхувальника/Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні.

  Страховик залишає за собою право вирахувати зі  стра­хової виплати вартість заздалегідь придбаних Страхувальником/Застрахованою особою невикористаних проїзних документів. Способи транспортування Страхувальника/Застрахованої особи визначаються Страховикомз урахуванням медичних показань. При цьому Страховик не несе відповідальності у випадку недотримання перевізником розкла­ду руху;

  4.1.10.1.                проживання в готелі, якщо від'їзд Страхувальника/Застрахованої особи не відбувся вчасно через настання страхо­вого випадку, внаслідок якого Страхувальник/Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні - в межах 80 (вісімдесяти) євро/дол.США на добу до 5 (п'яти) діб включно;

  4.1.11.        проїзд економічним класом до країни постійного проживання дітей (до 16 років включно), які  перебувають разом із Страхувальником/За­страхованою особою, якщо останній  перебуває на лікуванні в умовах стаціонару. У разі необхідності Страховик оплачує супровід дітей;

  4.1.11.1.                проживання в готелі дітей (до 16 років включно) Страхувальника/Застрахованої особи, якщо від'їзд Страхувальника/Застрахованої особи не може відбутися через настання страхового випадку, що потребує стаціонарного лікування, а від'їзд дітей до місця постійного проживання самостійно заборонений законами країни перебування - в межах 80 (вісімдесяти) євро/дол.США на добу до 5 (п'яти) діб включно після закінчення заздалегідь оплаченого періоду;

  4.1.12.        проїзд із країни постійного проживання та повернення в країну постійного проживання економічним класом одного близького родича Страхувальника/Застрахованої особи, якщо період госпіталізації останнього в країні тимчасового перебування перевищує 5 (п'ять) діб.

  4.1.12.1.                погоджені зі Страховиком витрати на проживання в готелі одного родича Страхувальника/Застра­хованої особи, якщо період госпіталізації останнього  в країні тимчасового перебування перевищує 5 (п'ять) діб - в межах 80 євро/дол.США на  добу до 5 (п'яти) діб включно.

  4.1.13.        організацію та оплату вартості по транспортуванню тіла (репатріації)  Страхувальника/Застрахованої особи до місця його попереднього постійногопроживання. Необхідною умовою для організації репатріації є надання родичами померлої Застрахованої особи заяви-підтвердження про готовність зустріти та забрати тіло після перетину державного кордону.   При цьому Страховикне відшкодовує витрати на ритуальні послуги;

  4.1.13.1.                за додатковим письмовим погодженням із Страховиком витрати на по­ховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем смерті -  в межах 10% від страхової суми зі стра­хування медичних витрат;

  4.1.14.        телефонні переговори із Страховиком/Контакт-центром за умови надання документів, що підтверджують такі витрати;

  4.1.15.    пошук, рятування та евакуацію Страхувальника/Застрахова­ної особи з віддалених місцевостей у випадках нещасного випадку або раптового захворювання - в межах 15% від страхової суми зі страху­вання медичних витрат;

  4.2.     У разі настання страхового випадку, зазначеного в п.п.3.1.1., п.п.3.1.2.,  Страховик відшкодовує витрати:

  4.2.1.   спеціалізованим службам, що надають послуги, згідно з умовами Договору страхування Страхувальнику/Застрахованій особі в країні її тимчасового перебування;

  4.2.2.   Страхувальнику/Застрахованій особі у разі надання останньою документів, що підтверджують понесення ним витрат;

  4.2.3.   спадкоємцям Страхувальника/Застрахованої особи або Вигодонабувачу у разі надання нимидокументів, що підтверджують понесення витрат,пов’язаних зі смертю Застрахованої особи.

  5.         УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

  5.1.     За випадками, зазначеними в п.п.3.1.3. -п.п.3.1.5., розміри страхових виплат визначаються наступнимчином:

  5.1.1.   За випадком, зазначеним в п.п.3.1.5., розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми, встановленої для Застрахованої особи за програмою страхування згідно з «Таблицею розмірів страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку» (Додаток №3 (шкала №2) до Правил добровільного страхування від нещасних випадків №0270177 від 01.02.2007 р., та внесеними змінами №0281392 від 03.09.2008 р., залежно від тяжкості травми.

  5.1.2.   За випадком, зазначеним в п.п.3.1.4., розмір страхової виплати визначається у розмірі:

  5.1.2.1.   100% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 1 групи;

  5.1.2.2.   75% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 2 групи;

  5.1.2.3.   50% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 3 групи.

  5.1.3.   Завипадком, зазначеним в п.п.3.1.3., розмір страхової виплати визначається в розмірі 100% від страхової суми.

  6.         УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

  6.1.  В межах страхової суми встановлені такі ліміти відповідальностіСтраховика:

  6.1.1.   на компенсацію матеріального збитку внаслідок часткового пошкодження або знищення майнатретьої особи в межах 30%(тридцяти відсотків)від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності, включаючиліміт відповідальності у розмірі 1% (одного відсотку) від страхової суми у разі ненавмисного пошкодження взятого в прокатспортивного інвентарю (лижне спорядження, дайверське обладнання тощо);

  6.1.2.   на компенсацію матеріального збитку за шкоду, нанесену життю та здоров’ю третьої особи вмежах 70% (сімдесяти відсотків) від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності;

  6.1.3.   на депортацію з метою виконання рішення про адміністративне видворення за межі України дляіноземців, що подорожують, навчаються або працюють в Україні в межах 10%  (десяти відсотків) від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності.

  6.2.  У разі необхідності залучення перекладача або адвоката для захисту прав Страхувальника/Застрахованої особи в судовому процесі з адміністративних або цивільних справ, Страховик відшкодовуєїх послуги в наступних лімітах:

  6.2.1.   на послуги перекладача – у межах 10% (десяти відсотків) від страхової суми;

  6.2.2.   на послуги адвоката – у межах 10%(десяти відсотків)від страхової суми.

  7.         УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ

  7.1.  Страхове відшкодування виплачується:

  7.1.1.   у разі повної загибелі, повної або часткової пропажі багажу – у розмірі його дійсної вартості, за винятком залишкової вартості пошкодженого багажу, але не більше страхової суми. Багаж вважається повністю знищеним (повна загибель багажу), якщо витрати на ремонт з урахуванням зносу разом із залишковою вартістю перевищують дійсну вартість багажу;

  7.1.2.   у разі часткового пошкодження багажу – у розмірі витрат на ремонт. Застрахований багаж вважається пошкодженим, якщо витрати на ремонт разом із залишковою вартістю не перевищують дійснувартість неушкодженого багажу;

  7.1.3.   розмір збитку визначається по кожному предмету окремо. Загальна сума виплат не може перевищувати страхову суму, встановлену в Договорі страхування.

  7.1.4.   Якщо викрадена (зникла) річ була повернутаСтрахувальнику/Застрахованій особі, то воназобов’язана повернути Страховикові отримане страхове відшкодування, за винятком пов’язаних зі страховим випадком витрат на ремонт або упорядкування повернутої речі, не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після повернення їй викраденої (зниклої) речі.

  7.1.5.   Якщо за втрачений або пошкоджений багаж або його частину Страхувальник/Застрахованаособа отримав відшкодування від третіх осіб. Страховик сплачує лише різницю між сумою, що підлягаєвиплаті за Договором страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб. Про отримання таких сум Страхувальник зобов’язаний негайно повідомити Страховикові.

  7.1.6.   У разі якщо втрачений або пошкоджений багаж здавався перевізни­ку як багаж з метою здійснення перевезення або перебувавз пасажиром (ручна поклажа), страхове  відшкодування сплачується як додаток до виплат перевізника, відшкодованих ним відповідно до умов перевезення, і тільки після отримання таких виплат Страхувальником/Застрахованою особою.

  7.1.7.   У разі затримки багажу з вини перевізника, за умови, що такий багаж здавався перевізнику якбагаж з метою здійснення перевезення, більше ніж на 3 години Страховик в межах 100 (ста) євро/дол.США відшкодовуєвитрати на придбання предметів першої необхідності (зубна щітка, зубна паста, серветки, рушники, мило, спеціальні засоби гігієни для немовлят та жінок, одноразові засоби гоління).

  7.1.8.   У разі втрати (крадіжки) окремих предметів, що входять до складу комплекту, набору тощо, сума збитку визначається як різниця між вартістю цього комплекту, набору тощо і вартістю збережених предметів.

  7.2.  Строк прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування складає 30 (тридцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхіднихдокументів, зазначених в Розділі 14 Договору.

  7.3.  Страховимзахистом  покривається весь багаж Страхувальника/Застрахованої особи, окрім перерахованих предметів чи груп предметів: гроші, коштовності, цінні папери, дисконтні та банківські картки; парфумерні та косметичні вироби; коштовні метали в зливках, коштовні та напівкоштовні камені без оправи; антикварні та унікальні вироби, витвори мистецтва і предмети колекцій; проїзні документи, паспорти та будь-які види документів; слайди, фотознімки, фільмокопії, рукописи, плани, схеми, малюнки, моделі, ділові папери; будь-які види протезів, контактні лінзи; тварини; рослини; засоби авто-, мото-, велотранспорту, повітряні та водні засоби транспорту, а також запасні частини до них; предмети релігійного культу.

  7.3.1.   На хутряні вироби, прикраси, переносні (портативні) аудіо-, фото-, кіно-, відео-, обчислювальні та програмні системи, друкуючі пристрої тощо та будь-яке приладдя до них, дія страхового покриття поширюється  тільки у тих випадках, якщо:

  - до них ставляться з належною обережністю та використовують їх тільки за прямим призначенням;

  - вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їх цілісності та збереження;

  - ці предмети знаходяться на зберіганні в камерах схову або інших спеціально відведених для цього місцях.

  7.3.2.   Страховий захист поширюється  також на спортивний інвентар (в тому числі лижнеспорядження, дайверське обладнання),за умови використання його Страхувальником/Застрахованою особою за прямим призначенням під час занять спортом.

  7.4.  У разі крадіжки застрахованого майна з автомобіля (причепу) Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за наявності документів, що підтверджують те, що:

  - крадіжка відбулася в денний час з 6:00 до 22:00;

  - викрадені речі знаходились в зачиненому відсіку залишеного на автостоянці з контрольно-пропускнимпунктом (багатоярусні, підземні автостоянки тощо) автомобіля (причепу). У даному випадку страховим захистом непокриваються хутряні вироби, прикраси, переносні (портативні) аудіо- фото-, кіно-, відео-, обчислювальні та програмні системи, друкуючі пристрої тощо та будь-яке приладдя до них;

  - крадіжка відбулася під час зупинки не більше ніж  на 3 години.

  7.5.  В межах страхової суми відшкодовуються всі необхідні та доцільні витрати на порятунок багажу, а також на зменшення або встановлення розміру збитку, якщо такий випадок підлягає відшкодуванню.

  8.         УМОВИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИМУШЕНОЮ ВІДМОВОЮ ВІД ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН

  8.1.  За випадком, зазначеним в п.п.3.1.9.1.п.п.3.1.9.7., Страховик відшкодовує у межах страхової суми за програмоюстрахування:

  8.1.1.   вартість невикористаних проїзних документів у випадку відміни авіарейсу за умови, що Страхувальник/Застрахована особа не скористалася альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запропонованим авіаперевізником;

  8.1.2.   вартість заброньованого в готелі номеру, за умови підтвердження фактично понесених витрат на  бронювання.

  8.2.  випадком, зазначеним в п.п.3.1.10., Страховик відшкодовує у межах страхової суми за програмою страхування витрати, погоджені Страховиком, на проживання Страхувальника/Застрахованоїособи в країні тимчасового перебування в межах 80 (вісімдесяти) євро/дол.США за добу до 5 (п’яти) діб включнотавитрати на повернення Страхувальника/Застрахованої особи в Україну економічним класом.

  8.3.  випадком, зазначеним в п.п.3.1.10., Страховик відшкодовує  у межах страхової суми за програмою страхування  витрати на харчування в межах 50 (п’ятидесяти) євро/дол.США та витрати на отриманнятимчасових документів замість загублених або втрачених в межах 200 (двухсот) євро/дол.США.

  8.4.  За п.п.3.1.11. компенсація виплачується в межах 200 (двохсот) євро/дол.США за кожну повну добу затримкиавіарейсу з вини авіаперевізника, за умови, що Страхувальник/Застрахована особа не скористалася альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запропонованимавіаперевізником, але не більше,ніж 3 (три) доби поспіль та не біль­ше ніж 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості оплаченого туру. При цьому у разі відшкодуванняЗастрахованій особі витрат, згідно зп.п.8.1.1. та п.п.8.1.2., компенсація за п.8.4. не виплачується.

  8.5.  Безумовна франшиза становить 9,5% від страхової суми за кожним страховим випадком.

  9.         ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

  9.1.     Події, передбачені у п.п3.1.1.-п.п.3.1.11., не визнаються страховими випадками, якщо вони відбулися внаслідок:

  9.1.1.   навмисних дій Страхувальника/Застрахованої особи абоВигодонабувача, а також уповноваженихСтрахувальником/Застрахованою особою осіб, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначенанорма не поширюється на дії,  пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку встані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності таділової репутації. Кваліфікація дій зазначених осіб встановлюється відповідно до чинного законодавстваУкраїни;

  9.1.2.   вчинення Застрахованою особою умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

  9.1.3.   стану алкогольного, наркотичного або токсичного сп’янінняСтрахувальника/Застрахованоїособи;

  9.1.4.   самогубства (спроби самогубства) Страхувальника/Застрахованої особи, крім випадків притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у доведенні до самогубства (спроби самогубства) Застрахованоїособи;

  9.1.5.   керування Страхувальником/Застрахованою особою транспортним засобом без права на йогокерування або передачі права керування транспортним засобом особі, яка не мала на це права або знаходилася в стані алкогольного, наркотичного та/або токсичного сп’яніння;

  9.1.6.   ядерних вибухів, радіації, радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забрудненняабо зараження, застосування вибухових речовин;

  9.1.7.   військових дій, їх наслідків (незалежно від того, чи був оголошений військовий стан), повстань,народних хвилювань, несанкціонованих страйків;

  9.1.8.   польоту Застрахованої особи на літальному апараті, керування останнім, крім випадків польотуяк пасажир на літаку цивільної авіації, яким керував професійний пілот, або керування літальним апаратомЗастрахованою особою, який(а) є професійним пілотом;

  9.1.9.   професійних занять Страхувальником/Застрахованою особою спортом, якщо при визначенні страхового платежу за Договором не був застосований  відповідний корегувальний коефіцієнт;

  9.1.10.        грубої необережності Страхувальника/Застрахованої особи або Вигодонабувача, що допустилигрубу необережність, якщо вони не вжили заходів для запобігання настання нещасного випадку, передбачених законодавством, локальними нормативними актами або Договором. Груба необережність полягаєв тому, що Страхувальник/ Застрахована особа:

  - передбачав можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), але легковажно розраховував на те, що вони не відбудуться;

  - не передбачав можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), хочаповинен був передбачити і мав таку можливість.

  Факт грубої необережності встановлюється на підставі рішення суду чи інших компетентних органів, які здійснювали розслідування за цим випадком.

  9.2.     Додатково за ризиком, вказаним в п.п.3.1.7., не відшкодовуються збитки у разі:

  9.2.1.   конфіскації, реквізиції, арешту, націоналізації, заборони пересування, затримання чи знищення занаказом військової або цивільної влади, піратських дій;

  9.2.2.   будь-якого страйку, бунту чи громадських заворушень;

  9.2.3.   зносу, іржі, плісняви, знебарвлювання та інших природних властивостей застрахованого майна;

  9.2.4.   псування майна комахами, хробаками, міллю або гризунами;

  9.2.5.   подряпин, лущення фарби, інших порушень зовнішнього вигляду майна, що не спричинили порушення його функцій.

  9.3.     3а подіями, передбаченими в п.п.3.1.1.-п.п.3.1.5., Страховик не відшкодовує витрати на:

  9.3.1.   лікування хронічних захворювань, а також захворювань, про існування яких було відомо домоменту укладання Договору, незалежно від того, чи здійснювалося по них лікування;

  9.3.2.   відновлення погіршеного стану здоров’я Страхувальника/Застрахованої особи, які пов’язані злікуванням, яке Страхувальник/Застрахована особа отримував/-ла до початку періоду страхування, а такожу разі, якщо поїздка була протипоказана Страхувальнику/ Застрахованій особі за станом здоров’я та медичними показниками;

  9.3.3.   лікування доброякісних та злоякісних новоутворень;

  9.3.4.   припинення та лікування судомних станів, нервових (крім невритів) та психічних захворювань,неврозів та травматичних ушкоджень, пов’язаних з ними;

  9.3.5.   отримання Страхувальником/Застрахованою особою медичних послуг, не пов’язаних з раптовимзахворюванням або нещасним випадком;

  9.3.6.   профілактичні заходи та загальні медичні огляди;

  9.3.7.   діагностичні маніпуляції (у тому числі консультації та лабораторні  дослідження), що не мають відношення до раптового захворювання або нещасного  випадку;

  9.3.8.   консультації, обстеження і операції на серці та судинах, у тому числі на ангіографію, ангіопластику і шунтування;

  9.3.9.   консультації, обстеження і лікування сонячних опіків 1 (першого), 2 (другого) ступеню та інших гострих змін шкірного покриву, спричинених  впливом ультрафіолетового випромінювання. Якщо при обстеженні Страхувальнику/Застрахованій особі буде встановлений  діагноз опіку, то він самостійно має оплатити це обстеження, подальші консультації, діагностику  та лікування;

  9.3.10.        консультації, обстеження і лікування будь-яких алергічних реакцій та захворювань (в тому числі викликаних контактом з представниками флори та фауни),  грибкових та дерматологічних хвороб та укусів комах. Якщо при обстеженні Страхувальнику/Застрахованій особі буде встановлений  відповідний діагноз, то він самостійно має оплатити це обстеження, подальші консультації, діагностику  та лікування;

  9.3.11.        лікування будь-яких розладів здоров’я чи ускладнень, що відбулися внаслідок невиконання рекомендацій лікаря, що проводить лікування Застрахованої особи;

  9.3.12.        лікування захворювань, пов’язаних з масовими епідеміями або пандеміями та потребують вживання комплексу карантинних заходів;

  9.3.13.        лікування будь-яких форм туберкульозу;

  9.3.14.        лікування хвороб ендокринної системи;

  9.3.15.        лікування вірусу імунодефіциту;

  9.3.16.        лікування гострої та хронічної форми променевої хвороби;

  9.3.17.        лікування вірусних гепатитів;

  9.3.18.        консультації, обстеження і лікування будь-яких захворювань та розладів органів слуху (в тому числі отитів), видалення сірних пробок;

  9.3.19.        придбання засобів медичного призначення для заміни та/або корегування функцій ураженихорганів (стенти, набори для емболізації, деартерилізації, штучні зв’язки, резорбтивні болти, протези,ортези, фіксатори та обладнання для остеосинтезу);

  9.3.20.        послуги, які можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічнихоперацій, які на даному етапі можливо замінити курсом консервативного лікування;

  9.3.21.        побічні дії лікарських засобів, харчових добавок;

  9.3.22.        діагностику та лікування будь-яких венеричних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом, з переважним ураженням інших органів, відповідно до класифікації Всесвітньої ОрганізаціїОхорони Здоров’я (за винятком кандидозних вульво-вагинітів та баланопостатів, якщо вони не входять доскладу змішаної інфекції), а також витрати, що виникли у зв’язку з будь-якими наслідками або проявами (утому числі і смертю) від ВІЛ-інфекції;

  9.3.23.        пластичну хірургію та протезування;

  9.3.24.        надання стоматологічної допомоги, за винятком знеболюючого лікування та необхідного тимчасового пломбування, пов’язаного з ним, тільки природних (натуральних) зубів;

  9.3.25.        консультації, обстеження і лікування під час перебігу вагітності або її ускладнень, крім випадків,коли медична допомога Застрахованій особі необхідна за життєвими показаннями. При цьому відповіднийстан Застрахованої особи повинен бути підтверджений медичним висновком. У будь-якому разі витрати надопомогу при пологах і післяпологовому догляді за дитиною не покриваються;

  9.3.26.        проведення абортів, крім випадків, коли операція виконана з метою рятування життя Страхувальника/Застрахованої особи. При цьомувідповідний стан Застрахованої особи має бути підтвердженомедичним висновком;

  9.3.27.        надання послуг медичною установою, або особою, що не має відповідної ліцензії;

  9.3.28.        лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), масажу, гомеопатії, фіто- інатуротерапії та інше, на проведення курсу лікування на бальнеологічних або лікувальних курортах, у санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку або інших подібних установах;

  9.3.29.        надання додаткового комфорту, а саме телевізору, телефону, кондиціонеру та інше;

  9.3.30.    витрати, понесені після поверненняСтрахувальника/Застрахованої особи у країну постійного проживання, якщо інше не зазначено в Договорі;

  9.3.31.    догляд за хворим Страхувальником/Застрахованою особою, родичами або призначеними нимиособами, незалежно від того, чи вони є професійними медичними працівниками;

  9.3.32.    проведення дезінфекції, вакцинації, лікарських експертиз, лабораторних і діагностичних досліджень, не пов’язаних з нещасним випадком або раптовим захворюванням;

  9.3.33.    шкоду, заподіяну Страхувальнику/Застрахованій особі внаслідок професійної помилки лікаря абоіншої особи, що надавала послуги Страхувальнику/Застрахованій особі;

  9.3.34.    непрямі збитки, а також збитки, заподіяні майну Страхувальника/Застрахованої особи, крімбагажу Застрахованої особи, коли він застрахований згідно з умовами Розділу 7 Договору;

  9.3.35.    витрати, які виникли внаслідок добровільної відмови Страхувальника/Застрахованої особи відвиконання рекомендацій лікаря або Контакт-центру Страховика, отриманих ним/нею у зв’язку із страховимвипадком;

  9.3.36.    витрати, що перевищують необхідні, коли стан здоров’я Застрахованої особи покращивсянастільки (за медичними показаннями), що вона сама чи в супроводі іншої особи, може повернутися допостійного місця проживання;

  9.3.37.    витрати на медичні, адміністративні послуги, якщо подорож здійснювалась з метою їх отримання;

  9.3.38.    витрати на стаціонарне та амбулаторне лікування, транспортування та витрати на репатріацію,коли вони не узгоджені зі Страховиком або Контакт-центром;

  9.3.39.    ритуальні послуги.

  9.4.     За подіями, вказаними в п.п.3.1.6., Страховик не відшкодовує втрати на:

  9.4.1.   збитки, не підтверджені документально;

  9.4.2.   шкоду, заподіяну внаслідок дії непереборної сили або умислу потерпілої особи;

  9.4.3.   вимоги про відшкодування штрафних санкцій Страхувальником/Застрахованою особою;

  9.4.4.   шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища (у тому числі екологічнезабруднення);

  9.4.5.   моральну (немайнову) шкоду;

  9.4.6.   витрати, понесені Страхувальником/Застрахованою особою на врегулювання претензії потерпілої особи, не погоджені із Страховиком.

  9.5.     Страховик не несе відповідальності за страхові випадки, вказані в Розділі 3, та має право відмовити у страховій виплаті, якщо Страхувальник/Застрахована особа не виконала вимог Розділу 14 умовДоговору, або надала недостовірні дані стосовно страхового випадку.

  10.      СТРАХОВА СУМА ТА СТРАХОВА ПРЕМІЯ

  10.1.  Розмір та валюта страхової суми встановлюється окремо за кожним ризиком на весьперіод дії Договору та вказується в Договорі страхування у  відповідній графі.

  Якщо страхова сума, не зафіксована у відповідній графі Договору, вважається, що вона дорівнює нулю і цей предмет договору страхування не покривається страховим захистом.

  10.2.  Страхова сума визначається у Договорі за згодою Сторін та  зменшується нарозмір страхових виплат, сплачених Страховиком за медичні та інші послуги, надані Страхувальнику/Застрахованій особі.

  У разі, якщо грошова сума за надані медичні та інші послуги на умовах Договору страхування, дорівнює розміру страхової суми, зазначеної в Договорі, Договір припиняє свою дію повністю або за окремим ризиком/групою ризиків.

  10.3.  Розмір страхової премії встановлюється в залежності від розміру страхової суми, програми страхування, строку страхування, території (зони) перебування Застрахованої особи та інших умов Договору.

  10.4.  Страхова премія вноситься Страхувальником одноразовим платежем за весь строк дії Договору страхуваннядо дати початку дії Договору.

  10.5.  У разі несплати страхової премії Договір набуває чинності з дати наступної за днем сплати страхової премії. При цьому період, за який не була сплачена страхова премія, зараховується в загальний строкдії Договору. Усі випадки, що відбулися до сплати страхової премії, не вважаються страховими та не підлягають відшкодуванню.

  11.      СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  11.1.  Договір укладається на строк перебування Страхувальника/Застрахованої особи за межами України, але не більше, ніж один рік, якщо інше не передбачено Договором.

  11.2.  Якщо Договір передбачає багаторазові поїздки Страхувальника/Застрахованої особи за кордонвпродовж встановленого в Договорі періоду, то дія Договору поширюється лише на кількість днів, встановлену в Договорі.

  11.3.  Кількість днів перебування Страхувальника/Застрахованої особи за кордоном визначаєтьсязгідно з відмітками прикордонних служб в закордонному паспорті Страхувальника/Застрахованої особи.

  11.4.  Договір не діє в країні постійного проживання Страхувальника/Застрахованої особи і/або громадянином якої він/вона є.

  11.5.  Страховий захист починається з моменту проходження Страхувальником/Застрахованою особою прикордонного контролю України при виїзді за кордон або з  00.00 годин за Київським часом дати, зазначеної в Договорі як дата початку дії Договору (за датою, що настала пізніше), за умови виконання вимог п.10.4., крім випадків, зазначених в п.п.3.1.9.1.-п.п.3.1.9.6.

  11.6.  Договір щодо випадків, вказаних в п.п.3.1.9.1.-3.1.9.6., за винятком смерті Застрахованої особи внаслідок нещасноговипадку, укладається не менше  ніж за  10 (десять) днів до початку дії страхового захисту (п.11.5.) за умови  повної оплати страхової премії Застрахованою особою (п.10.4.).

  11.7.  У межах Договору територія перебування Страхувальника/Застрахованої особи умовно поділяється на такізони:

  11.7.1.        Територія 1 – Європа, включаючи Росію (всю територію) та Туреччину.

  11.7.2.        Територія 2 – Європа, включаючи Росію (всю територію)та Туреччину, Африка.

  11.7.3.        Територія 3 – Європа, Африка, Азія (крім Японії).

  11.7.4.        Територія 4 – весь світ, крім Америки (Північної та Південної) та Японії.

  11.7.5.        Територія 5 весь світ.

  11.7.6.        Територія 6 – Україна.

  11.8.  Страхова премія відповідно до Територій 1-6 визначається згідно з  чинними тарифами.

  12.      ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  12.1.  Для укладання Договору Страхувальник/Застрахована особаповідомляє заявою у письмовій або усній формі (листом,телефаксом або телефоном) Страховика (його агента або брокера) про свій намір укласти Договір.

  12.2.  Для укладання Договору страхування необхідно вказати:

  12.2.1.        прізвище, ім'я, по батькові українською мовою та в латинській транскрипції (як у закор­донному паспорті), дату народження Страхувальника/Застрахованої особи, закордонний паспорт (серія, номер), цивільний паспорт (серія, номер) та іденти­фікаційний номер платника податку Страхувальника, адресу, контактний телефон Страхувальника;

  12.2.2.        найменування, юридичну адресу, телефон, банківські реквізити, якщо Страхувальник - юридична особа. У такому випадку до заяви додається список За­страхованих осіб;

  12.2.3.        дати початку і закінчення перебування у подорожі, в тому числі за кордоном;

  12.2.4.        територію дії Договору;

  12.2.5.        мету поїздки;

  12.2.6.        професію та сферу передбачуваної діяльності, якщо Страхувальник/Застрахована особа виїжджає за кордон для роботи;

  12.2.7.        вид спорту або тип спортивних змагань, у яких передбачається участь Страхувальника/Застрахованої особи;

  12.2.8.        розмір страхової суми.

  12.3.  Під час укладання Договору Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомійому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику.

  12.4.  При укладанні Договору страхування багажу Страхувальник/Застрахована особа зобов'язаний/-на задекларувати вартість спортивного інвентарю.

  12.5.  Укладанням Договору страхування Страхувальник/Застрахована особа звільняє лікарів організацій закладів охорони здоров'я від зобов'язань конфіденційності перед Страховиком у частині, що стосується страхового випадку.

  12.6.  Договір комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон за п.3.1.9. (страхування фінансових витрат, пов’язаних з вимушеною відмовою від поїздки), укладається:

  12.6.1.        виключно разом зі страхуванням за п.3.1.1. (добровільним страхуванням медичних витрат) або із страхуванням за п.3.1.1. та іншими видами страхування, що включені в умови комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон;

  12.6.2.        не раніше ніж за 180 (сто вісімдесят) календарних днів, але не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до  дати початку поїздки.  

  13.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  13.1.  Страхувальник має право:

  13.1.1.        отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку;

  13.1.2.        достроково припинити дію Договору, в т.ч. відносно окремої Застрахованої особи;

  13.1.3.        призначати Вигодонабувача для отримання страхової виплати та замінити його іншою особою донастання страхового випадку;

  13.1.4.        отримати копію (дублікат) Договору у разі його втрати;

  13.1.5.        застрахувати додаткову кількість осіб або припинити дію Договору відносно певної застрахованої особи. При цьому Страховик здійснює перерахунок страхової премії на підставі чинних тарифів.

  13.2.  Страхувальник зобов’язаний:

  13.2.1.        під час укладання Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, щомають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

  13.2.2.        своєчасно та повністю вносити страхові платежі у термін та у розмірі, встановленому у Договорі;

  13.2.3.        протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин повідомити Страховика про настання страховоговипадку;

  13.2.4.        повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету Договору;

  13.2.5.        вживати заходи для запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страховоговипадку;

  13.2.6.        при настанні страхового випадку надати Страховику письмову заяву на отримання страховоївиплати, додавши до неї Договір, а також документи та відомості, передбачені в п.п.14.4.1.-п.п.14.10.,необхідні для встановлення причин, характеру страхового випадку та його зв’язку з наслідками;

  13.2.7.        надати Страховику можливість обстеження Страхувальника/Застрахованої особи з метоюз’ясування стану його здоров’я;

  13.2.8.        надати Страховику інформацію про особу, з вини якої Страхувальник/Застрахована особа поніс(понесла) витрати, що відшкодовуються за Договором;

  13.2.9.        виконувати всі розпорядження фахівців Контакт-центру;

  13.2.10.     повернути Страховику отриману страхову виплату (або її відповідну частину), якщо протягомпередбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент здійснення страхової виплати, які згідно з чинним законодавством України повністю абочастково позбавляють Страхувальника права на отримання страхової виплати.

  13.3.  Страховик має право:

  13.3.1.        перевіряти надану Страхувальником/Застрахованою особоюінформацію, а також виконання Страхувальником/Застрахованою особою умовДоговору страхування;

  13.3.2.        достроково припинити дію Договору згідно зРозділом1719;

  13.3.3.        висунути зворотні вимоги до Страхувальника на суму виплаченого страхового відшкодування, якщо післявиплати виникли обставини, зазначені у п.п.13.2.10.;

  13.3.4.        відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках невиконання Страхувальником/Застрахованою особою умов п.13.2. та Розділу14;

  13.3.5.        перевіряти інформацію, надану Страхувальником/Застрахованою особою щодо обставиннастання страхового випадку;

  13.3.6.        самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

  13.4.  Страховик зобов’язаний:

  13.4.1.        ознайомити Страхувальника з Договором, правилами та умовами страхування;

  13.4.2.        протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжитизаходів для оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

  13.4.3.        у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договоромстрок. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхомсплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами страхування;

  13.4.4.        відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено Договором;

  13.4.5.        тримати в таємниці відомості про Страхувальника/Застраховану особу та його/її майновий стан,стан його/її здоров’я за винятком випадків, передбачених законодавством України;

  13.4.6.        направити офіційний запит туроператору для визначення або підтвердження розміру реальнопонесених витрат Застрахованою особою та їх відповідність дійсним договорам, укладеним між туроператором татранспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками та субпідрядниками, що надають туристичні та супутні послуги, згідно з умовами договору про надання туристичних послуг.

  14.      ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА/ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

  14.1.  У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, в т. ч. при виникненні у Застрахованої особи потреби в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послугСтрахувальник/Застрахована особа повинен(на) не пізніше 24 годин змоменту настання події, зв’язатися з Контакт-центром, що представляє інтереси Страховика (до Асистуючої компанії) для отримання інформації щодо подальших дій та повідомити оператору Контакт-центру таку інформацію:

   -  номер Договору;

  -  прізвище, ім’я Застрахованої особи;

  -  строк дії Договору;

  -  місцезнаходження, номер контактного телефону;

  -  причину звернення.

  Витрати на телефонні переговори з Контакт-центром відшко­довуються Страховиком Страхувальнику/Застрахованій особі за умови надання документів, що підтверджують такі витрати;

  14.1.1.        у разі неможливості зв'язатися з Контакт-центром Страховика, самостійно звернутися до найближчої медичної установи, надавши  персоналу медичної установи Договір страхування. Якщо сума за надані медичні послуги перевищує еквівалент 500 (п’ятсот) євро/дол.США, Страхувальник/Застрахована особа по­винна звернутися до Контакт-центру Страховика та узгодити ці витрати. У разі невиконання цієї умови Страховик має право відмовити або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування. Доведення факту неможливості зв'язатися з Контакт-центром Страховика покладається на Страхувальника/Застраховану особу або  особу, яка надала медичні  послуги.При цьому виплата страхового відшкодування Страхувальнику/Застрахованій особі в якості компенсації самостійно витрачених коштів здійснюється в гривнях за встановленим курсом Національного банку України на дату настання страхового випадку; 

  14.1.2.        повідомити Контакт-центр про  перебування в стаціонарі (госпіталізації) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту госпіталізації. Ви­плата страхового відшкодування здійснюється виключно якщо Страхувальник/Застрахована особа або його довірена особа  своєчасно повідомила Контакт-центр про факт перебування в стаціонарі до/під час лікувального процесу.

  14.1.3.         надати Страховику можливість з'ясувати стан здоров'я Страхувальника/Застрахованої особи;

  14.1.4.         надати Страховику інформацію про особу, з вини якої Страхувальник/ Застрахована особа поніс (понесла) витрати, що відшкодовуються за Договором.

  14.2.  У разі настання страхового випадку, що пов'язаний зі  шкодою, нанесеною життю та здоров'ю Страхувальника/ Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку Страхувальник/Застрахована особа зобов'язаний/-на:

  14.2.1.         повідомити Страховика протягом 24 (десяти) днів з моменту настання такого ви­падку або з моменту усунення обставин, що перешкоджали своєчасному повідо­мленню про настання такого випадку;

  14.2.2.         звернутися до лікувально-профілактичної установи протягом 3 (трьох) днів з моменту настання такого випадку;

  14.2.3.         надати Страховикові або його представникові вільний доступ до інфор­мації, що пов'язана зі страховим випадком або подією, яка має ознаки страхового випадку;

  14.2.4.        вжити заходів з метою запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

  14.2.5.        надати Страховику можливість з'ясувати стан здоров'я Страхувальника/Застрахованої особи;

  14.2.6.         надати Страховику інформацію про особу, з вини якої Страхувальник/ Застрахована особа поніс (понесла) витрати, що відшкодовуються за Договором.

  Неможливість виконання вимог п.п.14.2.1. та п.п.14.2.2. має бути  обґрунтована Страховику письмово.

  14.3.  З метою зменшення розміру збитку за згодою або з ініціативи Страху­вальника/Застрахованої особи необхідна медична допомога може бути надана в Україні. Транспортування здійснюється лише за умови відсутності медичних проти­показань.

  14.4.  У разі настання страхового випадку, в тому числі, якщо Стра­хувальник/Застрахована особа самостійно понесла витрати, пов'язані із страховим випадком, в межах суми, зазначеної в п.п.14.1.1., вона повинна протягом 15-ти (п'ятнадцяти) календарних днів після повернення до міс­ця постійного проживання надати Страховику письмову заяву з деталь­ним описом обставин інциденту і такі документи:

  14.4.1.              копії внутрішнього паспорта громадянина України. У разі подорожі з ді­тьми - копію їх свідоцтва про народження/документа про опікунство, всиновлення (удочеріння);

  14.4.2.              копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру;

  14.4.3.              копію закордонного паспорта з відміткою прикордонних служб про пе­ретин кордону;

  14.4.4.              оригінал Договору страхування;

  14.4.5.              заяву на отримання страхової виплати/виплату відшкодування понесе­них витрат із зазначенням дати та номеру звернення до Контакт-центру або з об­ґрунтуванням причин, через які Страхувальник/Застрахована особа не звернулася до Контакт-центру, якщо таке мало місце.При цьому виплата страхового відшкодування Страхувальнику/Застрахованій особі в якості компенсації  самостійно витрачених коштів здійснюється в гривнях за курсом НБУ на дату отримання узгоджених з Контакт-центром медичних послуг.

  14.5.  У разі на­стання страхового випадку за ризиками,  вказаними в п.п.3.1.1.– п.п.3.1.2., Страховику додатково надаються такі документи:

  14.5.1.        оригінал Договору;

  14.5.2.        оригінал довідки-рахунка з медичної установи із зазначенням прізвища пацієнта, діагнозу, дати звернення за медичною допомогою, тривалості лікування, з переліком наданих послуг та розбивкою їх по датах і вартості з підсумковою сумою до сплати;

  14.5.3.        оригінали рецептів, виписаних лікарем у зв’язку з данимзахворюванням, і зазначенням вартості кожного придбаного медикаменту;

  14.5.4.        оригінал документа, виданого лікарем на проходження лабораторних досліджень, і рахуноклабораторії з розбивкою по датах, найменуванням і вартості наданих послуг;

  14.5.5.        документи, що підтверджують факт оплати лікування, лікарських засобів та інших послуг, оплатаяких передбачена Договором та умовами страхування (фіскальний чек, квитанція з мокрим відбиткомпечатки про оплату або банківську виписку (квитанція) про перерахування вартості медичних послуг);

  14.5.6.        оригінал медичного висновку, виданий фахівцями медичного закладу, про необхідність оперативних втручань за життєвими показниками;

  14.5.7.        документи, що підтверджують оплату вартості телефонних переговорів Застрахованої особи зКонтакт-центром або Страховиком із зазначенням номерів телефонів, дати дзвінків, тривалості, вартості;

  14.5.8.        оригінали виписаних перевізником рахунків із зазначенням маршруту перевезення та його вартості, виписаних на бланках або з відповідним мокрим відбитком печатки чи фіскальний чек у разі, колиЗастрахована особа за життєвими показниками не мала можливості звернутися до Контакт-центру заорганізацією екстреної евакуації до найближчого медичного закладу чи найближчого лікаря в країні перебування, і змушена була самостійно сплатити вартість транспортних послуг карети швидкої допомоги аботаксі;

  14.5.9.        документи, що підтверджують витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи.

  14.5.10.     документи, що підтверджують витрати на пошук, рятування, евакуацію Застрахованої особи (за п.п.4.1.15., Договору);

  14.5.11.     у разі смерті Страхувальника/Застрахованої особи - копію свідоцтва про смерть та копію свідоцтва про право на спадщину;

  14.5.12.     у випадку поховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем смерті - документи, що підтверджують витрати на ритуальні послуги з поховання;

  14.5.13.     документи, що підтверджують витрати на проживання в готелі (за п.п.4.1.10.1., п.п.4.1.11.1., п.п.4.1.12.1. Договору).

  14.6.   У разі на­стання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.3. – п.п.3.1.5., Страховику додатково надаються такі документи:

  14.6.1.         у разі тимчасової втрати працездатності - довідка медичної установи;

  14.6.2.         у разі встановлення інвалідності - оригінал або копія довідки МСЕК про призначення групи інвалідності (для неповнолітніх Застрахованих осіб - оригінал або копія ЛКК про встановлення інвалідності);

  14.6.3.         у разі смерті Страхувальника/Застрахованої особи - оригінал свідоцтва про смерть або його копія, засвідчена нотаріально чи органом, що видав свідо­цтво;

  14.6.4.         копія медичного висновку про причину смерті;

  14.6.5.         копія свідоцтва про право на спадщину, до якого включено страхову виплату.

  14.7.   У разі на­стання страхового випадку за ризиками,  вказаними в п.п.3.1.7.-п.п.3.1.8., Страховику додатково надаються такі документи:

  14.7.1.        заява на отримання страхового відшкодування з детальним описом обставин страхового випадку;

  14.7.2.        документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (акти експертизи, аварійні сертифікати, заява Страхувальника в органи внутрішніх справ чи аналогічні органи з відміткою про прийняття заяви і довідка про порушення кримінальної справи (у випадку крадіжки, протиправних дій третіх осіб), довідка поліції з відміткою, що внаслідок ДТП мало місце пошкодження багажу);

  14.7.3.        рахунки на ремонт чи відновлення;

  14.7.4.        чеки, квитанції, іншу технічну документацію щодо вартості пошкоджених або втрачених речей, в тому числі висновки ТПП щодо вартості аналогу чи документи від фірми – постачальника. У разі відсутності останніх, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування

  14.7.5.        додатково у разі настання страхового випадку за п.п.3.1.8. рахунки на придбання предметів першої необхідності, документи, що підтверджують факт  затримки багажу з вини перевізника.

  14.8.  У разі на­стання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.9., Страховику додатково надаються такі документи:

  14.8.1.        оригінал договору з надання туристичних послуг, а також документи, що підтверджують оплату поїздки (квитанцію прибуткового касового ордера та/або касовий чек тощо);

  14.8.2.        документи, що підтверджують повернення туристичним агентством Страхувальнику/Застрахованій особі частини суми грошових коштів за договором з надання туристичних послуг (калькуляція повернення і видатковий касовий ордер);

  14.8.3.        документи, що підтверджують збитки Страхувальника/Застрахованої особи, понесені внаслідок застосованих штрафних санкцій, встановлених за скасування поїздки в договорі з надання туристичних послуг;

  14.8.4.        документи транспортної компанії, консульства, готелю й інших організацій, послугами яких Страхувальник/Застрахована особа скористалася або могла скористатися для організації поїздки за кордон, що підтверджують наявність реальних збитків туроператора, які він не може відшкодувати Застрахованій особі згідно з умовами дійсних договорів з транспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками та субпідрядниками, що надають туристичні та супутні послуги, згідно з договором надання туристичних послуг;

  14.8.5.        документи та відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:

  14.8.6.        у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті Страхувальника/Застрахованої особи або його близьких родичів – довідка медичного закладу (стаціонару), нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв’язок Страхувальника/Застрахованої особи та близького родича;

  14.8.7.        у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить Страхувальнику/Застрахованій особі – протоколи відповідних адміністративних служб, що підтверджують факт нанесення відповідної шкоди;

  14.8.8.        у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок розгляду судової заборони – завірена суддею повістка та/або постанова суду;

  14.8.9.        у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат – повістка, засвідчена в військкоматі;

  14.8.10.     у разі відмови в отриманні дозволу на перетин кордону іноземної держави – офіційна письмова відмова консульської служби із зазначенням дати та причини відмови у видачі дозволу та оригінал закордонного паспорта зі штампом про відмову у видачі дозволу;

  14.8.11.у разі настання подій, зазначених в п.п.3.1.10., -  оригінал довідки від авіаперевізника про затримку авіарейсу більше ніж на 6 годин, оригінали фінансових документів, що підтверджують витрати на харчування та одержання тимчасових документів замість втрачених, пояснювальна записка від Страхувальника/Застрахованої особи із зазначенням причин, за яких він не скористався альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запро­понованим авіаперевізником;

  14.8.12.у разі настання подій, зазначених в п.п.3.1.11.,- довідку від авіаперевізни­ка про факт затримки або відміни авіарейсу з посиланням на причини цього факту, дати та терміну затримки або відміни авіарейсу, а також пояснювальна записка від Страхувальника/Застрахованої особи із зазначенням причин, за яких він не скористався альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запро­понованим авіаперевізником.

  14.9.   У разі на­стання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.6., Страхови­ку додатково надаються такі документи:

  14.9.1.         копія або оригінал майнової претензії, висунутої третіми особами, які зазнали шкоди (збитку) внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника;

  14.9.2.        копія або оригінал рішення суду та матеріалів справи за позовом третьої особи (третіх осіб), з якою виникає обов’язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі.

  14.10.      Додатково у разі нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб:

  14.10.1.     документи лікувально-профілактичних заходів, що підтверджують факт заподіяння шкоди життюта здоров’ю третіх осіб;

  14.10.2.     виписку з історії хвороби третьої особи (осіб), хвороба якої стала наслідком страхового випадку;

  14.10.3.     документи, що підтверджують ступінь шкоди, якої зазнали треті особи, а саме свідоцтво просмерть, довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) про інвалідність, листок непрацездатності;

  14.10.4.     оригінал довідки про відсутність (наявність) в крові Застрахованої особи речовин токсичного,наркотичного походження та алкоголю на момент настання страхового випадку.

  14.10.5.     Додатково у разі виконання рішення про адміністративне видворення Страхувальника/Застрахованої особи замежі України:

  14.10.6.     оригінал або нотаріально завірена копія рішення суду про видворення за межі України;

  14.10.7.     оригінали та засвідчені копії проїзних документів (квитків) або оригінали та засвідчені копії сплачених рахунків за проїзні документи.

  14.11.      Заява і документи, зазначені в п.14.4.-п.14.10., мають бути надані з обов'язковим додаванням перекладів оригіналів документів, складених мовами, відмінними від української, англійської та російської мов.

  15.      ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  15.1.  Рішення про страхову виплату приймається Страховиком на підставі документів, визначених в п.14.4.-п.14.10., протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту подання Страхувальником/Застрахованою особою вказаного повного пакету документів.

  15.2.  Страховик має право продовжити строк прийняття рішення про здійснення страхової виплатиабо відмову у здійсненні такої виплати у разі:

  15.2.1.        якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхової виплати до отримання необхідних доказів, але не більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з усіх необхідних документів, зазначених в п.14.4. п.14.10.;

  15.2.2.        якщо органами внутрішніх справ ведеться розслідування обставин, які спричинили настаннястрахового випадку, до закінчення розслідування;

  15.2.3.        якщо за фактом настання страхового випадку порушена кримінальна справа проти осіб, виннихв настанні страхового випадку, до закінчення розслідування або винесення судом відповідного рішення(припинення або призупинення цієї справи), але не більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з днянадання Страхувальником Страховику останнього з всіх необхідних документів, зазначених в п.14.4. п.14.10.;

  15.2.4.        якщо для з’ясування обставин і характеру страхового випадку призначено експертизу до отримання офіційних висновків такої експертизи.

  15.3.  Страхова виплата здійснюється за погодженням сторін у готівковій або безготівковій формі з урахуванням вимог чинного законодавства. У разі здійснення страхової виплати у безготівковій формі банківські витрати несе Страховик.

  15.4.  У разі смерті Страхувальника/Застрахованої особи право на отримання страхової виплати переходить доВигодонабувача чи спадкоємця/-ів Застрахованої особи, визначених відповідно до законодавства.

  15.5.  Страхова виплата здійснюється в національній грошовій одиниці України за встановленим курсом Національного банку України на дату настання страхового випадку.

  15.6.  Страхова виплата здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту прийняттярішення про здійснення страхової виплати п.15.1.

  15.7.  Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати повідомляється Страхувальнику/Застрахованій особі в письмовійформі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття такого рішення.

  15.8.  Страхові виплати здійснюються Страхувальнику, якщо він є Застрахованою особою/Вигодонабувачем, а у разі його смерті – законним спадкоємцям, якщо в Договорі не визначено Вигодонабувача.

  16.      ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  16.1.  Страховик має право відмовити повністю або частково у здійсненні страхової виплати, якщоСтрахувальник/Застрахована особа:

  16.1.1.        не повідомив/-ла або несвоєчасно повідомив/-ла про факт настання стра­хового випадку (п.14.1.) або створив/-ла Страховику перешкоду у визначенні обставин, ха­рактеру та розміру збитків;

  16.1.2.        надав/-ла свідомо неправдиві відомості про предмет Договору або факт настання страхового випадку;

  16.1.3.        отримав/-ла повне відшкодування витрат від особи, винної у їх заподіянні;

  16.1.4.        надав/-ла Страховику документи із завідомо недостовірною інформацією про стан свого здоров’я танадані медичні послуги;

  16.1.5.        не надав/-ла Страховику всі необхідні документи, передбачені п.14.4.- п.14.10.;

  16.1.6.        не виконав/-лаобов’язків, передбачених п.13.2.;

  16.1.7.        поніс/понесла витрати у зв’язку із страховим випадком на території, не зазначеній у Договорі, окрім випадків транспортування постраждалого Страхувальника/Застрахованої особи.

  16.2.  Страховик повністю або частково звільняється від здійснення страхової виплати, якщо:

  16.2.1.        мали місце події, передбачені у Розділі9;

  16.2.2.        не погоджено зі Страховиком або Контак-центром розмір витрат та всі дії, пов’язані з лікуваннямта отриманням інших послуг у разі настання страхового випадку;

  16.2.3.        Страхувальник/Застрахована особа не виконував (ла) розпорядження або рекомендації Страховика/Контакт-центру щодо дій у разі настання страхового випадку.

  17.      УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  17.1.  Дія Договору припиняється у разі:

  17.1.1.        закінчення строку його дії;

  17.1.2.        перетину державного кордону України Страхувальником/Застрахованою особою до 24.00 годиндати, зазначеної в Договорі як дата закінчення дії Договору;

  17.1.3.        виконання Страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;

  17.1.4.        несплати Страхувальником страхової премії у встановлені Договором строки;

  17.1.5.        ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті чи втрати дієздатності Страхувальника-фізичної особи, за винятком випадків, передбачених ст. 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування»;

  17.1.6.        ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

  17.1.7.        прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;

  17.1.8.        в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  17.2.  Договір може бути достроково припинений у будь-який час за письмовим повідомленням однієїзі Сторін (у тому числі у зв’язку з невиконанням іншою Стороною умов Договору) з дотриманням вимогчинного законодавства України. При цьому повернення страхової премії здійснюється наступним чином:

  17.2.1.        у разі дострокового припинення дії Договору, за вимогою Страхувальника, Страховик повертаєйому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативнихвитрат на ведення справи в розмірі 25%  та фактично сплачених виплат страхових сум.

  Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертаєСтрахувальнику сплачені ним страхові платежі повністю;

  17.2.2.        у разі дострокового припинення Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаютьсяповністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінченнядії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 25% та фактично сплачених виплатстрахових сум.

  17.3.  Страхова премія не повертається у випадку вимушеної відмови Страхувальни­ка/Застрахованої особи від поїздки,при наявності у останнього дійсної візи на поїздку, якщо Страхувальник/Застрахована особа заявляє просвій невиїзд після закінчення строку дії Договору.

  17.4.  У випадку дострокового припинення дії Договору, повернення страхової премії здійснюєтьсяпротягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення про припиненняДоговору.

  18.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  18.1.  Згідно з чинним законодавством України Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, дійсної в період, за який сплачується пеня, за весь термін прострочення грошових зобов’язань.

  18.2.  Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежневиконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо подія стала наслідком впливу форс-мажорнихобставин.

  18.3.  Під форс-мажорними обставинами слід розуміти будь-які обставини зовнішнього характеру по відношенню до сторін, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна було передбачити, уникнути (включаючи, але не обмежуючись): стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок блискавки тощо), лиха техногенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань за Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

  18.4.  Сторона, що не має можливості належним чином виконати зобов’язання за Договором внаслідокдії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їхвплив на виконання зобов’язань за Договором протягом 7 (семи) днів з моменту їх виникнення.

  18.5.  Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознакприпинення. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

  18.6.  Договір може бути припинено Страховиком або Страхувальником шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій стороні.

  18.7.  Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якемало місце під час його дії.У разі порушення зобов’язання, Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) чинимзаконодавством України.

  19.      СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  19.1.  Протягом загального строку позовної давності, встановленого чинним законодавством, від дняздійснення страхової виплати Страховик має право висунути претензію щодо повернення сплаченоїстрахової виплати, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені чинним законодавством України, Правилами чи умовами страхування.

  19.2.  Спори,  пов’язані з виконанням Договору, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  20.      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  20.1.  Все, що не знайшло відображення в Договорі страхування, регулюється Правилами страхування та діючим законодавством.

  20.2.  У разі виникнення розбіжностей між умовами Договору страхування та Правилами пріоритет має Договір страхування. Підписанням Договору Страхувальник підтверджує, що приєднався до публічного Договору комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон та подорожують по Україні «PLATINUM*».

  20.3.  На виконання ст. 6, 10, 11, 14 та 20 Закону України «Про захист персональних даних» підписанням Договору Страхувальник/Застрахована надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на передачу, зберігання та обробку його/ її персональних даних у письмовій та/або електронній формі, а Страховик  повідомляє, що отримані персональні дані Страхувальника будуть зберігатися, оброблятися в базах даних Страховика, з метою реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для проведення звітування до податкових та інших установ в порядку, передбаченому законодавством України. Суб'єкт персональних даних – Страхувальник засвічує, що ознайомлений з правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

  20.4.  Підписуючи Договір, Страхувальник підтверджує, що Страховик надав усю необхідну інформацію щодо надання ним послуг зі страхування та вартості цих послуг.

  20.5.  Страхувальник є платником пода          тку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України. Вигодонабувач є платником податку на доходи фізичних осіб відповідно до положень Податкового кодексу України.

  20.6.  Відповідно до частини третьої статті 207 ЦК України Сторони домовилися, що використання факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи та печатки Страховика за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, або іншого аналога власноручного підпису та печатки, визнається Страхувальником оригінальним підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою Страховика. Відповідні зразки підпису та печатки наведені у розділі Договору та додатків до нього, які містять реквізити Сторін.

  20.7.  На виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

  01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,

  тел./факс: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07, 

  Е-mail: info@dfp.gov.ua

  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

  тел. (044) 279 12 70,  (044) 278 84 60,

  www.consumer.gov.ua

  20.8.  На виконання частини другої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Страхувальник засвідчує, що Страховиком надано та Страхувальник ознайомлений з відповідною інформацією щодо вимог цього Закону.

  20.9.  Підписанням Договору  Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування ознайомився та погодився.

  21.      ПІДПИСИ СТРАХОВИКА

   

  СТРАХОВИК

   

   

   

   

  Гордієнко І.М.
  Завантажити договір: Договір PLATINUM*


  ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ОСІБ, ЩО ВИЇЗДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН « OPTIMAL * »

  ( оферта )

  ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», іменована надалі Страховик  (ліцензії ДКРРФП серії АВ №546587, АВ №546577, АВ №546578, АВ №546569, АВ №546592 від 16.07.2010 року), є платником податку на прибуток згідно з п.п.141.1.2. п.141.1. ст.141. Податкового кодексу України, з однієї сторони,

  та

  Особа, що подала Заяву про приєднання (акцепт) до цього Договору (оферта), та  прийняла його умови (публічну пропозицію Страховика необмеженому колу осіб, шляхом підписання Договору, іменована надалі Страхувальник, з другої сторони, що тут і надалі спільно іменуються “Сторони” та кожна окремо “Сторона”, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно уклали Договір комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон  «OPTIMAL*», про наступне:

  1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

  1.1.   договір страхування (надалі - Договір) - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик у разі настання стра­хового випадку бере на себе зобов'язання здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі Страхувальником, на користь якої укладено Договір, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені Договором строки та ви­конувати інші умови Договору;

  1.2.  нещасний випадок - зовнішній, короткочасний (до декількох годин), ненавмисний та непередбачений збіг обставин і умов, за яких всупереч волі Стра­хувальника/Застрахованої особи заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;

  1.3.   раптове захворювання (раптовий розлад здоров'я) - несподіва­не погіршення стану здоров'я Застрахованої особи, що виникло зненацька та потребує невідкладного медичного втручання з подальшим  лікуванням, в т.ч.  в умовах цілодобового стаціонару. Не вважаються раптовим розладом здоров'я випадки хронічних та довготривалих захворювань, які мали місце до укладання До­говору, крім випадків їх загострення, що можуть становити загрозу життю та здоров’ю Застрахованої особи;

  1.4.   травма - фізичне ушкодження внаслідок впливу зовнішніх факторів, що супроводжується порушенням цілісності та (або) функцій тканин та органів тіла лю­дини і спричиняє різні відкриті та/або  закриті ушкодження;

  1.5.   загроза життю та здоров'ю - ситуація або стан Застрахованої осо­би, при яких ненадання екстреної медичної допомоги може призвести до значного та тривалого розладу функцій організму або його окремого органу, появи важких ускладнень або смерті Застрахованої особи;

  1.6.  екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги  невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я (згідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» зі змінами да доповненнями);

  1.7.  невідкладний стан людини - раптове погіршення здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;

  1.8.  Коктакт-центр (Асистанс) - спеціалізована служба, що діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Страхувальника/Застрахованої особи та осіб, що надають послуги Застрахованій особі в разі настання страхового випад­ку, організовує і контролює надання послуг. Контактні телефони Контакт-центру зазначаються в Договорі страхування;

  1.9.    Застрахована особа - фізична особа, на користь та за згодою якої укладається До­говір та яка може набувати прав та обов'язків Страхувальника згідно з Договором;

  1.10.  третя особа - будь-яка інша особа, крім Страховика, Страхувальника, За­страхованих осіб, Вигодонабувача;

  1.11.  ліміт відповідальності (ліміт відшкодувань) – граничний розмір страхової виплати в межах страхової суми по видах страхування за окремими видами витрат по страхових випадках;

  1.12.   страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування, зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Договір вважається виконаним у повному обсязі і припиняє свою дію з моменту здійснення страхових/-ої виплат/-и в роз­мірі, еквівалентному розміру страхової суми. Договір діє до кінця обумовленого терміну в межах суми, що є різницею між страховою сумою і розміром страхових виплат, виплачених за даним Договором;

  1.13.   страхова виплата (страхове відшкодування) - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору у разі настання страхо­вого випадку;

  1.14.   страховий ризик - певна подія, на випадок якої здійснюється страху­вання і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

  1.15.   страховий випадок - подія, передбачена умовами Договору, що від­булася та з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову ви­плату Страхувальнику/Застрахованій особі/Вигодонабувачу або іншій третій особі;

  1.16.   програма страхування - встановлений Страховиком перелік страхо­вих випадків та умов страхування;

  1.17.   страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором;

  1.18.   територія дії Договору/територія страхування — гео­графічний район/країна/група країн, який/-а вказаний/-а у Договорі та на який/-у розповсюджується дія Договору. Якщо Страхувальник/Застрахована особа вибуває з території страхування, дія страхового захисту припиняється;

  1.19.  Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена Страху­вальником за згодою Застрахованої особи у Договорі як особа, що має право на отримання страхової виплати у разі настання страхового випадку;

  1.20.   багаж - особисті речі Застрахованої особи, що перевозяться нею під час поїздки, як здані на зберігання транспортній організації, так і ручна поклажа;

  1.21.   безумовна франшиза (далі – франшиза) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згід­но з Договором.Франшиза  в будь-якому випадку вираховується від суми страхового відшкодування, яке повинен  сплатити Страховик при настанні страхового випадку.

  2.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника/Застрахованої осо­би, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з:

  2.1.        життям, здоровям, працездатністю Страхувальника/Застрахованого, що спричинили/можуть спричинити  витрати Страхувальника/Застрахованої особи на медичні, медико-транспортні, транспортні  послуги, понесені Страхувальником/Застрахованою особою під час подорожі на території,  що вказана в Договорі страхування (далі – медичні  витрати);

  2.2.         життям, здоров'ям, працездатністю Страхувальника/Застрахованої особи, що можуть бути порушені внаслідок нещасного випадку, який стався зі Страхувальником/Застрахованою особою під час подорожі на території,  вказаній в Договорі страхування (далі – нещасний  випадок);

  2.3.         володінням, користуванням та розпорядженням багажем Страхувальника/Застрахованої особи під час подорожі  (далі – багаж);

  2.4.        фінансовими збитками Страхувальника внаслідок скасування заздалегідь оплаченої ним подорожі, або у зв'язку зі зміною термінів подорожі з причин, які не залежать від волевиявлення Страхувальника/Застрахованої особи (далі – відміна подорожі);

  2.5.        зобов'язанням відшкодувати шкоду життю та здоров'ю або майну третьої особи, нанесену Страхувальником/Застрахованою особою з необережності під час перебування на території,  вказаній в Договорі, за винятком поїздки з метою зміни постійного місця про­живання (далі –відповідальність).

  3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

  3.1. Страховими випадками визнаються такі події:

  3.1.1.    понесення витрат внаслідок  раптового захворювання Страхувальника/Застрахованої особи або нещасного випадку, що стався зі Страхувальником/Застрахованою особою;

  3.1.2.   понесення витрат, пов’язаних із смертю Страхувальника/Застрахованої особи внаслідок хвороби або нещасного випадку;

  3.1.3. смерть Страхувальника/Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

  3.1.4. постійна повна або часткова втрата працездатності (інвалідність) Страхувальника/Застрахованої особивнаслідок нещасного випадку;

  3.1.5. тимчасова втрата працездатності Страхувальника/Застрахованої особи (для непрацюючого Страхувальника/Застрахованої особи, у тому числі пенсіонера по віку - тимчасове порушення здоров'я) внаслідок  нещасного випадку;

  Події, передбачені п.п.3.1.1.-п.п.3.1.5., визнаються страховими випадками, якщо вони є наслідком раптового розладу здоров’я або нещасного випадку і призвели до хвороби або смерті Страхувальника/Застрахованої особи під час дії Договору на вказаній в ньому території страхування та  до витрат майнового характеру.

  Смерть, постійна повна або часткова втрата працездатності внаслідок нещасноговипадку в період дії Договору визнаються страховими випадками, якщо вони відбулися не пізніше, ніжпротягом одного року з дня настання нещасного випадку.

  3.1.6. відповідальність Страхувальника/Застрахованої особи за заподіяну шкоду майну, життю таздоров’ю третіх осіб;

  3.1.7. крадіжка,  пропажа,  повна загибель або часткове пошкодження багажу з будь-якої причини з урахуванням умов п.7.1. Договору;

  3.1.8. затримка доставки багажу з вини перевізника;

  3.1.9. вимушена відмова Страхувальника/Застрахованої особи від поїздки внаслідок:

  3.1.9.1. смерті або раптової хвороби Страхувальника/Застрахованої особи або близького родича, що виникла до початку поїздки і перешкоджає здійсненню передбачуваної поїздки, або вимагає дострокового повернення із поїздки;

  3.1.9.2. пошкодження або знищення майна, що належить Страхувальнику/Застрахованій особі, внаслідок пожежі, стихійного лиха, затоплення, аварії інженерних мереж, дорожньо-транспортної пригоди, дій третіх осіб, результатом яких стало нанесення значного збитку (знищення понад 70% майна), що суттєво впливає на фінансове становище Страхувальника/Застрахованої особи, або відповідно до законодавства України, ці обставини вимагають особистої присутності Страхувальника/Застрахованої особи в місці його/її постійного проживання;

  3.1.9.3. набуття юридичної сили судовим рішенням щодо заборони виїзду за кордон Страхувальника/Застрахованої особи після укладання Договору;

  3.1.9.4. призову Страхувальника/ Застрахованої особи до лав збройних сил України після укладання Договору;

  3.1.9.5. неотримання дозвільних документів для перетину кордону іноземної держави Страхувальником/Застрахованоюособою за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільного документа, та якщо раніше небуло відмов в отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країниШенгенської зони;

  3.1.9.6. судового розгляду, що відбувається в період страхування, в якому Стра­хувальник/Застрахована особа бере участь за рішенням суду;

  3.1.9.7. раптового захворювання, нещасного випадку, смерті подорожуючих разом зі Страхувальником/Застрахованою особою близьких родичів, наслідком чого є затримка з поверненням Страхувальника/Застрахованої особи із поїздки після закінчення її періоду;

  3.1.10. затримка подорожі понад 6 (шість) годинз вини перевізника, або в зв’язку з крадіжкою абовтратою паспорту/проїзних документів, або у зв’язку з карантином на території тимчасового перебування,або внаслідок природних катаклізмів;

  3.1.11. затримка або скасування авіарейсу до місця запланованої подорожі з вини авіаперевізника.

  4. УМОВИ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ

  4.1. У разі настання страхового випадку, зазначеного п.п.3.1.1., п.п.3.1.2, Страховик відшкодовує витрати:

  4.1.1. спеціалізованим службам, що надають послуги, згідно з умовами Договору страхування Страхувальнику/Застрахованій особі в країні її тимчасового перебування;

  4.1.2. Страхувальнику/Застрахованій особі у разі надання останнім документів, що підтверджують понесення ним витрат;

  4.1.3. спадкоємцям Страхувальника/Застрахованої особи або Вигодонабувачу у разі надання нимидокументів, що підтверджують понесення витрат,пов’язаних зі смертю Застрахованої особи.

  4.2. Згідно з умовами програми «OPTIMAL*»  в межах страхової сумиСтраховиком відшкодовуються витрати з урахуванням додаткових лімітів відшкодувань на:

  4.2.1. швидку невідкладну медичну допомогу каретою швидкої медичної допомоги в разі виникнення невідкладного стану в місці виникненнянадзвичайних обставин;

  4.2.2. швидку невідкладну медичну допомогу вагітним жінкам до 5-го місяця вагітності включно у разі виникнення раптових ускладнень, які становлять загрозу життю Застрахованої особи.

  4.2.3. екстрену та невідкладну  медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах;

  4.2.4. екстрену медичну допомогу в умовах стаціонара  (в палаті стандартного типу);

  4.2.5. транспортування, що здійснюється спеціалізованим медичним транспортним засобом до найближчої медичної установи, за умови відсутності на місці тимчасового перебування можливостей длянадання необхідної медичної допомоги. Транспортування здійснюється винятково у випадках підтвердження його необхідності висновком лікаря;

  4.2.6. транспортування Страхувальника/Застрахованої особи з-за кордону до медичної установи за місцем постійногопроживання у випадку, коли витрати на перебування в стаціонарі за межами України можуть перевищитистрахову суму, встановлену у Договорі. Транспортування здійснюється лише за умови відсутності медичнихпротипоказань;

  4.2.7. проїзд економічним класом Страхувальника/Застрахованої особи до країни постійного проживання, якщо від’їзд не відбувся в день,  зазначений у завчасно придбаних проїзних документах  через перебування Страхувальника/Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні;

  4.2.8. організацію та оплату вартості транспортування тіла (репатріації)  Страхувальника/Застрахованої особи до місця його попереднього постійногопроживання. Необхідною умовою для організації репатріації є надання родичами померлої Застрахованої особи заяви-підтвердження про готовність забрати тіло після перетину державного кордону.   При цьому Страховикне відшкодовує витрати на ритуальні послуги;

  4.2.9. консультаційні послуги лікаря щодо захворювання, що сталося внаслідок настання страховоговипадку. При гострих респіраторних та вірусних захворюваннях у межах ліміту 50 (п’ятдесят) євро/дол.США для кожного страхового випадку;

  4.2.10. екстрену стоматологічну допомогу (знеболюване лікування та необхідне пломбування тільки природних (натуральних) зубів, пов’язане з ним) у межах ліміту  150 (сто п’ятдесят) євро/дол.США протягом дії Договору;

  4.2.11. витрати на телефонні переговори із Страховиком або Контакт-центромв межах 100 (ста) євро/дол.США за умови надання документів, що підтверджують такі витрати;

  4.2.12. Якщо Страхувальник/Застрахована особа перебуває на лікуванні в умовах стаціонару, Страховик відшкодовує витрати на:

  4.2.12.1. проїзд економічним класом до країни постійного проживання дітей (до 16 років включно), які  перебувають разом із Страхувальником/За­страхованою особою. У разі необхідності Страховик оплачує супровід дітей;

  4.2.12.2. проживання дітей (до 16 років включно) Страхувальника/Застрахованої особи в готелі строком до 5 (п’яти) діб понад строк оренди, якщовід’їзд дітей до місця постійного проживаннязаборонено законами країни перебування;

  4.3. Страхові виплати здійснюються згідно з умовами страхування на підставі повного пакету документів, необхідних для здійснення виплати.

  5. УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

  5.1. За випадками, зазначеними в п.п.3.1.3.-п.п.3.1.5., розміри страхових виплат визначаються наступнимчином:

  5.1.1. За випадком, зазначеним в п.п.3.1.5., розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми, встановленої для Застрахованої особи за програмою страхування згідно з «Таблицею розмірівстрахових виплат у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку» (Додаток №3(шкала №2) до Правил добровільного страхування від нещасних випадків № 0270177 від 01.02.2007 р., тавнесеними змінами № 0281392 від 03.09.2008 р., залежно від тяжкості травми.

  5.1.2. За випадком, зазначеним в п.п.3.1.4., розмір страхової виплати визначається у розмірі:

  5.1.2.1. 100% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 1 групи;

  5.1.2.2. 75% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 2 групи;

  5.1.2.3. 50% від страхової суми за програмою страхування у разі встановлення інвалідності 3 групи.

  5.1.3. Завипадком, зазначеним в п.п.3.1.3., розмір страхової виплати визначається в розмірі 100% від страхової суми.

  6. УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

  6.1. В межах страхової суми встановлено такі ліміти відповідальностіСтраховика:

  6.1.1. на компенсацію матеріального збитку внаслідок часткового пошкодження або знищення майнатретьої особи – в межах 30% (тридцяти відсотків) від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності, включаючиліміт відповідальності у розмірі 1% (одного відсотку) від страхової суми, у разі ненавмисного пошкодження взятого в прокатспортивного інвентарю (лижне спорядження, дайверське обладнання тощо);

  6.1.2. на компенсацію матеріального збитку за шкоду, нанесену життю та здоров’ю третьої особи – вмежах 70% (сімдесяти відсотків) від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності;

  6.1.3. на депортацію з метою виконання рішення про адміністративне видворення за межі України дляіноземців, що подорожують, навчаються або працюють в Україні – в межах 10%  (десяти відсотків) від страхової суми зі страхування цивільної відповідальності.

  6.2. У разі необхідності залучення перекладача або адвоката для захисту прав Страхувальника/Застрахованої особи в судовому процесі з адміністративних або цивільних справ, Страховик відшкодовуєїх послуги в наступних лімітах:

  6.2.1. на послуги перекладача – у межах 10% (десяти відсотків) від страхової суми;

  6.2.2. на послуги адвоката – у межах 10% (десяти відсотків) від страхової суми.

  7. УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ

  7.1. Страхове відшкодування виплачується:

  7.1.1. у разі повної загибелі, повної або часткової пропажі багажу – у розмірі його дійсної вартості, за винятком залишкової вартості пошкодженого багажу, але не більше страхової суми. Багаж вважається повністю знищеним (повна загибель багажу), якщо витрати на ремонт з урахуванням зносу разом із залишковою вартістю перевищують дійсну вартість багажу;

  7.1.2. у разі часткового пошкодження багажу – у розмірі витрат на ремонт. Застрахований багаж вважається пошкодженим, якщо витрати на ремонт разом із залишковою вартістю не перевищують дійснувартість неушкодженого багажу;

  7.1.3. розмір збитку визначається по кожному предмету окремо. Загальна сума виплат не може перевищувати страхову суму, встановлену в Договорі страхування.

  7.1.4. Якщо викрадена (зникла) річ була повернутаСтрахувальнику/Застрахованій особі, то воназобов’язана повернути Страховикові отримане страхове відшкодування, за винятком пов’язаних зі страховим випадком витрат на ремонт або упорядкування повернутої речі, не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після повернення їй викраденої (зниклої) речі.

  7.1.5. Якщо за втрачений або пошкоджений багаж або його частину Страхувальник/Застрахованаособа отримав відшкодування від третіх осіб. Страховик сплачує лише різницю між сумою, що підлягаєвиплаті за Договором страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб. Про отримання таких сум Страхувальник зобов’язаний негайно повідомити Страховикові.

  7.1.6. У разі якщо втрачений або пошкоджений багаж здавався перевізнику якбагаж з метою здійснення перевезення або перебувавз пасажиром (ручна поклажа), страхове відшкодування сплачується як додаток до виплат перевізника, відшкодованих ним відповідно до умов перевезення, і тільки після отримання таких виплат Страхувальником/Застрахованою особою.

  7.1.7. У разі затримки багажу з вини перевізника, за умови, що такий багаж здавався перевізнику якбагаж з метою здійснення перевезення, більше ніж на 3 години Страховик в межах 100 (ста) євро/дол.США відшкодовуєвитрати на придбання предметів першої необхідності (зубна щітка, зубна паста, серветки, рушники, мило, спеціальні засоби гігієни для немовлят та жінок, одноразові засоби гоління).

  7.1.8. У разі втрати (крадіжки) окремих предметів, що входять до складу комплекту, набору тощо, сума збитку визначається як різниця між вартістю цього комплекту, набору тощо і вартістю збережених предметів.

  7.2. Строк прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування складає 30 (тридцять) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхіднихдокументів, зазначених в Розділі 15 Договору.

  7.3. Страховий захист  розповсюджується на весь багаж Страхувальника/Застрахованої особи, окрім перерахованих предметів чи груп предметів: гроші, коштовності, цінні папери, дисконтні та банківські картки; парфумерні та косметичні вироби; коштовні метали в зливках, коштовні та напівкоштовні камені без оправи;антикварні та унікальні вироби, витвори мистецтва і предмети колекцій; проїзні документи, паспорти табудь-які види документів; слайди, фотознімки, фільмокопії, рукописи, плани, схеми, малюнки, моделі, діловіпапери; будь-які види протезів, контактні лінзи; тварини; рослини; засоби авто-, мото-, велотранспорту,повітряні та водні засоби транспорту, а також запасні частини до них; предмети релігійного культу.

  7.3.1. На хутряні вироби, прикраси, переносні (портативні) аудіо-, фото-, кіно-, відео-, обчислювальніта програмні системи, друкуючі пристрої тощо та будь-яке приладдя до них, дія страхового покриття розповсюджується тільки у тих випадках, якщо:

  - до них ставляться з належною обережністю та використовують їх тільки за прямим призначенням;

  - вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їх цілісності та збереження;

  - ці предмети знаходяться на зберіганні в камерах схову або інших спеціально відведених для цього місцях.

  7.3.2. Страховий захист  розповсюджується також на спортивний інвентар (в тому числі лижнеспорядження, дайверське обладнання), за умов використання його Страхувальником/Застрахованою особою за прямим призначенням під час занять спортом.

  7.4. У разі крадіжки застрахованого майна з автомобіля (причепу) Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за наявності документів, що підтверджують те, що:

  - крадіжка відбулася в денний час з 6:00 до 22:00;

  - викрадені речі знаходились в зачиненому відсіку залишеного на автостоянці з контрольно-пропускнимпунктом (багатоярусні, підземні автостоянки тощо) автомобіля (причепу). У даному випадку страховий захист нерозповсюджується на хутряні вироби, прикраси, переносні (портативні) аудіо- фото-, кіно-, відео-, обчислювальні та програмні системи, друкуючі пристрої тощо та будь-яке приладдя до них;

  - крадіжка відбулася під час зупинки не більше як на 3 години.

  7.5. В межах страхової суми відшкодовуються всі необхідні та доцільнівитрати на порятунок багажу, а також на зменшення або встановлення розміру збитку, якщо такий випадокпідлягає відшкодуванню.

  8. УМОВИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИМУШЕНОЮ ВІДМОВОЮ ВІД ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН

  8.1. За випадком, зазначеним в п.п.3.1.9.1.п.п.3.1.9.7., Страховиком у межах страхової суми за програмоюстрахування відшкодовується:

  8.1.1. вартість невикористаних проїзних документів у випадку відміни авіарейсу за умови, що Страхувальник/Застрахована особа не скористалася альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запропонованим авіаперевізником;

  8.1.2. вартість заброньованого в готелі номеру, за умови підтвердження фактично понесених витрат на  бронювання.

  8.2. 3а випадком, зазначеним в п.п.3.1.10., Страховиком у межах страхової суми за програмою страхування відшкодовуються витрати, погоджені Страховиком, на проживання Страхувальника/Застрахованоїособи в країні тимчасового перебування в межах 80 (вісімдесяти) євро/дол.США за добу до 5 (п’яти) діб включно, тавитрати на повернення Страхувальника/Застрахованої особи в Україну економічним класом.

  8.3. 3а випадком, зазначеним в п.п.3.1.10., Страховиком у межах страхової суми за програмою страхування відшкодовуються витрати на харчування в межах 50 (п’ятидесяти) євро/дол.США та витрати на отриманнятимчасових документів замість загублених або втрачених в межах 200 (двухсот) євро/дол.США.

  8.4. За п.п.3.1.11. компенсація виплачується в межах 200 (двохсот) євро/дол.США за кожну повну добу затримкиавіарейсу з вини авіаперевізника, за умови, що Страхувальник/Застрахована особа не скористалася альтернативним варіантом перельоту до пункту призначення, запропонованим авіаперевізником, але не більше 3 (трьох) діб поспіль та не більше 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості оплаченого туру. При цьому у разі відшкодуванняЗастрахованій особі витрат, згідно з п.п. 8.1.1. та п.п. 8.1.2., компенсація за п.8.4. не виплачується.

  8.5. Безумовна франшиза становить 9,5% від страхової суми за кожним страховим випадком.

  9. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

  9.1. Події, передбачені у п.п.3.1.1-п.п.3.1.11., не визнаються страховими випадками, якщо вони відбулися внаслідок:

  9.1.1. навмисних дій Страхувальника/Застрахованої особи, Вигодонабувача, а також уповноваженихСтрахувальником/Застрахованою особою осіб, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначенанорма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку встані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності таділової репутації. Кваліфікація дій зазначених осіб встановлюється відповідно до чинного законодавстваУкраїни;

  9.1.2. вчинення Застрахованою особою умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

  9.1.3. стану алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Страхувальника/Застрахованоїособи;

  9.1.4. самогубства (спроби самогубства) Страхувальника/Застрахованої особи, крім випадків притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у доведенні до самогубства (спроби самогубства) Застрахованоїособи;

  9.1.5. керування Страхувальником/Застрахованою особою транспортним засобом без права на йогокерування або передачі права керування транспортним засобом особі, яка не мала на це права або знаходилася в стані алкогольного, наркотичного та/або токсичного сп’яніння;

  9.1.6. ядерних вибухів, радіації, радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забрудненняабо зараження, застосування вибухових речовин;

  9.1.7. військових дій, їх наслідків (незалежно від того, чи був оголошений військовий стан), повстань,народних хвилювань, несанкціонованих страйків;

  9.1.8. польоту Застрахованої особи на літальному апараті, керування останнім, крім випадків польотуяк пасажир на літаку цивільної авіації, яким керував професійний пілот, або керування літальним апаратомЗастрахованою особою, яка  є професійним пілотом;

  9.1.9. професійних занять Страхувальником/Застрахованою особою спортом, якщо при визначенні страхового платежу за Договором не був застосований  відповідний корегувальний коефіцієнт;

  9.1.10. грубої необережності Страхувальника/Застрахованої особи або Вигодонабувача, що допустилигрубу необережність, якщо вони не вжили заходів для запобігання настання нещасного випадку, передбачених законодавством, локальними нормативними актами або Договором. Груба необережність полягаєв тому, що Страхувальник/ Застрахована особа:

  - передбачав можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), але легковажно розраховував на те, що вони не відбудуться;

  - не передбачав можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), хочаповинен був передбачити і мав таку можливість.

  Факт грубої необережності встановлюється на підставі рішення суду чи інших компетентних органів, які здійснювали розслідування за цим випадком.

  9.2. Додатково за ризиком, вказаним в п.п.3.1.7., не відшкодовуються збитки у разі:

  9.2.1. конфіскації, реквізиції, арешту, націоналізації, заборони пересування, затримання чи знищення занаказом військової або цивільної влади, піратських дій;

  9.2.2. будь-якого страйку, бунту чи громадських заворушень;

  9.2.3. зносу, іржі, плісняви, знебарвлювання та інших природних властивостей застрахованого майна;

  9.2.4. псування майна комахами, хробаками, міллю або гризунами;

  9.2.5. подряпин, лущення фарби, інших порушень зовнішнього вигляду майна, що не спричинили порушення його функцій.

  9.3. 3а подіями, передбаченими п.п.3.1.1.-п.п.3.1.5., Страховик не відшкодовує витрати на:

  9.3.1. лікування хронічних захворювань, а також захворювань, про існування яких було відомо домоменту укладання Договору, незалежно від того, чи здійснювалося по них лікування;

  9.3.2. відновлення погіршеного стану здоров’я Страхувальника/Застрахованої особи,  пов’язані злікуванням, яке Страхувальник/Застрахована особа отримував/-ла до початку періоду страхування, а такожу разі, якщо поїздка була протипоказана Страхувальнику/ Застрахованій особі за станом здоров’я та медичними показниками;

  9.3.3. лікування доброякісних та злоякісних новоутворень;

  9.3.4. припинення та лікування судомних станів, нервових (крім невритів) та психічних захворювань,неврозів та травматичних ушкоджень, пов’язаних з ними;

  9.3.5. отримання Страхувальником/Застрахованою особою медичних послуг, не пов’язаних з раптовимзахворюванням або нещасним випадком;

  9.3.6. профілактичні заходи та загальні медичні огляди;

  9.3.7. діагностичні маніпуляції (у тому числі консультації та лабораторні дослідження), що не мають відношення до раптового захворювання або нещасного випадку;

  9.3.8. консультації, обстеження і операції на серці та судинах, у тому числі на ангіографію, ангіопластику і шунтування;

  9.3.9. консультації, обстеження і лікування сонячних опіків 1 (першого), 2 (другого) ступеню та інших гострих змін шкірногопокриву, викликаних впливом ультрафіолетового випромінювання. Якщо при обстеженні Страхувальнику/Застрахованій особі буде встановлений  діагноз опіку, то він самостійно має оплатити це обстеження, подальші консультації, діагностику  та лікування;

  9.3.10. консультації, обстеження і лікування будь-яких алергічних реакцій та захворювань (в тому числі викликаних контактом з представниками флори та фауни),  грибкових та дерматологічних хвороб та укусів комах.  Якщо при обстеженні Страхувальнику/Застрахованій особі буде встановлений  відповідний діагноз, то він самостійно має оплатити це обстеження, подальші консультації, діагностику  та лікування;

  9.3.11. лікування будь-яких розладів здоров’я чи ускладнень, що відбулися внаслідок невиконання рекомендацій лікаря, що проводить лікування Застрахованої особи;

  9.3.12. лікування захворювань, пов’язаних з масовими епідеміями або пандеміями та потребують вживання комплексу карантинних заходів;

  9.3.13. лікування будь-яких форм туберкульозу;

  9.3.14. лікування хвороб ендокринної системи;

  9.3.15. лікування вірусу імунодефіциту;

  9.3.16. лікування гострої та хронічної форми променевої хвороби;

  9.3.17. лікування вірусних гепатитів;

  9.3.18. консультації, обстеження і лікування будь-яких захворювань та розладів органів слуху (в тому числі отитів), видалення сірних пробок;

  9.3.19. придбання засобів медичного призначення для заміни та/або корегування функцій ураженихорганів (стенти, набори для емболізації, деартерилізації, штучні зв’язки, резорбтивні болти, протези,ортези, фіксатори та обладнання для остеосинтезу);

  9.3.20. послуги, які можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічнихоперацій, які на даному етапі можливо замінити курсом консервативного лікування;

  9.3.21. побічні дії лікарських засобів, харчових добавок;

  9.3.22. діагностику та лікування будь-яких венеричних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом, з переважним ураженням інших органів, відповідно до класифікації Всесвітньої ОрганізаціїОхорони Здоров’я (за винятком кандидозних вульво-вагинітів та баланопостатів, якщо вони не входять доскладу змішаної інфекції), а також витрати, що виникли у зв’язку з будь-якими наслідками або проявами (утому числі і смертю) від ВІЛ-інфекції;

  9.3.23. пластичну хірургію та протезування;

  9.3.24. надання стоматологічної допомоги, за винятком знеболюючого лікування та необхідного тимчасового пломбування, пов’язаного з ним, тільки природних (натуральних) зубів;

  9.3.25. консультації, обстеження і лікування під час перебігу вагітності або її ускладнень, крім випадків,коли медична допомога Застрахованій особі необхідна за життєвими показаннями. При цьому відповіднийстан Застрахованої особи повинен бути підтверджений медичним висновком. У будь-якому разі витрати надопомогу при пологах і післяпологовому догляді за дитиною не покриваються;

  9.3.26. проведення абортів, крім випадків, коли операція виконана з метою рятування життя Страхувальника/Застрахованої особи. При цьомувідповідний стан Застрахованої особи має бути підтвердженомедичним висновком;

  9.3.27. надання послуг медичною установою, або особою, що не має відповідної ліцензії;

  9.3.28. лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), масажу, гомеопатії, фіто- інатуротерапії та інше, на проведення курсу лікування на бальнеологічних або лікувальних курортах, у санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку або інших подібних установах;

  9.3.29. надання додаткового комфорту, а саме телевізору, телефону, кондиціонеру та інше;

  9.3.30. витрати, які мали місце після поверненняСтрахувальника/Застрахованої особи у країну постійного проживання, якщо інше не зазначено в Договорі;

  9.3.31. догляд за хворим Страхувальником/Застрахованою особою, родичами або призначеними нимиособами, незалежно від того, чи вони є професійними медичними працівниками;

  9.3.32. проведення дезінфекції, вакцинації, лікарських експертиз, лабораторних і діагностичних досліджень, не пов’язаних з нещасним випадком або раптовим захворюванням;

  9.3.33. шкоду, заподіяну Страхувальнику/Застрахованій особі внаслідок професійної помилки лікаря абоіншої особи, що надавала послуги Страхувальнику/Застрахованій особі;

  9.3.34. непрямі збитки, а також збитки, заподіяні майну Страхувальника/Застрахованої особи, крімбагажу Застрахованої особи, коли він застрахований згідно з умовами Розділу 7 Договору;

  9.3.35. витрати, які виниклі внаслідок добровільної відмови Страхувальника/Застрахованої особи відвиконання рекомендацій лікаря або Контакт-центру Страховика, отриманих ним/нею у зв’язку із страховимвипадком;

  9.3.36. витрати, що перевищують необхідні, коли стан здоров’я Застрахованої особи покращивсянастільки (за медичними показаннями), що вона сама чи в супроводі іншої особи, може повернутися допостійного місця проживання;

  9.3.37. витрати на медичні, адміністративні послуги, якщо подорож здійснювалась з метою їх отримання;

  9.3.38. витрати на стаціонарне та амбулаторне лікування, транспортування та витрати на репатріацію,коли вони не узгоджені зі Страховиком або Контакт-центром;

  9.3.39. ритуальні послуги.

  9.4. За подіями, що вказані в п.п.3.1.6., Страховик не відшкодовує витрати на:

  9.4.1. збитки, не підтверджені документально;

  9.4.2. шкоду, заподіяну внаслідок дії непереборної сили або умислу потерпілої особи;

  9.4.3. вимоги про відшкодування штрафних санкцій Страхувальником/Застрахованою особою;

  9.4.4. шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища (у тому числі екологічнезабруднення);

  9.4.5. моральну (немайнову) шкоду;

  9.4.6. витрати, понесені Страхувальником/Застрахованою особою на врегулювання претензії потерпілої особи, не погоджені зі Страховиком.

  9.5. Страховик не несе відповідальності за страхові випадки, вказані в Розділі 3 та має право відмовити у страховій виплаті, якщо Страхувальник/Застрахована особа не виконала вимог Розділу 14 умовДоговору, або надала недостовірні дані стосовно страхового випадку.

  10. СТРАХОВА СУМА ТА СТРАХОВА ПРЕМІЯ

  10.1. Розмір та валюта страхової суми встановлюється окремо за кожним ризиком на весьперіод дії Договору та вказується в Договорі страхування у  відповідній графі.

  Якщо страхова сума, не зафіксована у відповідній графі Договору, то вважається що вона дорівнює нулю і страховий захист не розповсюджується на цей предмет договору страхування.

  10.2. Страхова сума визначається у Договорі за згодою Сторін та  зменшується нарозмір страхових виплат, сплачених Страховиком за медичні та інші послуги, надані Страхувальнику/Застрахованій особі.

  У разі, якщо грошова сума за надані  медичні та інші  послуги на умовах Договору страхування, дорівнює розміру  страхової суми, зазначеної в Договорі, Договір припиняє свою дію повністю або за окремим ризиком/групою ризиків.

  10.3. Розмір страхової премії встановлюється в залежності від розміру страхової суми, програми страхування, строку страхування, території (зони) перебування Застрахованої особи та інших умов Договору.

  10.4. Страхова премія вноситься Страхувальником одноразовим платежем за весь строк дії Договору  страхуваннядо дати початку дії Договору.

  10.5. У разі несплати страхової премії Договір набуває чинності з дати наступної за днем сплати страхової премії. При цьому період, за який не була сплачена страхова премія, зараховується в загальний строк дії Договору. Усі випадки, що відбулися до сплати страхової премії, не вважаються страховими та не підлягають відшкодуванню.

  11. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  11.1. Договір укладається на строк перебування Страхувальника/Застрахованої особи за межами України, але не більше, ніж один рік, якщо інше не передбачено Договором.

  11.2. Якщо Договір передбачає багаторазові поїздки Страхувальника/Застрахованої особи за кордонвпродовж встановленого в Договорі періоду, то дія Договору поширюється лише на кількість днів, встановлену в Договорі.

  11.3. Кількість днів перебування Страхувальника/Застрахованої особи за кордоном визначаєтьсязгідно з відмітками прикордонних служб в закордонному паспорті Страхувальника/Застрахованої особи.

  11.4. Договір не діє в країні постійного проживання Страхувальника/Застрахованої особи і/або громадянином якої він/вона є.

  11.5. Страховий захист починається з моменту проходження Страхувальником/Застрахованою особою прикордонного контролю України при виїзді за кордон або з  00.00 годин за Київським часом дати, зазначеної в Договорі як дата початку дії Договору (за датою, що настала пізніше), за умови виконання вимог п.10.4.

  11.6. Договір щодо випадків, вказаних в п.п.3.1.9.1.-3.1.9.5., за винятком смерті Застрахованої особи внаслідок нещасноговипадку, укладається не менше  ніж за  10 (десять) днів до початку дії страхового захисту (п.11.5.) за умови  повної оплати страхової премії Застрахованою особою (п.10.4.).

  11.7. У межах Договору територія перебування Страхувальника/Застрахованої особи умовно поділяється на такізони:

  11.7.1. Територія 1 – Європа, включаючи Росію (всю територію) та Туреччину.

  11.7.2. Територія 2 – Європа включаючи Росію (всю територію) та Туреччину, Африка.

  11.7.3. Територія 3 – Європа, Африка, Азія (крім Японії).

  11.7.4. Територія 4 – весь світ, крім Америки (Північної та Південної) та Японії.

  11.7.5. Територія 5 весь світ.

  11.8. Страхова премія, відповідно до Територій 1-5 визначається згідно з  чинними тарифами.

  12. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  12.1. Для укладання Договору Страхувальник/Застрахована особа повідомляє заявою у письмовій або усній формі (листом,телефаксом або телефоном) Страховика (його агента або брокера) про свій намір укласти Договір.

  12.2. Для укладання Договору страхування необхідно вказати:

  12.2.1. прізвище, ім'я, по батькові українською мовою та в латинській транскрипції  (як у закор­донному паспорті), дату народження Страхувальника/Застрахованої особи, закордонний паспорт (серія, номер), цивільний паспорт (серія, номер) та  іденти­фікаційний номер платника податку Страхувальника, адресу, контактний телефон Страхувальника;

  12.2.2. найменування, юридичну адресу, телефон, банківські реквізити, якщо Страхувальник - юридична особа. У такому випадку до заяви додається список За­страхованих осіб;

  12.2.3. дати початку і закінчення перебування у подорожі, в тому числі за кордоном;

  12.2.4. територію дії Договору;

  12.2.5. мету поїздки;

  12.2.6. професію та сферу передбачуваної діяльності, якщо Страхувальник/Застрахована особа виїжджає за кордон у відрядження;

  12.2.7. вид спорту або тип спортивних змагань, у яких передбачається участь Страхувальника/Застрахованої особи;

  12.2.8. розмір страхової суми.

  12.3.  Під час укладання Договору Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомійому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику.

  12.4. При укладанні Договору страхування багажу Страхувальник/Застрахована особа зобов'язаний/-на задекларувати вартість спортивного інвентарю.

  12.5. Укладанням Договору страхування Страхувальник/Застрахована особа звільняє лікарів організацій закладів охорони здоров'я від зобов'язань конфіденційності перед Страховиком у частині, що стосується страхового випадку.

  12.6. Договір комплексного страхування осіб, що виїжджають за кордон за п.3.1.9. (страхування фінансових витрат, пов’язаних з вимушеною відмовою від поїздки), укладається:

  12.6.1.   виключно разом із страхуванням за п.3.1.1. (добровільним страхуванням медичних витрат) або із страхуванням за п.3.1.1. та іншими видами страхування, що включені в умови комплексного страхування осіб, що виїзджають за кордон;

  12.6.2.        не раніше ніж за 180 (сто вісімдесят) календарних днів, але не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до  дати початку поїздки. 

   13. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  13.1. Страхувальник має право:

  13.1.1. отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку;

  13.1.2. достроково припинити дію Договору, в т.ч. відносно окремої Застрахованої особи;

  13.1.3. призначати Вигодонабувача для отримання страхової виплати та замінити його іншою особою донастання страхового випадку;

  13.1.4. отримати копію (дублікат) Договору у разі його втрати;

  13.1.5. застрахувати додаткову кількість осіб або припинити дію Договору відносно певної Застрахованої особи. При цьому Страховик здійснює перерахунок страхової премії на підставі чинних тарифів.

  13.2. Страхувальник зобов’язаний:

  13.2.1. під час укладання Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, щомають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

  13.2.2. своєчасно та повністю вносити страхові платежі у термін та у розмірі, встановленому у Договорі;

  13.2.3. протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин повідомити Страховика про настання страховоговипадку;

  13.2.4. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету Договору;

  13.2.5. вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страховоговипадку;

  13.2.6. при настанні страхового випадку надати Страховику письмову заяву на отримання страховоївиплати, додавши до неї Договір, а також документи та відомості, передбачені в п.п.14.5.1.-п.п.14.11.10.,необхідні для встановлення причин, характеру страхового випадку та його зв’язку з наслідками;

  13.2.7. надати Страховику можливість обстеження Страхувальника/Застрахованої особи з метоюз’ясування стану його здоров’я;

  13.2.8. надати Страховику інформацію про особу, з вини якої Страхувальник/Застрахована особа поніс(понесла) витрати, що відшкодовуються за Договором;

  13.2.9. виконувати всі розпорядження фахівців Контакт-центру;

  13.2.10. повернути Страховику отриману страхову виплату (або її відповідну частину), якщо протягомпередбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент здійснення страхової виплати, які згідно з чинним законодавством України повністю абочастково позбавляють Страхувальника права на отримання страхової виплати.

  13.3. Страховик має право:

  13.3.1. перевіряти надану Страхувальником/Застрахованою особою інформацію, а також виконання Страхувальником/Застрахованою особою умовДоговору страхування;

  13.3.2. достроково припинити дію Договору, керуючись Розділом 17;

  13.3.3. висунути зворотні вимоги до Страхувальника на суму сплаченого страхового відшкодування, якщо післявиплати виникли обставини, зазначені у п.п.13.2.10.;

  13.3.4. відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках невиконання Страхувальником/Застрахованою особою умов п.13.2. та Розділу 14;

  13.3.5. перевіряти інформацію, надану Страхувальником/Застрахованою особою щодо обставиннастання страхового випадку;

  13.3.6. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

  13.4. Страховик зобов’язаний:

  13.4.1. ознайомити Страхувальника з Договором, правилами та умовами страхування;

  13.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжитизаходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

  13.4.3. у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договоромстрок. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхомсплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами страхування;

  13.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено Договором;

  13.4.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника/Застраховану особу та його/її майновий стан,стан його/її здоров’я за винятком випадків, передбачених законодавством України;

  13.4.6. направити офіційний запит туроператору для визначення або підтвердження розміру реальнопонесених витрат Застрахованою особою та їх відповідність дійсним договорам між туроператором татранспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядниками та субпідрядниками, що надають туристичні та супутні послуги, згідно з умовами договору про надання туристичних послуг.

  14.ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА/ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

  14.1. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, в т.ч. при виникненні у Застрахованої особи потреби в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послуг  Страхувальник/Застрахована особа повинен(на) не пізніше 24 годин змоменту настання події, зв’язатися з Контакт-центром, що представляє інтереси Страховика (до Асистуючої компанії)  для отримання інформації щодо подальших дій та повідомити оператору Контакт-центру таку інформацію:

  14.1.1. номер Договору;

  14.1.2. прізвище, ім’я Застрахованої особи;

  14.1.3. строк дії Договору;

  14.1.4. місцезнаходження, номер контактного телефону;

  14.1.5. причину звернення.

  14.2. Якщо сума за надані медичні послуги не перевищує еквіваленту 300 (триста) євро/дол.США, Застрахована особа може самостійно звернутися до найближчої медичної установи та сплатити вартість медичних послуг, передбаченихумовами страхування. В будь-якому разі Застрахована особа зобов’язана узгодити витрати із Контакт-центром.

  14.3. У разі госпіталізації Застрахованої особи страхова виплата здійснюється лише, якщо Застрахована особа або довірена особа Застрахованої особи повідомила Контакт-центр про факт перебування встаціонарі до або під час лікування, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту госпіталізації.

  14.4. У разі втрати або пошкодження багажу Страхувальник з місця події звертається  до представника авіаперевізника, який фіксує факт втрати багажу та надає Страхувальнику довідку про цей факт. Відмова представника авіаперевізника у оформленні належних документів також повинна надаватися в письмовому вигляді.

  14.5. Якщо Застрахована особа самостійно понесла витрати у межах суми, зазначеної в п.14.2., вонаповинна в п’ятнадцятиденний строк при поверненні до місця постійного проживання (або в десятиденнийстрок після настання страхового випадку по ризику вимушеної відмови від поїздки за кордон п.п.3.1.9.1.-п.п.3.1.9.6.) надати Страховику в будь-якому разі такі документи:

  14.5.1. копію паспорта громадянина України;

  14.5.2. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податку;

  14.5.3. копію закордонного паспорту з відміткою прикордонних служб про перетин кордону;

  14.5.4. заяву на відшкодування понесених витрат з зазначенням дати та номеру звернення до Контакт-центру, якщо таке мало місце.

  14.6. Додатково до документів, зазначених в п.п.14.5.1.-п.п.14.5.4., у разі настання страхового випадку заризиками, вказаними в п.п.3.1.1.- п.п.3.1.2., Страховику надаються наступні документи:

  14.6.1. оригінал Договору;

  14.6.2. оригінал довідки-рахунка з медичної установи із зазначенням прізвища пацієнта, діагнозу, дати звернення за медичною допомогою,тривалості лікування, з переліком наданих послуг та розбивкою їх по датах і вартості з підсумковою сумоюдо сплати;

  14.6.3. оригінали рецептів, виписаних лікарем у зв’язку з данимзахворюванням, і зазначенням вартості кожного придбаного медикаменту;

  14.6.4. оригінал документа, виданого лікарем на проходження лабораторних досліджень, і рахуноклабораторії з розбивкою по датах, найменуванням і вартістю наданих послуг;

  14.6.5. документи, що підтверджують факт оплати лікування, лікарських засобів та інших послуг, оплатаяких передбачена Договором та умовами страхування (фіскальний чек, квитанція з мокрим відбиткомпечатки про оплату або банківська виписка (квитанція) про перерахування вартості медичних послуг);

  14.6.6. оригінал медичного висновку, виданий фахівцями медичного закладу, про необхідність оперативних втручань за життєвими показниками;

  14.6.7. документи, що підтверджують сплату вартості телефонних переговорів Застрахованої особи зКонтакт-центром або Страховиком із зазначенням номерів телефонів, дати дзвінків, їх тривалості та вартості;

  14.6.8. оригінали виписаних перевізником рахунків із зазначенням маршруту перевезення і його вартості, виписаних на бланках або з відповідним мокрим відбитком печатки чи фіскальний чек у разі, колиЗастрахована особа за життєвими показниками не мала можливості звернутися до Контакт-центру заорганізацією екстреної евакуації до найближчого медичного закладу чи найближчого лікаря в країні перебування, і змушена була самостійно сплатити вартість транспортних послуг карети швидкої допомоги аботаксі;

  14.6.9. документи, що підтверджують витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи.

  14.7. Додатково до документів, зазначених в п.п.14.5.1.– п.п.14.5.4., у разі настання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.З.– п.п.3.1.5., Страховику надаються наступні документи:

  14.7.1. довідка з медичного закладу (травмпункту) про первинне звернення за медичною допомогою;

  14.7.2. історія хвороби (якщо лікування надавалося в умовах стаціонару);

  14.7.3. амбулаторна картка (якщо допомога надавалася амбулаторно);

  14.7.4. виписка із МСЕК про призначення групи інвалідності (для неповнолітніх Застрахованих осіб – оригінал або копію ЛКК про встановлення інвалідності);

  14.7.5. оригінал довідки про відсутність (наявність) в крові Застрахованої особи речовин токсичного,наркотичного походження та/або алкоголю на момент настання страхового випадку.

  14.7.6. Додатково у разі смерті Застрахованої особи Вигодонабувач (спадкоємець) надає:

  14.7.7. нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Страхувальника/Застрахованої особи;

  14.7.8. копію свідоцтва про право на спадок, до якого включена страхова виплата за умови, якщо Страхувальник за згодою із Застрахованою особою не призначив Вигодонабувача.

  14.8. Додатково до документів, зазначених в п.п.14.5.1.– п.п.14.5.4., у разі настання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.6., Страховику надаються наступні документи:

  14.8.1. копія або оригінал майнової претензії, висунутої третіми особами, які зазнали шкоди (збитку)внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника;

  14.8.2. копія або оригінал рішення суду та матеріалів справи за позовом третьої особи (третіх осіб), зякою виникає обов’язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі.

  14.9. Додатково у разі нанесення шкоди здоров’ю третіх осіб:

  14.9.1. документи лікувально-профілактичних заходів, що підтверджують факт заподіяння шкоди життюта здоров’ю третіх осіб;

  14.9.2. виписку із історії хвороби третьої особи (осіб), хвороба якої стала наслідком страхового випадку;

  14.9.3. документи, що підтверджують ступінь шкоди, якої зазнали треті особи, а саме свідоцтво просмерть, довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) про інвалідність, листок непрацездатності;

  14.9.4. оригінал довідки про відсутність (наявність) в крові Застрахованої особи речовин токсичного,наркотичного походження та алкоголю на момент настання страхового випадку.

  14.9.5. Додатково у разі виконання рішення про адміністративне видворення Страхувальника/Застрахованої особи замежі України:

  14.9.6. оригінал або нотаріально завірена копія рішення суду про видворення за межі України;

  14.9.7. оригінали та засвідчені копії проїзних документів (квитків) або оригінали та засвідчені копії сплачених рахунків за проїзні документи.

  14.10. Додатково до документів, зазначених в п.п.14.5.1.- п.п.14.5.4., у разі настання страхового випадку за ризиками, вказаними в п.п.3.1.7., Страховику надаються наступні документи:

  14.10.1. заява на отримання страхового відшкодування з детальним описом обставин страхового випадку;

  14.10.2. документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (акти експертизи, аварійні сертифікати, заява Страхувальника в органи внутрішніх справ чи аналогічні органи з відміткою про прийняттязаяви і довідка про порушення кримінальної справи (у випадку крадіжки, протиправних дій третіх осіб),довідка поліції з відміткою, що внаслідок ДТП мало місце пошкодження багажу);

  14.10.3. рахунки на ремонт чи відновлення;

  14.10.4. чеки, квитанції, іншу технічну документацію щодо вартості пошкоджених або втрачених речей, втому числі висновки ТПП щодо вартості аналогу чи документи від фірми-постачальника. У разі відсутностіостанніх, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

  14.11. Додатково у разі настання страхового випадку за ризиками вказаними в п.3.1.9.- п.3.1.11., Страховику надаються наступні документи:

  14.11.1. оригінал договору щодо надання туристичних послуг, а також документи, що підтверджують оплатупоїздки (квитанцію прибуткового касового ордера та/або касовий чек тощо);

  14.11.2. документи, що підтверджують повернення туристичним агентством Страхувальнику/Застрахованій особі частинисуми грошових коштів за договором щодо надання туристичних послуг (калькуляція повернення і видатковийкасовий ордер);

  14.11.3. документи, що підтверджують збитки Страхувальника/Застрахованої особи, понесені внаслідок застосованихштрафних санкцій, встановлених за скасування поїздки в договорі з надання туристичних послуг;

  14.11.4. документи транспортної компанії, консульства, готелю й інших організацій, послугами якихСтрахувальник/Застрахована особа скористалася або могла скористатися для організації поїздки за кордон, що підтверджують наявність реальних збитків туроператора, які він не може відшкодувати Застрахованій особі згідноз умовами дійсних договорів з транспортною компанією, консульством, готелями та іншими підрядникамита субпідрядниками, що надають туристичні та супутні послуги, згідно з договором надання туристичнихпослуг;

  14.11.5. документи та відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:

  14.11.6. у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті Страхувальника/Застрахованої особиабо його близьких родичів – довідка медичного закладу (стаціонару), нотаріально завірена копія свідоцтвапро смерть, документи, що підтверджують родинний зв’язок Страхувальника/Застрахованої особи та близького родича;

  14.11.7. у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить Страхувальнику/Застрахованій особі – протоколи відповідних адміністративних служб, що підтверджують факт нанесення відповідної шкоди;

  14.11.8. у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок розгляду судової заборони – завірена суддеюповістка та/або постанова суду;

  14.11.9. у разі неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат – повістка, засвідчена ввійськкоматі;

  14.11.10. у разі відмови в отриманні дозволу на перетин кордону іноземної держави – офіційна письмовавідмова консульської служби із зазначенням дати та причини відмови у видачі дозволу та оригінал закордонного паспорту зі штампом про відмову у видачі дозволу;

  14.12. Застрахована особа зобов’язана протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настаннястрахового випадку документально скасувати всі попередні домовленості з туроператором (турагентом)стосовно умов договору на туристичне обслуговування.

  14.13. Заява і документи, зазначені в п.п.14.5.1.- п.п.14.11.10., мають бути надані з обов’язковим  додаванням перекладів оригіналівдокументів, складених мовами, відмінними від української, англійської, російської мов.

  15. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  15.1. Рішення про страхову виплату приймається Страховиком на підставі документів, визначених вп.п.14.5.1.- п.п.14.11.10., протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту подання Страхувальником/Застрахованою особою вказаного повного пакету документів.

  14.2. Страховик має право продовжити строк прийняття рішення про здійснення страхової виплатиабо відмову у здійсненні такої виплати у разі:

  14.2.1. якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання страхової виплати –до отримання необхідних доказів, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з усіх необхідних документів, зазначених в п.п.14.5.1. п.п.14.11.10.;

  15.2.2. якщо органами внутрішніх справ ведеться розслідування обставин, які спричинили настаннястрахового випадку – до закінчення розслідування;

  15.2.3. якщо за фактом настання страхового випадку порушена кримінальна справа проти осіб, виннихв настанні страхового випадку – до закінчення розслідування або винесення судом відповідного рішення(припинення або призупинення цієї справи), але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з днянадання Страхувальником Страховику останнього з всіх необхідних документів, зазначених в п.п.14.5.1.п.п.14.11.10.;

  15.2.4. якщо для з’ясування обставин і характеру страхового випадку призначено експертизу – до отримання офіційних висновків такої експертизи.

  15.3. Страхова виплата здійснюється за погодженням сторін у готівковій або безготівковій формі з урахуванням вимог чинного законодавства. У разі здійснення страхової виплати у безготівковій формі банківські витрати несе Страховик.

  15.4. У разі смерті Страхувальника/Застрахованої особи право на отримання страхової виплати переходить доВигодонабувача чи спадкоємця/-ів Застрахованої особи, визначених відповідно до законодавства.

  15.5. Страхова виплата здійснюється в національній грошовій одиниці України за встановленим курсом Національного банку України на дату настання страхового випадку.

  15.6. Страхова виплата здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту прийняттярішення про здійснення страхової виплати п.15.1.

  15.7. Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати повідомляється Страхувальнику/Застрахованій особі в письмовійформі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття такого рішення.

  15.8. Страхові виплати здійснюються Страхувальнику, якщо він є Застрахованою особою/Вигодонабувачем, а у разі його смерті – законним спадкоємцям, якщо в Договорі не визначено Вигодонабувача.

  16. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

  16.1. Страховик має право відмовити повністю або частково у здійсненні страхової виплати, якщоСтрахувальник/Застрахована особа:

  16.1.1. не повідомив/-ла або несвоєчасно повідомив/-ла про факт настання стра­хового випадку (п.14.1.) або створив/-ла Страховику перешкоду у визначенні обставин, ха­рактеру та розміру збитків;

  16.1.2. надав/-ла свідомо неправдиві відомості про предмет Договору або факт настання страхового випадку;

  16.1.3. отримав/-ла повне відшкодування витрат від особи, винної у їх заподіянні;

  16.1.4. надав/-ла Страховику документи із завідомо недостовірною інформацією про стан свого здоров’я танадані медичні послуги;

  16.1.5. не надав/-ла Страховику всі необхідні документи, передбачені в п.п.14.5.1. – п.п.14.11.10.;

  16.1.6. не виконав/-ла обов’язків, передбачених в п. 13.2.;

  16.1.7. поніс/понесла витрати у зв’язку із страховим випадком на території, не зазначеній у Договорі, окрім випадків транспортування постраждалого Страхувальника/Застрахованої особи.

  16.2. Страховик повністю або частково звільняється від здійснення страхової виплати, якщо:

  16.2.1. мали місце події, передбачені Розділом 9;

  16.2.2. не погоджено зі Страховиком або Контакт-центром розмір витрат та всі дії, пов’язані з лікуваннямта отриманням інших послуг у разі настання страхового випадку;

  16.2.3. Страхувальник/Застрахована особа не виконував/-ла розпорядження або рекомендації Страховика/Контакт-центру щодо дій у разі настання страхового випадку.

  17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  17.1. Дія Договору припиняється у разі:

  17.1.1. закінчення строку його дії;

  17.1.2. перетину державного кордону України Страхувальником/Застрахованою особою до 24.00 годиндати, зазначеної в Договорі, як дата закінчення дії Договору;

  17.1.3. виконання Страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;

  17.1.4. несплати Страхувальником страхової премії у встановлені Договором строки;

  17.1.5. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті чи втрати дієздатності Страхувальника-фізичної особи, за винятком випадків, передбачених ст. 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування»;

  17.1.6. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

  17.1.7. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;

  17.1.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  17.2. Договір може бути достроково припинений у будь-який час за письмовим повідомленням однієїзі Сторін (у тому числі у зв’язку з невиконанням іншою Стороною умов Договору) з дотриманням вимогчинного законодавства України. При цьому повернення страхової премії здійснюється наступним чином:

  17.2.1. у разі дострокового припинення дії Договору, за вимогою Страхувальника, Страховик повертаєйому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативнихвитрат на ведення справи в розмірі 25%  та фактично сплачених виплат страхових сум.

  Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертаєСтрахувальнику сплачені ним страхові платежі повністю;

  17.2.2. у разі дострокового припинення Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаютьсяповністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінченнядії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 25% та фактично сплачених виплатстрахових сум.

  17.3. Страхова премія не повертається у випадку вимушеної відмови Страхувальника/Застрахованої особи від поїздки,при наявності у останнього дійсної візи на поїздку, якщо Страхувальник/Застрахована особа заявляє просвій невиїзд після закінчення строку дії Договору.

  17.4. У випадку дострокового припинення дії Договору, повернення страхової премії здійснюєтьсяпротягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення про припиненняДоговору.

  18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  18.1. Згідно з чинним законодавством України Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, дійсної в період, за який сплачується пеня, за весь строк прострочення грошових зобов’язань.

  18.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежневиконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо подія стала наслідком впливу форс-мажорнихобставин.

  18.3. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти будь-які обставини зовнішнього характеру по відношенню до сторін, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна було передбачити, уникнути, включаючи (але не обмежуючись): стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок блискавки тощо), лиха техногенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань за Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

  18