НАДІЙНІСТЬ

Є РЕЧІ,
ЩО ЦІНУЄШ
НАЙБІЛЬШЕ

НАДЕЖНОСТЬ

ЕСТЬ ТО, ЧТО ЦЕНИШЬ
БОЛЬШЕ ВСЕГО

RELIABILITY

THERE ARE THINGS
YOU APPRECIATE
ABOVE ALL

турбота

Увага, що
навколо тебе

ЗАБОТА

ВНИМАНИЕ,
КОТОРОЕ ТЕБЯ
ОКРУЖАЕТ

CARE

ATTENTION
IS AROUND YOU

Інновації

Майбутнє
поруч з тобою

ИННОВАЦИИ

БУДУЩЕЕ РЯДОМ С ТОБОЙ

INNOVATIONS

FUTURE IS NEXT TO YOU

стабільність

Впевненність,
доведена часом

СТАБИЛЬНОСТЬ

УВЕРЕННОСТЬ,
ДОКАЗАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

STABILITY

ASSURANCE TESTED
BY TIME

Автострахування

Віктор Шевченко, заступник Голови Правління АСК «ІНГО Україна»
«Наша задача сьогодні – бути технологічними та високоліквідними..., і в той же час адекватними з точки зору співвідношення ціни і якості продукту. Тільки системне забезпечення цих умов дозволить нам забезпечити статус надійної Компанії, яку клієнти та партнери обирають для довгострокової співпраці».

Однією з пріоритетних ліній бізнесу АСК «ІНГО Україна» є автострахування, яке станом на кінець 2015 року склало більше 53% у загальному обсязі зібраних премій.

Одним з ключових завдань АСК «ІНГО Україна» є надання комплексного страхового захисту для автовласників, який забезпечує страхування не тільки транспортного засобу, але й життя та здоров’я водія та пасажирів, страхування цивільної відповідальності власника автомобіля.

59,3%
Рівень виплат
з автокаско

ТОП-4
За обсягами премій
і виплат з автокаско

Збалансована тарифна політика Компанії забезпечує високий рівень ліквідності, який дозволяє в повному обсязі та вчасно виконувати фінансові зобов’язання як перед клієнтами, так і перед партнерами.Структура премій

408,62
млн грн
СТРАХОВІ ПРЕМІЇ

Автокаско

ОСЦПВ

«Зелена картка»

ДЦВ та страхування від НВ на транспорті

*рейтинг Insurance TOP за 12 місяців 2015 р.


Стабільно високі ринкові позиції Компанія утримує за рахунок чіткого виконання умов договорів страхування та побудови прозорих відносин з клієнтами. В 2015 році було удосконалено і модернізовано систему врегулювання страхових подій з автострахування. Сучасне ІТ-середовище дає змогу АСК «ІНГО Україна» узгоджувати більшість питань щодо відновлювального ремонту автомобіля напряму із СТО без участі клієнта. Опція дистанційного врегулювання подій додатково зменшує для клієнта необхідність контактувати зі страховою компанією. Вдосконалення технологічних процедур призвело до суттєвого спрощення та пришвидшення процесів врегулювання, завдяки чому середній час прийняття рішення про виплату скоротився до 6 робочих днів.


автоКАСКО

ОСЦПВ

рівень виплат, %
юридичні особи
фізичні особи

Млн. грн.

Автострахование

Виктор Шевченко, заместитель Председателя Правления АСК «ИНГО Украина»
«Наша задача сегодня – быть технологичными и высоколиквидными..., и в то же время адекватными с точки зрения соотношения цены и качества продукта. Только системное обеспечение этих условий позволит нам оставаться надежной Компанией, которую клиенты и партнеры выбирают для долгосрочного сотрудничества».


Одной из приоритетных линий бизнеса АСК «ИНГО Украина» является автострахование, которое по состоянию на конец 2015 года составило более 53% в общем объеме собранных премий.Одной из ключевых задач АСК «ИНГО Украина» является предоставление комплексной страховой защиты для автовладельцев, которая обеспечивает страхование не только транспортного средства, но и жизнь и здоровье водителя и пассажиров, страхование гражданской ответственности владельца автомобиля.

59,3%
УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ В АВТОКАСКО

ТОП-4
ПО ОБЪЕМУ ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ В АВТОКАСКО

Сбалансированная тарифная политика Компании обеспечивает высокий уровень ликвидности, который позволяет в полном объеме и своевременно выполнять финансовые обязательства как перед клиентами, так и перед партнерами.СТРУКТУРА ПРЕМИЙ

408,62
млн грн
Страховые премии

Автокаско

ОСГПО

«Зеленая карта»

ДСГПО и страхование от НС на транспорте

*Рейтинг Insurance TOP за 12 месяцев 2015 г.Стабильно высокие рыночные позиции Компания удерживает за счет четкого выполнения условий договоров страхования и построения прозрачных отношений с клиентами. В 2015 году была усовершенствована и модернизирована система урегулирования страховых событий по автострахованию. Современная ИТ-среда позволяет АСК «ИНГО Украина» согласовывать большинство вопросов касательно восстановительного ремонта автомобиля напрямую с СТО без участия клиента. Опция дистанционного урегулирования событий дополнительно уменьшает для клиента необходимость контактировать со страховой компанией.

Совершенствование технологических процедур привело к существенному упрощению и ускорению процессов урегулирования, благодаря чему среднее время принятия решения о выплате сократилось до 6 рабочих дней.автоКАСКО

ОСГПО

уровень выплат, %
юридические лица
физические лица

Млн. грн.

Motor Insurance

Victor Shevchenko,
Deputy Chairman of Board of INGO Ukraine Insurance Co.
«Today, our task is to be technological, highly liquid and adequate... in terms of the product price-quality ratio. Ensuring these conditions on a regular basis will allow us to secure our status of a reliable company preferred by customers and partners for long-term cooperation».


Motor insurance taking more than 53% in the total premiums collected as of the end of 2015 is one of the priority business lines of INGO Ukraine.One of the key tasks of INGO Ukraine Insurance Co. is to provide car owners with comprehensive protection insuring cars, the life and health of driver and passengers, and car owner third party liability.59,3%
Motor CASCO Insurance Indemnities

TOP-4
Motor CASCO Insurance Premiums and Indemnities

The balanced tariff policy of the Company ensures high liquidity that allows meeting financial commitments to customers and partners duly and in full.STRUCTURE OF PREMIUMS

408,62
UAH mln
Insurance Premiums

Motor CASCO Insurance

MTPLI

Green Card

VTMPL and Traffic Accident Insurance

*2015 Insurance TOP Rating: 12 monthsThe Company keeps holding high market positions as it strictly meets the terms and conditions of insurance agreements and builds transparent ties with its customers. In 2015, the system of motor insurance case settlement was sophisticated. The modern IT environment enabled INGO Ukraine Insurance Co. to solve the most issues related to car repair directly with a motor service station and without any customer’s involvement. Remote insurance case settlement also saved the trouble of contacting the insurer. The improved technological procedures resulted in the simplified and accelerated settlement processes leading to the reduced indemnification decision-making period – up to six business days.Motor CASCO Insurance

MTPLI

Indemnification Rate, %
Legal Entities
Individuals

UAH mln

страхування майна та відповідальності

Олександр Мацак, заступник Голови Правління АСК «ІНГО Україна»
«У 2015 році компанія підтвердила статус одного з найбільш... професійних гравців ринку страхування майна та відповідальності. Ми надаємо клієнтам якісний ризик-аудит та супровід при страхуванні промислових підприємств та інших об’єктів. Показники здійснених виплат свідчать про те, що Компанія дотримується фінансових зобов’язань у повному обсязі».

Комплексне страхування майна та відповідальності — традиційно сильний напрямок діяльності АСК «ІНГО Україна», в якому компанія має багаторічний досвід оцінки ризиків, врегулювання подій та відшкодування великих збитків.


Саме у минулому році АСК «ІНГО Україна» здійснила одну з найбільших виплат, розмір якої перевищив 147 млн грн. Окрім цього, саме АСК «ІНГО Україна» здійснила найбільше виплат за договорами у сегменті аграрного страхування — понад 4,6 млн грн, зокрема два великих страхових випадки: 3,6 млн грн. за загиблі в результаті вимерзання посіви озимої пшениці і озимого рапсу в Хмельницькій та Одеській областях та 887 тис. грн. — за недобір врожаю кукурудзи та озимого рапсу через посуху і сильний вітер у Житомирській та Одеській областях. На АСК «ІНГО Україна», згідно з дослідженням агрострахування IFC, припадає 44,5% загального обсягу виплат по ринку за договорами аграрного страхування.СТРУКТУРА ПРЕМІЙ251
млн грн
Загальна сума

Страхування майна

Страхування спеціальних ризиків

Страхування фінансових та кредитних ризиків

Страхування ЦВ операторів ядерної установки

Добровільне страхування ЦВ перед третіми особами

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції

Страхування вантажів

Інше


Протягом останнього року АСК «ІНГО Україна» збільшила обсяг зібраних премій у комплексному страхуванні на 28,2% — до 251 млн грн. Премії зросли за рахунок страхування спеціальних ризиків (+148%), добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами (+75%), відповідальності операторів ядерної установки (+73%) та страхування фінансових ризиків (+48%).

У 2015 році Компанія запропонувала клієнтам унікальну для України програму страхування від проявів політичного насильства (Political Violence Inc War Insurance). При цьому договір страхування передбачає компенсацію збитків внаслідок військових дій, терористичного акту чи випадків вандалізму. Гарантії виплат забезпечені перестрахуванням ризиків в міжнародних синдикатах Ллойда (Lloyd’s Syndicates).
СТРАХУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

СТРУКТУРА ПРЕМІЙ

46,6
млн грн
Загальна сума

Авіастрахування

Страхування перевізників та експедиторів

Морське страхування

Страхування залізничного транспорту

Інші види страхування

Страхование имущества и ответственности

Александр Мацак,
заместитель Председателя Правления АСК «ИНГО Украина»
«В 2015 году Компания подтвердила статус одного из самых... профессиональных игроков рынка страхования имущества и ответственности. Мы предоставляем клиентам качественный риск-аудит и сопровождение при страховании промышленных предприятий и других объектов. Показатели осуществленных выплат свидетельствуют о том, что Компания придерживается финансовых обязательств в полном объеме».

Комплексное страхование имущества и ответственности – традиционно сильное направление деятельности АСК «ИНГО Украина», в котором компания имеет многолетний опыт оценки рисков, урегулирования событий и возмещения больших убытков.Именно в прошлом году АСК «ИНГО Украина» осуществила одну из крупнейших выплат, размер которой превысил 147 млн грн. Кроме того, именно АСК «ИНГО Украина» осуществила больше всего выплат по договорам в сегменте аграрного страхования – более 4,6 млн грн., в том числе два крупных страховых случая: 3,6 млн грн. за погибшие в результате вымерзания посевы озимой пшеницы и озимого рапса в Хмельницкой и Одесской областях, и 887 тыс. грн – за недобор урожая кукурузы и озимого рапса из-за засухи и сильного ветра в Житомирской и Одесской областях. При этом на АСК «ИНГО Украина», согласно исследованию рынка агрострахования IFC, приходится 44,5% общего объема выплат по рынку по договорам аграрного страхования в 2015 андеррайтинговом году.
СТРУКТУРА ПРЕМИЙ251
млн грн
общая сумма

Страхование имущества

Страхование специальных рисков

Страхование финансовых и кредитных рисков

Страхование ГО операторов ядерной установки

Добровольное страхование ГО перед третьими лицами

Добровольное страхование сельскохозяйственной продукции

Страхование грузов

ДругоеВ течение последнего года АСК «ИНГО Украина» увеличила объем собранных премий в комплексном страховании на 28,2% – до 251 млн грн. Премии выросли за счет страхования специальных рисков (+ 148%), добровольного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами (+ 75%), ответственности операторов ядерной установки (+ 73%) и страхования финансовых рисков (+ 48%).

В 2015 году Компания предложила клиентам уникальную для Украины программу страхования от проявлений политического насилия (Political Violence Inc War Insurance). При этом договор страхования предусматривает компенсацию убытков в результате военных действий, террористического акта или случаев вандализма. Гарантии выплат по этому виду страхования обеспечены перестрахованием рисков в международных синдикатах Ллойда (Lloyd’s Syndicates).
СТРАХОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

СТРУКТУРА ПРЕМИЙ

46,6
млн грн
общая сумма

Авиастрахование

Страхование перевозчиков и экспедиторов

Морское страхование

Страхование железнодорожного транспорта

Другие виды страхования

Property and Liability Insurance

Alexandr Matsak,
Deputy Chairman of Board of INGO Ukraine Insurance Co.
«In 2015, the Company proved its status as one of the most... professional players in the property and liability insurance market. We provide our customers with quality risk audit and support them when insuring industrial enterprises and other sites. The indemnities paid witness that the Company meets its financial commitments in full».


Comprehensive property and liability insurance is traditionally a strong business line of INGO Ukraine, where it has the long-term experience of risk assessment, insurance settlement and large damage indemnification.The last year witnessed that INGO Ukraine paid one of its largest indemnities exceeding UAH 147 mln.

In addition, INGO Ukraine paid most of its indemnities under agricultural insurance agreements that equaled to UAH 4.6 with two major insurance cases: UAH 3.6 mln for loss of winter wheat and winter rape plantings due to winterkilling in Khmelnytskyi and Odesa regions and UAH 887,000 for corn and winter rape shortfall due to drought and strong wind in Zhytomyr and Odesa regions. Meanwhile, the IFC agricultural insurance market study showed that 44.5% of total market indemnities under agricultural insurance agreements were paid by INGO Ukraine in the underwriting year 2015.
STRUCTURE OF PREMIUMS251
UAH mln
total

Property insurance

Special risk insurance

Financial and credit risk insurance

Nuclear installation operator third party liability insurance

Voluntary third-party liability insurance

Voluntary agricultural product insurance

Cargo insurance

Other


The previous year witnessed that INGO Ukraine increased the comprehensive insurance premiums by 28.2% – up to UAH 251 mln. The premiums increased due to special risk insurance (+148%), voluntary third-party liability insurance (+75%), nuclear installation operator liability insurance (+73%) and financial risk insurance (+48%).

In 2015, the Company focused on the market needs and developed new property and liability insurance products. For instance, INGO Ukraine offered its customers the Political Violence Insurance, an insurance program against manifestations of political violence that was unique in Ukraine. Thus, the insurance agreement provides for the indemnification of damages caused by acts of war, terrorist attacks or vandalism. This insurance provides indemnification guarantees ensured by risk reinsurance in Lloyd’s Syndicates.
SPECIAL RISK INSURANCE

STRUCTURE OF PREMIUMS

46,6
UAH mln
total

Air Insurance

Carrier and Forwarder Insurance

Marine Insurance

Railway Transport Insurance

Other

Сервіс та врегулювання

АСК «ІНГО Україна» постійно покращує якість сервісу на всіх етапах взаємодії з клієнтом — від оцінки ризику та укладання договору до врегулювання страхового випадку і отримання виплати. Мета компанії — стати лідером ринку із сервісу, зробивши його максимально оперативним та комфортним для будь-якого клієнта.


АСК «ІНГО Україна» має сучасний і високотехнологічний власний контакт-центр, що займається реєстрацією страхових випадків та інформує клієнтів з будь-яких питань. Також Компанія співпрацює з міжнародними асистансами та іншими партнерами щодо супроводу застрахованих ризиків. Завдяки цьому ми пропонуємо клієнтам ефективні рішення в сфері страхування майна, відповідальності, життя та здоров’я, а також сучасні технічні рішення для захисту бізнесу від збитків.


Технічний аситанс охоплює два напрямки роботи:


Перший — реєстрація звернень, пов’язаних зі страховими випадками, роз’яснення послідовності дій у разі настання страхового випадку.

Другий — супровід договорів страхування і надання довідкової інформації клієнтам та потенційним страхувальникам.

РОЗПОДІЛ ДЗВІНКІВсередній час очікування
4,1
секунди


кількість оброблених запитів у 2015 р.
56,6
тисяч

Для повного супроводу клієнтів на усіх етапах взаємодії зі страховою компанією задіяні як штатні співробітники АСК «ІНГО Україна», так і персонал партнерських організацій.

Один з найбільш завантажених напрямків з врегулювання — автострахування. В цьому сегменті у 2015 році АСК «ІНГО Україна» врегулювала близько 15 тис. страхових випадків. Клієнти високо оцінили роботу сервісу: 85% респондентів задоволені якістю врегулювання збитків з автокаско і готові рекомендувати Компанію своїм знайомим чи друзям.

Внутрішня система аналітичних звітів забезпечує оперативний збір показників, необхідних для швидкого процесу врегулювання. Завдяки цьому, щоб знайти відповідь на запит клієнта та надати йому потрібну консультацію, потрібно всього 2 хвилини. Крім високої швидкості роботи, система має високий рівень відмовостійкості та надійності зберігання інформації.

У 2015-му АСК «ІНГО Україна» продовжила інвестувати у розвиток сервісу, аби зробити процес врегулювання максимально комфортним. За рік час обслуговування одного клієнта в контакт-центрі з питань технічного асистансу зменшився на 20–30 секунд, а середній час очікування оператора склав усього 4,1 секунди.

Сервис и урегулирование

АСК «ИНГО Украина» постоянно улучшает качество сервиса на всех этапах взаимодействия с клиентом – от оценки риска и заключения договора до урегулирования страхового случая и получения выплаты. Цель компании – стать лидером рынка по сервису, сделав его максимально оперативным и комфортным для любого клиента.АСК «ИНГО Украина» имеет современный и высокотехнологичный собственный контакт-центр, который занимается регистрацией страховых случаев и информирует клиентов по любым вопросам. Также Компания сотрудничает с международными ассистансами и другими партнерами по сопровождению застрахованных рисков. Благодаря этому мы предлагаем клиентам эффективные решения в сфере страхования имущества, ответственности, жизни и здоровья, а также современные технические решения для защиты бизнеса от убытков.Технический ассистанс охватывает два направления работы


Первый — регистрация обращений, связанных со страховыми случаями, разъяснение последовательности действий в случае наступления страхового случая.

Второй — сопровождение договоров страхования и предоставление справочной информации клиентам и потенциальным страхователям.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВОНКОВСРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОПЕРАТОРА
4,1
секунды


КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ ЗАПРОСОВ В 2015 ГОДУ
56,6
тысяч

Для полного сопровождения клиентов на всех этапах взаимодействия со страховой компанией задействованы как штатные сотрудники АСК «ИНГО Украина», так и персонал партнерских организаций.

Одно из самых загруженных направлений по урегулированию – автострахование. В этом сегменте в 2015 году АСК «ИНГО Украина» урегулировала около 15 тыс. страховых случаев. Клиенты высоко оценили работу сервиса: 85% респондентов удовлетворены качеством урегулирования убытков по автокаско и готовы рекомендовать Компанию своим знакомым или друзьям.

Внутренняя система аналитических отчетов обеспечивает оперативный сбор показателей, необходимых для быстрого процесса урегулирования. Благодаря этому, чтобы найти ответ на запрос клиента и предоставить ему необходимую консультацию, нужно лишь 2 минуты. Кроме высокой скорости работы, система имеет высокий уровень отказоустойчивости и надежность хранения информации.

В 2015-м АСК «ИНГО Украина» продолжила инвестировать в развитие сервиса, чтобы сделать процесс урегулирования максимально комфортным. За год время обслуживания одного клиента в контакт-центре по вопросам технического ассистанса уменьшился на 20-30 секунд, а среднее время ожидания оператора составило всего 4,1 секунды.

Service and SettlementINGO Ukraine Insurance Co. is constantly improving its service quality at any stage of its interaction with its customers, including risk assessment, agreement execution, insurance case settlement and indemnification. The company aims at becoming the market leader in terms of servicing making it as efficient and comfortable for any customer as possible.INGO Ukraine Insurance Co. has its own modern and high-tech contact center that records occurrences and informs customers of any issues. The Company also cooperates with international assistance centers and other partners to maintain the risks insured. Therefore, we offer our customers effective solutions in property, liability, life and health insurance and innovative technological solutions to protect business from damages.Technical assistance covers two areas of work:Area 1 is to register calls / applications related to occurrences, to explain the sequence of actions when an occurrence has taken place, to advise customers on how to prepare and submit the relevant documents to the insurer, to inform of the case consideration and the indemnification deadlines.

Area 2 is to support insurance agreements and to provide additional information to customers and potential insured persons. The contact center supports the process of agreement re-execution and provides any information on services and rates communicating with customers.

PHONE CALLS DISTRIBUTIONAVERAGE OPERATOR’S TIME TO ANSWER
4,1
seconds


PROCESSED REQUESTS IN 2015
56,6
thousand

To ensure the full support for the customers, both INGO Ukraine Insurance Co. and its partner organizations are involved at any stage of the interaction with the insurer.

Motor insurance is one of the most active settlement areas. The segment witnessed 15,000 occurrences settled by INGO Ukraine Insurance Co. in 2015. Customers did appreciate the service: 85% of the respondents were satisfied with the quality of the settlement of motor CASCO damages and would recommend the Company to their friends.

The internal system of analytical reports ensures that the data required for a quick settlement process are collected. Thus, it takes only 2 minutes to find an answer to customers’ queries and provide a relevant advice. In addition to the high speed, the system has the high-level failure resistance and reliable information storage.

In 2015, INGO Ukraine Insurance Co. continued investing in its service development making the settlement process very comfortable. In a year, a customer service time in the contact center (when solving technical assistance issues) was reduced by 20-30 seconds with an operator’s time to answer equaling to 4.1 seconds.

Перестрахування


АСК «ІНГО Україна» дотримується високих стандартів ризик-менеджменту і веде активну перестрахувальну діяльність. Компанія також приділяє значну увагу рейтингу безпеки програм перестрахування.

Компанія має автоматичний перестраховий захист і розміщує прийняті ризики у провідних міжнародних компаніях, таких як Swiss Re (Швейцарія), Hannover Re (Німеччина), SCOR (Франція), Partner Re (Швейцарія). Частка перестрахування в компаніях з рейтингом «А-»(згідно з S&P та A. M. Best) і вище за діючими договорами комплексного облігаторного перестрахування майна, відповідальності, вантажів і морських ризиків станом на кінець 2015 року перевищувала 77%.

географія партнерів із комплексного
облігаторного перестрахування

Перестрахование


АСК «ИНГО Украина» придерживается высоких стандартов риск-менеджмента и ведет активную перестраховочную деятельность. Компания также уделяет значительное внимание рейтингу безопасности программ перестрахования.

Компания имеет автоматическую перестраховочную защиту и размещает принятые риски в ведущих международных компаниях, таких как Swiss Ре (Швейцария), Hannover Re (Германия), SCOR (Франция), Partner Re (Швейцария). Доля перестрахования в компаниях с рейтингом «А-» (по S&P и A.M. Best) и выше по действующим договорам комплексного облигаторного перестрахования имущества, ответственности, грузов и морских рисков по состоянию на конец 2015 года превышала 77%.

ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБЛИГАТОРНОМУ ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ

Reinsurance


INGO Ukraine Insurance Co. complies with high risk management standards and actively participates in reinsurance. The company also pays high attention to the reinsurance program safety rating.

The company has automatized reinsurance and passes the insured risks to leading international companies such as Swiss Re (Switzerland), Hannover Re (Germany), SCOR (France) and Partner Re (Switzerland). At the end of 2015, the share of reinsurance in companies with A- or higher rating (according to S&P and A. M. Best) under effective comprehensive obligatory property, liability, cargo and sea risk insurance agreements exceeded 77%.

GEOGRAPHY OF COMPREHENSIVE
OBLIGATORY REINSURANCE PARTNERS

Звіт незалежного аудитора


ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ ПРАТ «АСК «ІНГО УКРАЇНА» ПАНУ ГОРДІЄНКУ І.М.


Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі  ‒  ​МСФЗ), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності та Звіт про доходи та витрати страховика за 2015 рік, щодо достовірності розміру статутного капіталу та достатності чистих активів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (далі  ‒  ​Товариство).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність
не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності затвердженої облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р. відповідно до МСФЗ.

Станом на 31.12.2015 р. підтверджується, що статутний капітал Товариства сформовано згідно з вимогами чинного законодавства та сплачено виключно грошовими коштами в розмірі 305 543,0 тис. грн (триста п’ять мільйонів п’ятсот сорок три тисячі).

Частка державного майна в Статутному капіталі Товариства відсутня.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 523 858,1 тис. грн.

Перевищення чистих активів над розміром Статутного капіталу складає 218 315,1 тис. грн.

Фактичний запас платоспроможності Товариства на зазначену дату перевищує розмір розрахункового нормативного запасу платоспроможності на 406 668,8 тис. грн.Підписи аудиторів:

Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
(серт. № 006812 АПУ,
Диплом АССА ДипІФР № 1734596)

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
О.П. Самусєва

«21» березня 2016 р.

Отчет независимого аудитора


ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ «АСК «ИНГО УКРАИНА» ГОСПОДИНУ ГОРДИЕНКО И.Н.


Отчет относительно финансовой отчетности

Мы провели аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), которая включает Баланс (Отчет о финансовом состоянии) по состоянию на 31.12.2015 г., Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе), Отчет о движении денежных средств (прямым методом), Отчет о собственном капитале, Примечания к годовой финансовой отчетности и Отчет о доходах и расходах страховщика за 2015 год, в отношении достоверности размера уставного капитала и достаточности чистых активов Частного акционерного общества «Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (далее – Общество).

Ответственность управленческого персонала за финансовую отчетность

Управленческий персонал несет ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО и за такую систему внутреннего контроля, которую управленческий персонал определяет необходимым для того, чтобы обеспечить составление финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие мошенничества или ошибок.

Ответственность аудитора

Мы несем ответственность за выражение мнения о данной финансовой отчетности на основе результатов проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами контроля качества, аудита, обзора, другого предоставления уверенности и сопутствующих услуг, в частности: МСА 700 «Формулировка мнения и предоставление отчета о финансовой отчетности». Эти стандарты требуют от нас соблюдения соответствующих этических требований, а также планирования и проведения аудита для получения достаточной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытию информации в финансовой отчетности.

Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибок. При оценке этих рисков аудитор рассматривает меры внутреннего контроля, касающиеся составления и достоверного представления Обществом финансовой отчетности, с целью разработки аудиторских процедур, которые соответствуют обстоятельствам, а не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества. Аудит включает также оценку соответствия утвержденной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, выполненных руководством, и оценку представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что получили достаточные и приемлемые аудиторские доказательства для выражения нашего мнения.

Выражение мнения

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества на 31.12.2015 г. в соответствии с МСФО.

По состоянию на 31.12.2015 г. подтверждается, что уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства и уплачен исключительно денежными средствами в размере 305 543,0 тыс. грн (триста пять миллионов пятьсот сорок три тысячи).

Доля государственного имущества в уставном капитале Общества отсутствует.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2015 г. Составляет 523 858,1 тыс. грн.

Превышение чистых активов над размером уставного капитала составляет 218 315,1 тыс. грн.

Фактический запас платежеспособности Общества на указанную дату превышает размер расчетного нормативного запаса платежеспособности на 406 668,8 тыс. грн.Подписи аудиторов:

Генеральный директор
ООО «ЕЙЧ ЭЛ БИ ЮКРЕЙН»
(Серт. № 006812 АПУ,
Диплом АССА ДипИФР № 1734596)

ООО «ЕЙЧ ЭЛ БИ ЮКРЕЙН»
Украина, г. Киев, ул. Гусовского, 11/11, офис 3
О.П. Самусева

«21» марта 2016 г.

Independent Auditor’s Report


ATTN.: CHAIRMAN OF BOARD OF INGO UKRAINE INSURANCE CO. MR. I.M.GORDIENKO.Financial Statements Report

We have audited the financial statements drawn up as required by the International Financial Reporting Standards (hereinafter referred to as the IFRS), including the Balance Sheet (the Statement of Financial Condition) as of 31.12.2015, the Financial Results Report (the Statement of Total Income), the Cash Flow Statement (using a direct method), the Statement of Shareholder’s Equity, Annual Financial Report Remarks and 2015 Insurer Income and Expenses Report, to verify the accuracy of the authorized capital and the sufficiency of the net assets of INGO Ukraine Private Joint Stock Insurance Company (hereinafter referred to as the Company).

Management Responsibility for Financial Reporting

The management is responsible for drawing up and accurately representing these financial statements as required by the IFRS and for an internal control system, which the management considers necessary to ensure that financial statements contain no significant misrepresentation caused by fraud or errors.

Auditor’s Responsibility

We are responsible for expressing our opinion on these financial statements based on the results of our audit. We have carried out the audit as determined by the International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services, and ISA 700: Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements in particular. These standards require us to meet the relevant ethical requirements as well as to plan and carry out the audit to sufficiently ensure that the financial statements contain no significant misrepresentation.

The audit implies auditing procedures for obtaining auditing evidence of the amounts and information disclosed in the financial statements. Procedures depend on the auditor’s professional judgment, including the assessment of risks of significant misrepresentation in the financial statements caused by fraud or error. While assessing these risks, the auditor considers internal control measures related to drawing up and truly representing financial statements by the Company to develop auditing procedures for the relevant circumstances rather than to express his/her opinion on the effectiveness of the internal corporate control system. The audit also assesses the adequacy of the approved accounting policy, the eligibility of the accounting estimates made by the management and the general representation of the financial statements.

We believe that we have obtained sufficient and acceptable audit evidence to express our opinion.

Our Opinion

We consider that the financial statements truly show the financial condition of the Company as of 31.12.2015 in all essential aspects and as required by the IFRS.

As of 31.12.2015, the authorized capital of the Company was proved to be formed as required by the effective laws and paid only in a monetary form amounting to UAH 305,543.0 ths (three hundred and five million five hundred forty-three thousand).

There is no public property share in the authorized capital of the Company.

As of 31.12.2015, the net assets of the Company equaled to UAH 523,858.1

The net assets exceeded the authorized capital by UAH 218,315.1 ths.

As of the date specified, the actual solvency margin of the Company exceeded the estimated normative solvency margin by UAH 406,668.8 ths.Auditors’ Signatures:

Director-General of
HLB UKRAINE LLC
(Cert. # 006812 АПУ (APU),
Diploma: ACCA DipIFR # 1734596)

HLB UKRAINE LLC
Suite 3, 11/11 Husovskiy Str., Kyiv City
O.P. Samusieva

March 21, 2016

Баланс

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 р.
Форма №1     Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1 000 14 977,6 12 740
Первісна вартість 1 001 19 537,1 19 120,6
Накопичена амортизація 1 002 4 559,5 6 380,6
Незавершені капітальні інвестиції 1 005 2 274,6 599,8
Основні засоби 1 010 178 705,3 188 712
Первісна вартість 1 011 205 716,8 219 759,9
Знос 1 012 27 011,5 31 047,9
Інвестиційна нерухомість 1 015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1 016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1 017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1 020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1 021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1 022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1 030 134 445,6 138 996,1
Інші фінансові інвестиції 1 035 7 892,5 1 850,3
Довгострокова дебіторська заборгованість 1 040 6,8 15,4
Відстрочені податкові активи 1 045 4 576,3 0
Гудвіл 1 050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1 060 36 397,7 42 792,5
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1 065 36 492,3 56 574,8
Інші необоротні активи 1 090 0 0
Усього за розділом I 1 095 415 768,7 442 280,9
II. Оборотні активи
Запаси 1 100 22 475,3 17 506,7
Виробничі запаси 1 101 565 883,9
Незавершене виробництво 1 102 0 0
Готова продукція 1 103 0 0
Товари 1 104 21 910,3 16 622,8
Поточні біологічні активи 1 110 0 0
Депозити перестрахування 1 115 0 0
Векселі одержані 1 120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1 125 88 621,9 107 409,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1 130 612,5 1 742
З бюджетом 1 135 1 002,6 325
У тому числі з податку на прибуток 1 136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1 140 1 601,1 4 463,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1 145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 155 42 266,3 59 758,9
Поточні фінансові інвестиції 1 160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1 165 323 597,3 451 593,9
Готівка 1 166 188,8 75
Рахунки в банках 1 167 35 237,5 31 631
Витрати майбутніх періодів 1 170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1 180 277 274,6 212 005,2
У тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1 181 0 0
Резервах збитків або резервах належних виплат 1 182 205 894,3 128 407,8
Резервах незароблених премій 1 183 63 055,9 83 597,4
Інших страхових резервах 1 184 8 324,4 0
Інші оборотні активи 1 190 0 0
Усього за розділом II 1 195 757 451,6 854 804,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1 200 0 0
Баланс 1 300 1 173 220,3 1 297 085,5
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1 400 305 543 305 543
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1 401 0 0
Капітал у дооцінках 1 405 61 834,8 81 320,2
Додатковий капітал 1 410 0 0
Емісійний дохід 1 411 0 0
Накопичені курсові різниці 1 412 0 0
Резервний капітал 1 415 6 156,5 6 156,5
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
1 420 55 122,2 129 667,4
Неоплачений капітал 1 425 0 0
Вилучений капітал 1 430 0 0
Інші резерви 1 435 10 656,5 13 911
Усього за розділом I 1 495 439 313 536 598,1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1 500 13 663,6 14 935,8
Пенсійні зобов'язання 1 505 0 0
Довгострокові кредити банків 1 510 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1 515 0 0
Довгострокові забезпечення 1 520 4 501,2 5 199,8
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1 521 4 501,2 5 199,8
Цільове фінансування 1 525 0 0
Благодійна допомога 1 526 0 0
Страхові резерви 1 530 553 081,5 567 240,1
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань 1 531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1 532 316 301,2 218 899,3
резерв незароблених премій 1 533 220 496,7 324 643,6
інші страхові резерви 1 534 16 283,6 23 697,2
Інвестиційні контракти 1 535 0 0
Призовий фонд 1 540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1 545 0 0
Усього за розділом II 1 595 571 246,3 587 375,7
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1 600 0 0
Векселі видані 1 605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1 610 0 0
товари, роботи, послуги 1 615 556,8 199,8
розрахунками з бюджетом 1 620 23 806,9 3 930,1
У тому числі з податку на прибуток 1 621 23 326 3 515,6
Розрахунками зі страхування 1 625 773,6 958,1
Розрахунками з оплати праці 1 630 1 786,4 1 931,6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1 635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1 640 5 835,9 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1 645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1 650 127 249,8 163 345,8
Поточні забезпечення 1 660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1 665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1 670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1 690 2 651,6 2 746,3
Усього за розділом IІІ 1 695 162 661 173 111,7
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1 700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1 800 0 0
Баланс 1 900 1 173 220,3 1 297 085,5

Баланс

Отчет о финансовом состоянии на 31 декабря 2015 года
Форма N 1 Код ДКУД 1801001

Актив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы
Нематериальные активы 1 000 14 977,6 12 740
Первоначальная стоимость 1 001 19 537,1 19 120,6
Накопленная амортизация 1 002 4 559,5 6 380,6
Незавершенные капитальные инвестиции 1 005 2 274,6 599,8
Основные средства 1 010 178 705,3 188 712
Первоначальная стоимость 1 011 205 716,8 219 759,9
Износ 1 012 27 011,5 31 047,9
Инвестиционная недвижимость 1 015 0 0
Первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости 1 016 0 0
Износ инвестиционной недвижимости 1 017 0 0
Долгосрочные биологические активы 1 020 0 0
Первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов 1 021 0 0
Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов 1 022 0 0
Долгосрочные финансовые инвестиции:
которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий
1 030 134 445,6 138 996,1
Прочие финансовые инвестиции 1 035 7 892,5 1 850,3
Долгосрочная дебиторская задолженность 1 040 6,8 15,4
Отсроченные налоговые активы 1 045 4 576,3 0
Гудвилл 1 050 0 0
Отсроченные аквизиционные расходы 1 060 36 397,7 42 792,5
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах 1 065 36 492,3 56 574,8
Прочие необоротные активы 1 090 0 0
Всего по разделу I 1 095 415 768,7 442 280,9
II. Оборотные активы
Запасы 1 100 22 475,3 17 506,7
Производственные запасы 1 101 565 883,9
Незавершенное производство 1 102 0 0
Готовая продукция 1 103 0 0
Товары 1 104 21 910,3 16 622,8
Текущие биологические активы 1 110 0 0
Депозиты перестрахования 1 115 0 0
Векселя полученные 1 120 0 0
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1 125 88 621,9 107 409,2
Дебиторская задолженность по расчетам: по выданным авансам 1 130 612,5 1 742
С бюджетом 1 135 1 002,6 325
В том числе с налога на прибыль 1 136 0 0
Дебиторская задолженность по расчетам с начисленных доходов 1 140 1 601,1 4 463,7
Дебиторская задолженность по расчетам с внутренних расчетов 1 145 0 0
Прочая текущая дебиторская задолженность 1 155 42 266,3 59 758,9
Текущие финансовые инвестиции 1 160 0 0
Деньги и их эквиваленты 1 165 323 597,3 451 593,9
Наличные 1 166 188,8 75
Счета в банках 1 167 35 237,5 31 631
Расходы будущих периодов 1 170 0 0
Доля перестраховщика в страховых резервах 1 180 277 274,6 212 005,2
В том числе в: резервах долгосрочных обязательств 1 181 0 0
Резервах убытков или резервах надлежащих выплат 1 182 205 894,3 128 407,8
Резервах незаработанных премий 1 183 63 055,9 83 597,4
Прочих страховых резервах 1 184 8 324,4 0
Прочие оборотные активы 1 190 0 0
Всего по разделу II 1 195 757 451,6 854 804,6
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия 1 200 0 0
Баланс 1 300 1 173 220,3 1 297 085,5
Пассив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
I. Собственный капитал
Зарегистрированный (долевой) капитал 1 400 305 543 305 543
Взносы в незарегистрированный уставной капитал 1 401 0 0
Капитал в дооценках 1 405 61 834,8 81 320,2
Дополнительный капитал 1 410 0 0
Эмиссионный доход 1 411 0 0
Накопленные курсовые разницы 1 412 0 0
Резервный капитал 1 415 6 156,5 6 156,5
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1 420 55 122,2 129 667,4
Неоплаченный капитал 1 425 0 0
Изъятый капитал 1 430 0 0
Прочие резервы 1 435 10 656,5 13 911
Всего по разделу I 1 495 439 313 536 598,1
II. Долгосрочные обязательства и обеспечение
Отсроченные налоговые обязательства 1 500 13 663,6 14 935,8
Пенсионные обязательства 1 505 0 0
Долгосрочные кредиты банков 1 510 0 0
Другие долгосрочные обязательства 1 515 0 0
Долгосрочные обеспечения 1 520 4 501,2 5 199,8
Долгосрочные обеспечения расходов персонала 1 521 4 501,2 5 199,8
Целевое финансирование 1 525 0 0
Благотворительная помощь 1 526 0 0
Страховые резервы 1 530 553 081,5 567 240,1
В том числе: резерв долгосрочных обязательств 1 531 0 0
Резерв убытков или резерв надлежащих выплат 1 532 316 301,2 218 899,3
Резерв незаработанных премий 1 533 220 496,7 324 643,6
Прочие страховые резервы 1 534 16 283,6 23 697,2
Инвестиционные контракты 1 535 0 0
Призовой фонд 1 540 0 0
Резерв на выплату джек-пота 1 545 0 0
Всего по разделу II 1 595 571 246,3 587 375,7
IІІ. Текущие обязательства и обеспечение
Краткосрочные кредиты банков 1 600 0 0
Векселя выданные 1 605 0 0
Текущая кредиторская задолженность по: долгосрочным обязательствам 1 610 0 0
Товары, работы, услуги 1 615 556,8 199,8
Расчеты с бюджетом 1 620 23 806,9 3 930,1
В том числе по налогу на прибыль 1 621 23 326 3 515,6
Расчеты по страхованию 1 625 773,6 958,1
Расчеты по оплате труда 1 630 1 786,4 1 931,6
Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам 1 635 0 0
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками 1 640 5 835,9 0
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1 645 0 0
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности 1 650 127 249,8 163 345,8
Текущие обеспечения 1 660 0 0
Доходы будущих периодов 1 665 0 0
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков 1 670 0 0
Другие текущие обязательства 1 690 2 651,6 2 746,3
Всего по разделу ІІІ 1 695 162 661 173 111,7
ІV. Обязательства с необратимыми активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия 1 700 0 0
V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда 1 800 0 0
Баланс 1 900 1 173 220,3 1 297 085,5

Balance Sheet

Report on Financial Condition as of December 31, 2015
Form N 1 – Code based on SCAD 1801001

Asset Line code As of the beginning
of the reporting period
As of the end
of the reporting period
1 2 3 4
I. Non-current assets
Intangible assets 1 000 14 977,6 12 740
Original cost 1 001 19 537,1 19 120,6
Accumulated depreciation 1 002 4 559,5 6 380,6
Uncompleted capital investment 1 005 2 274,6 599,8
Permanent assets 1 010 178 705,3 188 712
Original cost 1 011 205 716,8 219 759,9
Depreciation 1 012 27 011,5 31 047,9
Investment property 1 015 0 0
Original cost of investment property 1 016 0 0
Depreciation of investment property 1 017 0 0
Long-term biological assets 1 020 0 0
Original cost of long-term biological assets 1 021 0 0
Accumulated depreciation of long-term biological assets 1 022 0 0
Long-term financial investment: that calculated using the method
of equity participation of other enterprises
1 030 134 445,6 138 996,1
Other financial investment 1 035 7 892,5 1 850,3
Long-term receivables 1 040 6,8 15,4
Deferred tax assets 1 045 4 576,3 0
Goodwill 1 050 0 0
Deferred acquisition costs 1 060 36 397,7 42 792,5
Balance remaining in centralized insurance reserve funds 1 065 36 492,3 56 574,8
Other non-current assets 1 090 0 0
Total for Section I 1 095 415 768,7 442 280,9
II. Current assets
Supplies 1 100 22 475,3 17 506,7
Production supplies 1 101 565 883,9
Work in progress 1 102 0 0
Finished products 1 103 0 0
Goods 1 104 21 910,3 16 622,8
Current biological assets 1 110 0 0
Reinsurance deposits 1 115 0 0
Bills received 1 120 0 0
Receivables for products, goods, works and services 1 125 88 621,9 107 409,2
Settlement receivables: from advance payments issued 1 130 612,5 1 742
For the budget 1 135 1 002,6 325
Including the profit tax 1 136 0 0
Settlement receivables from accrued revenues 1 140 1 601,1 4 463,7
Settlement receivables from internal settlements 1 145 0 0
Other current receivables 1 155 42 266,3 59 758,9
Current financial investment 1 160 0 0
Money and its equivalents 1 165 323 597,3 451 593,9
Cash 1 166 188,8 75
Bank accounts 1 167 35 237,5 31 631
Future costs 1 170 0 0
Reinsurer’s share in insurance reserves 1 180 277 274,6 212 005,2
Including that in: long-term liability reserves 1 181 0 0
Damage reserves or entitlement reserves 1 182 205 894,3 128 407,8
Unearned premium reserves 1 183 63 055,9 83 597,4
Other insurance reserves 1 184 8 324,4 0
Other current assets 1 190 0 0
Total for Section II 1 195 757 451,6 854 804,6
III. Non-current assets withheld for sale and disposal group 1 200 0 0
Balance 1 300 1 173 220,3 1 297 085,5
Liability Line code As of the beginning
of the reporting period
As of the end
of the reporting period
I. Owned capital
Registered (equity) capital 1 400 305 543 305 543
Contributions to non-registered authorized capital 1 401 0 0
Final appraisal capital 1 405 61 834,8 81 320,2
Additional capital 1 410 0 0
Share premium 1 411 0 0
Share premium fund 1 412 0 0
Reserve capital 1 415 6 156,5 6 156,5
Undistributed profit (uncovered loss) 1 420 55 122,2 129 667,4
Unpaid capital 1 425 0 0
Disposed capital 1 430 0 0
Other reserves 1 435 10 656,5 13 911
Total for Section I 1 495 439 313 536 598,1
II. Long-term liabilities and securities
Deferred tax liabilities 1 500 13 663,6 14 935,8
Pension liabilities 1 505 0 0
Long-term bank loans 1 510 0 0
Other long-term liabilities 1 515 0 0
Long-term securities 1 520 4 501,2 5 199,8
Long-term personnel expense securities 1 521 4 501,2 5 199,8
Special-purpose funding 1 525 0 0
Charitable assistance 1 526 0 0
Insurance reserves 1 530 553 081,5 567 240,1
Including the long-term liability reserve 1 531 0 0
Damage reserve or entitlement reserve 1 532 316 301,2 218 899,3
Unearned premium reserve 1 533 220 496,7 324 643,6
Other insurance reserves 1 534 16 283,6 23 697,2
Investment contracts 1 535 0 0
Prize pool 1 540 0 0
Jackpot payment reserve 1 545 0 0
Total for Section II 1 595 571 246,3 587 375,7
III. Current liabilities and securities
Short-term bank loans 1 600 0 0
Bills issued 1 605 0 0
Current payables for: long-term liabilities 1 610 0 0
Goods, works and services 1 615 556,8 199,8
Budget settlements 1 620 23 806,9 3 930,1
Including those for profit tax 1 621 23 326 3 515,6
Insurance settlements 1 625 773,6 958,1
Labor remuneration settlements 1 630 1 786,4 1 931,6
Current payables for advance payments received 1 635 0 0
Current payables for member settlements 1 640 5 835,9 0
Current payables for internal settlements 1 645 0 0
Current payables for insurance activities 1 650 127 249,8 163 345,8
Current securities 1 660 0 0
Future income 1 665 0 0
Deferred fee income from reinsurers 1 670 0 0
Other current liabilities 1 690 2 651,6 2 746,3
Total for Section III 1 695 162 661 173 111,7
IV. Liabilities related to non-current assets withheld
for sale and disposal groups
1 700 0 0
V. Net cost of private pension fund assets 1 800 0 0
Balance 1 900 1 173 220,3 1 297 085,5

Звіт про фінансові результати

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 000 453 760,7 426 674,4
Чисті зароблені страхові премії 2 010 453 760,7 426 674,4
Премії підписані, валова сума 2 011 766 508 581 214,1
Премії, передані у перестрахування 2 012 229 142 159 436
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2 013 104 146,9 19 442,4
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2 014 20 541,6 24 338,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2 050 86 802,3 81 468,1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2 070 267 459 291 420,3
Валовий:
Прибуток 2 090 99 499,4 53 786
Збиток 2 095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2 105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2 110 -5 076,9 -46 804,6
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2 111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2 112 0 0
Інші операційні доходи 2 120 325 555,5 240 876,3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2 121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2 122 0 0
Адміністративні витрати 2 130 36 721,8 32 857,5
Витрати на збут 2 150 96 553,4 60 058,1
Інші операційні витрати 2 180 190 464,5 56 219,7
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2 181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2 182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Прибуток 2 190 96 238,3 98 722,4
Збиток 2 195 0 0
Дохід від участі в капіталі 2 200 3 967,6 925,1
Інші фінансові доходи 2 220 39 026,5 23 571,9
Інші доходи 2 240 9 247,2 3 095,8
Дохід від благодійної допомоги 2 241 0 0
Фінансові витрати 2 250 45,1 7 886,2
Втрати від участі в капіталі 2 255 11 111,4 12 895,8
Інші витрати 2 270 15 251 4 630,5
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2 275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток 2 290 122 072,1 100 902,7
Збиток 2 295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2 300 48 532,5 44 912,1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2 305 0 0
Чистий фінансовий результат:
Прибуток 2 350 73 539,6 55 990,6
Збиток 2 355 0 0
II. Сукупний дохід
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2 400 21 763,2 -53
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2 405 0 0
Накопичені курсові різниці 2 410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2 415 0 0
Інший сукупний дохід 2 445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2 450 21 763,2 -53
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2 455 1 272,2 1 510
Інший сукупний дохід після оподаткування 2 460 20 491 -1 563
Сукупний дохід
(сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2 465 94 030,6 54 427,6
III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 2 500 2 502,1 3 554,4
Витрати на оплату праці 2 505 55 788,9 55 766,7
Відрахування на соціальні заходи 2 510 16 414,5 18 747,5
Амортизація 2 515 8 877,5 7 851
Інші операційні витрати 2 520 326 959 143 730
Разом 2 550 410 542 229 649,6
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій 2 600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2 605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2 610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2 615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2 650 0 0

Ігор Гордієнко

Керівник

Ірина Черкуда

Головний бухгалтер

Отчет о финансовых результатах

Форма №2 Код ДКУД 1801003

Статья Код строки За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года
1 2 3 4
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2 000 453 760,7 426 674,4
Чистые заработанные страховые премии 2 010 453 760,7 426 674,4
Премии подписанные, валовая сумма 2 011 766 508 581 214,1
Премии, переданные в перестрахование 2 012 229 142 159 436
Изменение резерва незаработанных премий, валовая сумма 2 013 104 146,9 19 442,4
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанных премий 2 014 20 541,6 24 338,7
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 2 050 86 802,3 81 468,1
Чистые понесенные убытки по страховым выплатам 2 070 267 459 291 420,3
Валовые:
Прибыль 2 090 99 499,4 53 786
Убыток 2 095 0 0
Доход (расходы) от изменения в резервах долгосрочных обязательств 2 105 0 0
Доход (расходы) от изменения других страховых резервов 2 110 -5 076,9 -46 804,6
Изменение других страховых резервов, валовая сумма 2 111 0 0
Изменение доли перестраховщиков в других страховых резервах 2 112 0 0
Другие операционные доходы 2 120 325 555,5 240 876,3
Доход от изменения стоимости активов, оцениваемые по справедливой стоимости 2 121 0 0
Доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 2 122 0 0
Административные расходы 2 130 36 721,8 32 857,5
Расходы на сбыт 2 150 96 553,4 60 058,1
Другие операционные расходы 2 180 190 464,5 56 219,7
Расходы от изменения стоимости активов, оцениваемые по справедливой стоимости 2 181 0 0
Расходы от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 2 182 0 0
Финансовый результат от операционной деятельности:
Прибыль 2 190 96 238,3 98 722,4
Убыток 2 195 0 0
Доход от участия в капитале 2 200 3 967,6 925,1
Другие финансовые доходы 2 220 39 026,5 23 571,9
Другие доходы 2 240 9 247,2 3 095,8
Доход от благотворительной помощи 2 241 0 0
Финансовые расходы 2 250 45,1 7 886,2
Потери от участия в капитале 2 255 11 111,4 12 895,8
Другие расходы 2 270 15 251 4 630,5
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 2 275 0 0
Финансовый результат до налогообложения:
Прибыль 2 290 122 072,1 100 902,7
Убыток 2 295 0 0
Расход (доход) по налогу на прибыль 2 300 48 532,5 44 912,1
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения 2 305 0 0
Чистый финансовый результат:
Прибыль 2 350 73 539,6 55 990,6
Убыток 2 355 0 0
II. Совокупный доход
Дооценка (уценка) необоротных активов 2 400 21 763,2 -53
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2 405 0 0
Накопленные курсовые разницы 2 410 0 0
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных предприятий 2 415 0 0
Другой совокупный доход 2 445 0 0
Другой совокупный доход до налогообложения 2 450 21 763,2 -53
Налог на прибыль, связанный с другим совокупным доходом 2 455 1 272,2 1 510
Другой совокупный доход после налогообложения 2 460 20 491 -1 563
Совокупный доход (сумма строк 2350, 2355 и 2460) 2 465 94 030,6 54 427,6
III. Элементы операционных расходов
Материальные затраты 2 500 2 502,1 3 554,4
Расходы на оплату труда 2 505 55 788,9 55 766,7
Отчисления на социальные мероприятия 2 510 16 414,5 18 747,5
Амортизация 2 515 8 877,5 7 851
Другие операционные расходы 2 520 326 959 143 730
Всего 2 550 410 542 229 649,6
IV. Расчет показателей прибыльности акций
Среднегодовое количество простых акций 2 600 0 0
Скорректированное среднегодовое количество простых акций 2 605 0 0
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию 2 610 0 0
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию 2 615 0 0
Дивиденды на одну простую акцию 2 650 0 0

Игорь Гордиенко

Руководитель

Ирина Чекурда

Главный бухгалтер

Financial Results Report

Form N 2 – Code based on SCAD 1801003

Item Line code Reporting period Reporting period
of the previous year
1 2 3 4
Net income from sales of products (goods, works or services) 2 000 453 760,7 426 674,4
Net earned insurance premiums 2 010 453 760,7 426 674,4
Premiums written, gross amount 2 011 766 508 581 214,1
Premiums transferred for reinsurance 2 012 229 142 159 436
Change in unearned premium reserve, gross amount 2 013 104 146,9 19 442,4
Change in the reinsurers’ share in the unearned premium reserve 2 014 20 541,6 24 338,7
First cost of products (goods, works or services) sold 2 050 86 802,3 81 468,1
Net losses incurred with regard to insurance payments 2 070 267 459 291 420,3
Gross:
Profit 2 090 99 499,4 53 786
Loss 2 095 0 0
Income (costs) from the change in the long-term liability reserves 2 105 0 0
Income (costs) from the change in other insurance reserves 2 110 -5 076,9 -46 804,6
Change in other insurance reserves, gross amount 2 111 0 0
Change in the reinsurers’ share in other insurance reserves 2 112 0 0
Other operating income 2 120 325 555,5 240 876,3
Income from the change in the cost of the assets assessed by their fair value 2 121 0 0
Income from initial recognition of biological assets and agricultural products 2 122 0 0
Administrative costs 2 130 36 721,8 32 857,5
Sales costs 2 150 96 553,4 60 058,1
Other operating costs 2 180 190 464,5 56 219,7
Costs due to the change in the value of the assets assessed by their fair value 2 181 0 0
Costs due to initial recognition of biological assets and agricultural products 2 182 0 0
Financial result of operating activities:
Profit 2 190 96 238,3 98 722,4
Loss 2 195 0 0
Income from equity participation 2 200 3 967,6 925,1
Other financial income 2 220 39 026,5 23 571,9
Other income 2 240 9 247,2 3 095,8
Income from charitable assistance 2 241 0 0
Financial costs 2 250 45,1 7 886,2
Losses due to equity participation 2 255 11 111,4 12 895,8
Other costs 2 270 15 251 4 630,5
Profit (loss) due to the effect of inflation on monetary items 2 275 0 0
Financial result before tax:
Profit 2 290 122 072,1 100 902,7
Loss 2 295 0 0
Profit tax costs (income) 2 300 48 532,5 44 912,1
Profit (loss) due to activities ceased after tax 2 305 0 0
Net financial result:
Profit 2 350 73 539,6 55 990,6
Loss 2 355 0 0
II. Total income
Final appraisal (writedowns) of non-current assets 2 400 21 763,2 -53
Final appraisal (writedowns) of financial instruments 2 405 0 0
Share premium fund 2 410 0 0
Share of other total income of associated enterprises and joint ventures 2 415 0 0
Other total income 2 445 0 0
Other total income before tax 2 450 21 763,2 -53
Profit tax related to other total income 2 455 1 272,2 1 510
Other total income after tax 2 460 20 491 -1 563
Total income (sum of lines 2350, 2355 and 2460) 2 465 94 030,6 54 427,6
III. Elements of operating costs
Material expenditures 2 500 2 502,1 3 554,4
Labor remuneration costs 2 505 55 788,9 55 766,7
Safety net contributions 2 510 16 414,5 18 747,5
Depreciation 2 515 8 877,5 7 851
Other operating costs 2 520 326 959 143 730
Total 2 550 410 542 229 649,6
IV. Calculation of share profitability values
Average annual number of ordinary shares 2 600 0 0
Corrected average annual number of ordinary shares 2 605 0 0
Net profit (loss) per ordinary share 2 610 0 0
Corrected net profit (loss) per ordinary share 2 615 0 0
Dividends per ordinary share 2 650 0 0

Igor Gordienko

Chairman

Irina Chekurda

Chief Accountant

Звернення голови правління


У минулому році Компанія відзначила 21 рік роботи на ринку. Наше повноліття проходило в умовах безпрецедентного «ідеального шторму» у всіх галузях економіки країни і за всю її історію.

Ключовими завданнями, які були поставлені Правлінню акціонерами Компанії у 2015 році, стали:

  • повне виконання всіх зобов’язань Компанії, у першу чергу перед клієнтами та партнерами;
  • утримання високого рівня ліквідності й адекватності капіталу Компанії;
  • збереження колективу Компанії.

Основою для прийняття всіх управлінських рішень став досвід, набутий Компанією під час минулих кризових періодів.

Декілька слів про результати.

Як і в попередні роки, якісне та швидке врегулювання страхових випадків є ключовим показником відносин із клієнтами.

У 2015 році Компанія здійснила виплати на загальну суму майже 453 млн грн. Найбільшою за обсягом стала компенсація втрати майна через пожежу. Її розмір склав 147,6 млн грн. Загальна сума виплат за збитки фізичних осіб склала 84,3 млн грн.

Зважаючи на економічну ситуацію, ми розробили низку страхових продуктів із гнучким ціноутворенням і термінами оплати страхової премії.Разом із пулом GEB ми вивели на ринок привабливі програми страхування здоров’я та життя персоналу для українських і міжнародних компаній.

Нам вдалось зберегти одну з найбільш досвідчених та професійних команд на страховому ринку, що довела свою ефективність як в умовах економічного зростання, так і під час кризи.

Сьогодні з 439 співробітників 94 працюють в Компанії понад 10 років, а 8 наших колег відзначили вже 20-літній ювілей роботи в Компанії. У 2015 році ми не лише зберегли робочі місця, а й ввели більш гнучку систему оплати праці та різноманітні соціальні пільги для співробітників.

Ми зберегли вже існуючі програми співробітництва з нашими партнерами та запровадили нові технологічні сервіси, які скорочують час обслуговування клієнтів.

З більшістю наших партнерів ми успішно співпрацюємо вже багато років.7
місце
за обсягом премій
2
місце
за рІвнем виплат
94,5
млн грн
До державного
бюджету
України


Окрема подяка нашим партнерам з перестрахування  ‒ ​провідним гравцям на міжнародному ринку перестраховиків, які вже багато років підтримують Компанію надійними високорейтинговими програмами захисту великих ризиків.

Ми підтвердили статус відповідального роботодавця, зберігши робочі місця в період економічної кризи. За минулий рік Компанія сплатила до державного бюджету 94,5 млн грн податків. За підсумками 2015 року Компанія потрапила до ТОП‑100 найбільших платників податку на прибуток в Україні за версією журналу «БИЗНЕС».

Піклуючись про здоров’я наших громадян, ми продовжуємо розвивати Медичний центр «ІНГО». Високий рівень обслуговування спеціалістами клініки та доступні ціни вже оцінили тисячі киян. Медичний центр «ІНГО» обслуговує не лише тих, хто застрахованих у нашій Компанії, але й клієнтів інших страхових компаній та жителів Києва, які прагнуть отримати якісне медичне обслуговування.

Представники Компанії активно беруть участь у роботі колегіальних органів, робочих груп, професійних об’єднань та бізнес-асоціацій.

За результатами діяльності у 2015 році, власний капітал АСК «ІНГО Україна» збільшився на 22,1% і досягнув 537 млн грн. Більше 80% страхових резервів, які на кінець року склали 567 млн грн, покриті високоліквідними активами. Фактичний рівень платоспроможності Компанії у 4,5 рази перевищує нормативний показник. Чистий прибуток Компанії склав 73,5 млн грн.

Важливою подією у діяльності Компанії став початок розробки нової операційної стратегії і масштабна модернізація ІТ-системи. Впровадження цих проектів забезпечить подальший успішний розвиток Компанії в найближчі 10 років.

Ігор Гордієнко,

Голова Правління
АСК «ІНГО Україна»

Обращение Председателя Правления


В прошлом году Компания отметила 21 год работы на рынке. Наше совершеннолетие проходило в условиях беспрецедентного «идеального шторма» во всех отраслях экономики страны и за всю ее историю.

Ключевыми задачами, которые были поставлены Правлению акционерами Компании в 2015 году, стали:

  • полное выполнение всех обязательств Компании, в первую очередь перед клиентами и партнерами;
  • удержание высокого уровня ликвидности и адекватности капитала Компании;
  • сохранение коллектива Компании.

Основой для принятия всех управленческих решений стал опыт, приобретенный Компанией во время прошлых кризисных периодов.

Несколько слов о результатах.

Как и в предыдущие годы, качественное и быстрое урегулирование страховых случаев является ключевым показателем отношений с клиентами.

В 2015 году Компания осуществила выплаты на общую сумму почти 453 млн грн. Наибольшей по объему стала компенсация потери имущества в результате пожара. Ее размер составил 147,6 млн грн. Общая сумма выплат за убытки физических лиц составила 84,3 млн грн.

Учитывая экономическую ситуацию, мы разработали ряд страховых продуктов с гибким ценообразованием и сроками оплаты.Вместе с пулом GEB мы вывели на рынок привлекательные программы страхования здоровья и жизни персонала для украинских и международных компаний. Нам удалось сохранить одну из самых опытных и профессиональных команд на страховом рынке, которая доказала свою эффективность как в условиях экономического роста, так и во время кризиса.

Сегодня из 439 сотрудников 94 работают в Компании более 10 лет, а 8 наших коллег отметили уже 20-летний юбилей работы в Компании.

В 2015 году мы не только сохранили рабочие места, но и ввели более гибкую систему оплаты труда и различные социальные льготы для сотрудников.

Мы сохранили уже существующие программы сотрудничества с нашими партнерами и ввели новые технологические сервисы, которые сокращают время обслуживания клиентов.

С большинством наших партнеров мы успешно сотрудничаем уже много лет.7
место
по объему премий
2
место
по уровню выплат
94,5
млн грн
в государственный
бюджет Украины


Отдельная благодарность нашим партнерам по перестрахованию – ведущим игрокам на международном рынке перестраховщиков, которые уже много лет поддерживают Компанию надежными высокорейтинговыми программами защиты крупных рисков.

Мы подтвердили статус ответственного работодателя, сохранив рабочие места в период экономического кризиса. За прошлый год Компания уплатила в государственный бюджет 94,5 млн грн. налогов. По итогам 2015 года Компания попала в ТОП-100 крупнейших плательщиков налога на прибыль в Украине по версии журнала «БИЗНЕС».

Заботясь о здоровье наших граждан, мы продолжаем развивать Медицинский центр «ИНГО». Высокий уровень обслуживания специалистами клиники и доступные цены уже оценили тысячи киевлян. Медицинский центр «ИНГО» обслуживает не только тех, кто застрахован в нашей компании, но и клиентов других страховых компаний и жителей Киева, которые стремятся получить качественное медицинское обслуживание.

Представители Компании активно участвуют в работе коллегиальных органов, рабочих групп, профессиональных объединений и бизнес-ассоциаций.

По результатам деятельности в 2015 году, собственный капитал АСК «ИНГО Украина» увеличился на 22,1% и достиг 537 млн грн. Более 80% страховых резервов, которые к концу года составили 567 млн грн., покрыты высоколиквидными активами. Фактический уровень платежеспособности Компании в 4,5 раза превышает нормативный показатель. Чистая прибыль Компании составила 73,5 млн грн.

Важным событием в деятельности Компании стало начало разработки новой операционной стратегии и масштабная модернизация ИТ-системы. Внедрение этих проектов обеспечит дальнейшее развитие Компании в ближайшие 10 лет.

Игорь Гордиенко,

Председатель Правления
АСК «ИНГО Украина»

Address of Chairman of Board


Last year, the Company celebrated its 21st anniversary in the market. We were reaching our legal age amid the unprecedented “economic storm” at all levels of the economy of the country within all its history.

In 2015, the shareholders of the Company set the following key tasks before the Board:

  • to meet all the commitments of the Company, and commitments to its customers and partners in particular;
  • to maintain the high-level liquidity and adequacy of the capital of the Company;
  • to retain the corporate personnel.

All the management decisions were based on the experience gained by the Company during the previous crisis.

Let’s focus on the results.

As in the previous years, the prompt and high-quality case settlement is a key indicator of relations between the Company and its customers.

In 2015, the Company paid indemnities totaling to almost UAH 453 mln. Indemnity for property loss in fire was the largest one amounting to UAH 147.6 mln. Individual damage indemnities totaled to UAH 84.3 mln.

In the face of the economic situation, we designed a number of insurance products with flexible pricing and premium payment terms.In association with the GEB pool, we introduced winning personnel health and life insurance programs for Ukrainian and international companies in the market.

We managed to retain one of the most experienced and professional teams in the insurance market, which proved to be effective within both economic growth and crisis.

Today, 94 of 439 employees have been working with the Company for more than ten years, whereas eight of our colleagues have already celebrated their 20th anniversary at the Company.

In 2015, we retained workplaces as well as introduced a more flexible remuneration system and various social benefits for our employees.

We managed to retain the existing programs of cooperation with our partners and introduced new technological services reducing the customer service time.

We have been cooperating with the majority of our partners for many years.7th
place
in PREMIUMS
2th
place
in INDEMNIFICATION
94,5
UAH mln
PAID TO THE STATE BUDGET OF UKRAINE


We would like to express special gratitude to our reinsurance partners who are the leading players in the international reinsurer market, who have been supporting the Company with reliable and high-rating high risk protection programs for many years.

We proved our status as a responsible employer by retaining workplaces during the economic crisis. Last year, the Company paid UAH 94.5 mln of taxes to the state budget.

Based on the 2015 results, the Company was in the TOP 100 largest profit tax payers in Ukraine, BUSINESS Magazine said.

Focusing on the health of our citizens, we keep on developing INGO Medical Center. The high-quality service provided by the specialists of the clinic and affordable prices have already been appreciated by thousands of Kyiv citizens. INGO Medical Center provides services to the customers insured by our Company as well as customers of other insurers and Kyiv residents who want to get quality medical care.

The representatives of the Company actively cooperate with collegial bodies, workgroups, professional organizations and business associations.

The 2015 activities increased the equity capital of INGO Ukraine Insurance Co. by 22.1% – up to UAH 537 mln.

More than 80% of the insurance reserves amounting to UAH 567 mln at the end of the year were covered by highly liquid assets. The actual solvency margin of the Company is four and a half times higher than a normative one. The net profit of the Company amounted to UAH 73.5 mln.

Starting the development of a new operational strategy and modernizing the IT system in full are considered as the important corporate events. The implementation of these projects will ensure the further successful development of the Company within the next 10 years.

Igor Gordienko,

Chairman of Board,
INGO Ukraine Insurance Co.

Операційна стратегія


Сьогодні компанія поставила для себе нову амбітну ціль — бути в авангарді страхового ринку наступні 10–20 років.У 2015 році АСК «ІНГО Україна» почала розробку великого проекту «Операційна стратегія», сформувавши візію руху Компанії на найближчі 10 років.

Нова операційна стратегія передбачає впровадження сучасних IT-рішень, зокрема для роботи з великими обсягами даних (Big Data). Ця інформація надасть змогу спеціалістам АСК «ІНГО Україна» краще зрозуміти потреби споживачів для підготовки індивідуальних страхових рішень.


Застосування сучасних аналітичних систем дозволить враховувати і відстежувати усі внутрішні поточні робочі процеси, а також проводити їх статистичний аналіз.

Нові технології стануть потужним стимулом для розвитку й клієнтського сервісу. Спеціалісти Компанії зможуть миттєво відстежувати всю історію співпраці зі страхувальником. При цьому передбачено, що і клієнт, у тому числі й корпоративний, зможе отримати доступ у режимі онлайн до інформації щодо врегулювання свого страхового випадку. Це забезпечить найвищій рівень прозорості та покращить комунікацію між клієнтами і спеціалістами з врегулювання.


Сьогодні нова операційна стратегія будується комплексно та одночасно з усіх видів бізнесу. При цьому головними напрямами є роздрібний та корпоративний бізнес, а також ДМС, де Компанія робить ставку на якість, доступну та обґрунтовану ціну, швидкість надання послуги клієнту.
Операционная стратегия


Сегодня компания поставила для себя новую амбициозную цель — быть в авангарде страхового рынка следующие 10-20 лет.В 2015 году АСК «ИНГО Украина» уже заложила для этого фундамент. Компания начала разработку большого проекта «Операционная стратегия», сформировав видение движения Компании на ближайшие 10 лет.

Новая операционная стратегия предусматривает внедрение современных IT-решений, в том числе для работы с большими объемами данных (Big Data).

Эта информация позволит специалистам АСК «ИНГО Украина» лучше понять потребности потребителей для подготовки индивидуальных страховых решений.


Применение современных аналитических систем позволит учитывать и отслеживать все внутренние текущие рабочие процессы, а также проводить их статистический анализ.

Новые технологии станут мощным стимулом для развития клиентского сервиса. Специалисты Компании смогут мгновенно отслеживать всю историю сотрудничества со страхователем. При этом предусмотрено, что и клиент, в том числе корпоративный, сможет получить доступ в режиме онлайн к информации по урегулированию своего страхового случая. Это обеспечит наивысший уровень прозрачности и улучшит коммуникацию между клиентами и специалистами по урегулированию.


Сегодня новая операционная стратегия строится комплексно и одновременно по всем видам бизнеса. При этом главными направлениями являются розничный и корпоративный бизнес, а также ДМС, где Компания делает ставку на качество, доступную и обоснованную цену, скорость предоставления услуги клиенту.
Operation StrategyNowadays, the company has set its new and ambitious goal to be at the forefront of the insurance market for the next 10-20 years.INGO Ukraine Insurance Co. in 2015 started designing the large Operation Strategy project and formulating the perspective of the corporate development for the next 10 years.

A new operation strategy provides for implementing innovative IT solutions, and Big Data solutions in particular. This information will allow the specialists of INGO Ukraine Insurance Co. to better understand the needs of customers and, thus, realize individual insurance solutions.Using modern analytical systems will allow to take into account and to track all current internal business processes and to carry out their statistical analysis.

New technologies will be a powerful driving force for development and customer service. The specialists of the Company will be able to immediately trace the history of the cooperation with the insured. Meanwhile, customers, including corporate ones, will be able to access the information on their case settlement online. This will allow ensuring the highest level of transparency and improving communication between customers and settlement experts.Today, a new operation strategy is comprehensive and involves all types of business. Retail business, corporate business and VMI, where the Company relies on quality, affordable and justified prices and fast servicing, are considered to be key areas.
IT-проекти

Ігор Філіпенко, заступник Голови Правління з розвитку АСК «ІНГО Україна»
«Весь останній рік наша команда вивчала досвід західних колег..., ми активно працюємо над впровадженням нових розробок уже найближчим часом. Протягом наступного року IT-департамент зросте майже вдвічі, що дозволить нам розвиватися ще динамічніше. Важливо розуміти, що сьогодні АСК «ІНГО Україна» не просто декларує побудову ефективного сервісу, але й інвестує в цифрові системи, що дозволяє реалізувати цю стратегію на практиці».

Розробка проектів на основі «розумного страхування» дозволила закласти фундамент для розвитку АСК «ІНГО Україна» в найближчі декілька років.Протягом року АСК «ІНГО Україна» активно працювала над оптимізацією внутрішніх процесів та підвищенням ефективності роботи IT-департаменту. Ще два роки тому розпочав роботу власний центр обробки даних (ЦОД)  ‒ ​ комплекс інженерного, мережевого та серверного обладнання, що необхідний для побудови надійної ІТ-інфраструктури і безвідмовної роботи всіх цифрових систем та бізнес-процесів страхової Компанії.


Протягом 2015 року ми перевели на обслуговування через власний ЦОД напрямки ДМС та страхування подорожуючих. Тепер співробітники асистансів АСК «ІНГО Україна» можуть оперативніше реагувати на звернення клієнтів Компанії та надавати консультації у мінімальний термін. Лише за останній рік середня тривалість дзвінка скоротилася на 20-30 секунд.

Протягом 2015 року АСК «ІНГО Україна» активно працювала над розробкою та тестуванням технології телематики для автострахування. В майбутньому планується масове впровадження цих систем, що дозволить Компанії покращити якість обслуговування клієнтів, створити більш гнучку тарифну політику. Технологія дозволить вивести на ринок більш доступні страхові продукти.


Ще одним напрямом діяльності стала активна розробка «цифрових» продуктів. Зокрема, вже сьогодні отримати певні послуги можна дистанційно на сайті Компанії, без необхідності відвідувати офіс. Наразі ведеться робота над розширенням списку можливостей, доступних в онлайн-режимі. Зокрема, йдеться про можливість підписання будь-якого договору, перегляд фінансових звітів, запис до лікаря та інші функції як для індивідуальних, так і для корпоративних клієнтів.

ИT-проекты

Игорь Филипенко,
заместитель Председателя Правления по развитию АСК «ИНГО Украина»
«Весь последний год наша команда изучала опыт западных коллег..., мы активно работаем над внедрением новых разработок уже в ближайшее время. В течение следующего года ИT-департамент вырастет почти вдвое, что позволит нам развиваться еще динамичнее. Важно понимать, что сегодня АСК «ИНГО Украина» не просто декларирует построение эффективного сервиса, но и инвестирует в цифровые системы, что позволяет реализовать эту стратегию на практике».

Разработка проектов на основе «умного страхования» позволила заложить фундамент для развития АСК «ИНГО Украина» в ближайшие несколько лет.В течение года АСК «ИНГО Украина» активно работала над оптимизацией внутренних процессов и повышением эффективности работы ИТ-департамента. Еще два года назад начал работу собственный центр обработки данных (ЦОД) – комплекс инженерного, сетевого и серверного оборудования, необходимого для построения надежной ИТ-инфраструктуры и безотказной работы всех цифровых систем и бизнес-процессов страховой компании.


В течение 2015 года мы перевели на обслуживание через собственный ЦОД направления ДМС и страхования путешествующих. Теперь сотрудники ассистансов АСК «ИНГО Украина» могут быстрее реагировать на обращения клиентов Компании и предоставлять консультации в минимальные сроки. Только за последний год средняя продолжительность звонка сократилась на 20-30 секунд.

В течение 2015 года АСК «ИНГО Украина» активно работала над разработкой и тестированием технологий телематики для автострахования. В будущем планируется массовое внедрение систем телематики, которая позволит Компании улучшить качество обслуживания клиентов, создать более гибкую тарифную политику.
Технология позволит вывести на рынок более доступные страховые продукты.


Еще одним направлением деятельности стала активная разработка «цифровых» продуктов. В частности, уже сегодня получить определенные услуги можно дистанционно на сайте Компании, без необходимости посещать офис. Сейчас ведется работа над расширением списка возможностей, доступных в онлайн-режиме. В частности, речь идет о возможности подписания любого договора, пересмотре финансовых отчетов, записи к врачу и других функциях как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов.

IT Projects

Igor Filipenko,
Development
Deputy Head of Board of INGO Ukraine Insurance Co.
«Within 2015, our team was exploring the experience... of our Western colleagues; we were actively working on implementing new developments in the nearest future. Next year, the IT Department will be doubled ensuring more dynamic development. It is important to understand that today INGO Ukraine Insurance Co. declares the organization of effective servicing as well as invests in digital systems, which allows implementing this strategy in practice».


Project designing based on smart insurance has allowed laying the foundation for developing INGO Ukraine Insurance Co. within next several years.Within the year, INGO Ukraine Insurance Co. was actively working on optimizing internal processes and increasing the effectiveness of the IT Department. The data processing center (DPC) of the Company – the complex of engineering, network and server equipment needed to build the reliable IT infrastructure and to ensure the faultless functioning of all corporate digital systems and business processes – was launched two years ago.In 2015, we switched VMI and travel insurance to our own DPC. Now, the medical assistance of INGO Ukraine SIC can quickly and efficiently answer customers’ calls and provide advice as soon as possible. The year witnessed a decrease in call duration by 20-30 seconds.

Within 2015, INGO Ukraine Insurance Co. was actively working on designing and testing telematics for motor insurance. In future, the telematics systems will be implemented on a mass scale allowing the Company to improve the service quality and create a more flexible rate policy. It will allow marketing more affordable insurance products.The active development of digital products is another area of the activity. Customers can remotely order certain services on the website of the Company without visiting its office. Nowadays, the Company is expanding the list of online options. They, inter alia, include an option to sign any agreement, to read financial reports, to make an appointment with a doctor and other options for individual and corporate customers.

Фінанси: облік та інвестиції

Людмила Колісецька, Фінансовий директор АСК «ІНГО Україна»
«Оскільки мета будь-якого бізнесу ‒ ​отримання прибутку..., наше головне завдання ‒ ​стежити за фінансовим здоров’ям підприємства і за необхідності коригувати його діяльність. Ми завжди комплексно оцінюємо фінансову результативність роботи Компанії. Тут важлива коректна оцифровка поточних і майбутніх цілей, правильно вибудувана система показників ефективності, продуктивна робота Комітету з ризиків тощо».

Приватне акціонерне товариство «АСК «ІНГО Україна» має 22 роки досвіду успішної роботи на страховому ринку України. В умовах висококонкурентного ринку компанія демонструє фінансову стабільність, підтверджуючи її показниками своєї діяльності та прозорою звітністю.АСК «ІНГО Україна» упродовж останніх років займає провідні позиції за сумами виплат страхових відшкодувань та розмірами резервів. Також Компанія входить до найбільших страхових організацій України за обсягом премій та величиною власних активів.


Варто зазначити, що протягом останніх двох років економічна та політична ситуація в Україні негативно впливали на розвиток всього страхового ринку. Так, протягом останнього року реальна заробітна плата українців зменшилась на 9,9%, купівельна спроможність населення впала пропорційно різкій девальвації гривні. Згідно з останніми дослідженнями рейтингового агентства GfK Ukraine, індекс споживчих настроїв українців знаходиться на мінімальному рівні. Разом з цим зросли ціни на медикаменти, технічне обслуговування транспортних засобів тощо. Всупереч зумовленому кризою падінням фінансових та споживчих ринків, завдяки сформованим резервам АСК «ІНГО Україна» ще раз довела свою надійність та підтвердила фінансову стійкість навіть в умовах високої турбулентності економіки.

Сьогодні АСК «ІНГО Україна» – одна з найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку. Фактичний рівень платоспроможності Компанії у 4,5 разів перевищує нормативний. Близько 80% резервів забезпечені ліквідними активами у формі грошей та депозитів. Також у 2015 році були прийняті певні управлінські рішення, які дозволили сфокусуватися на збереженні ліквідності та нарощуванні прибутковості. Незважаючи на масштабні виплати у 2015 році, АСК «ІНГО Україна» повністю відповідає високим вимогам своїх акціонерів, клієнтів та партнерів. Завдяки зусиллям команди страховий бізнес Компанії залишається фінансово стійким, що підтверджено чистим прибутком у розмірі 73,5 млн грн. Ми і надалі залишаємось надійним партнером для наших клієнтів.


Регіональна мережа із 25 філій дозволяє представляти усі страхові можливості компанії клієнтам з різних регіонів України на місцях та зменшити концентрацію ризиків.

Усвідомлючи всі зовнішні та внутрішні фактори впливу на збитковість, АСК «ІНГО Україна» застосовує заходи щодо її зменшення. Для цього компанія підвищує контроль за врегулюванням збитків, змінює тарифну політику, автоматизує процеси і розробляє методологічні бази. Також АСК «ІНГО Україна» вносить додаткові обмеження у страхові договори та вводить прудеційне прийняття ризику на страхування.Звіт про фінансові результати

финансы: учет и инвестиции

Людмила Колисецкая,
Финансовый директор АСК «ИНГО Украина»
«Поскольку цель любого бизнеса — получение прибыли..., наша главная задача - следить за финансовым здоровьем предприятия и при необходимости корректировать его деятельность. Мы всегда комплексно оцениваем финансовую результативность работы Компании. Здесь важна корректная оцифровка текущих и будущих целей, правильно выстроенная система показателей эффективности, продуктивная работа Комитета по рискам».

Частное Акционерное Общество «АСК «ИНГО Украина» имеет 22-летний опыт успешной работы на страховом рынке Украины. В условиях высококонкурентного рынка компания демонстрирует финансовую стабильность, подтверждая ее показателями своей деятельности и прозрачной отчетностью.АСК «ИНГО Украина» в течение последних лет занимает ведущие позиции по суммам выплат страховых возмещений и размерам резервов. Также Компания входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий и величине собственных активов.


Стоит отметить, что в течение последних двух лет экономическая и политическая ситуация в Украине негативно влияли на развитие всего страхового рынка. Так, за последний год реальная заработная плата украинцев уменьшилась на 9,9%, покупательная способность населения упала пропорционально резкой девальвации гривны. Согласно последним исследованиям рейтингового агентства GfK Ukraine, индекс потребительских настроений украинцев находится на минимальном уровне. Вместе с этим выросли цены на медикаменты, техническое обслуживание транспортных средств и тому подобное. Вопреки обусловленному кризисом падению финансовых и потребительских рынков, благодаря сложившимся резервам АСК «ИНГО Украина» еще раз доказала свою надежность и подтвердила финансовую устойчивость даже в условиях высокой турбулентности экономики.

егодня АСК «ИНГО Украина» ¬– одна из наиболее капитализированных компаний на страховом рынке. Фактический уровень платежеспособности Компании в 4,5 раз превышает нормативный. Около 80% резервов обеспечены ликвидными активами в форме денег и депозитов. Также в 2015 году были приняты определенные управленческие решения, которые позволили сфокусироваться на сохранении ликвидности и наращивании доходности. Несмотря на масштабные выплаты в 2015 году, АСК «ИНГО Украина» полностью соответствует высоким требованиям своих акционеров, клиентов и партнеров. Благодаря усилиям команды страховой бизнес Компании остается финансово устойчивым, что подтверждается чистой прибылью в размере 73,5 млн грн.
Мы и в дальнейшем остаемся надежным партнером для наших клиентов.


Региональная сеть из 25 филиалов позволяет представлять все страховые возможности компании клиентам из разных регионов Украины на местах и уменьшить концентрацию рисков.

Осознавая все внешние и внутренние факторы влияния на убыточность, АСК «ИНГО Украина» принимает меры по ее сокращению. Для этого Компания повышает контроль за урегулированием убытков, меняет тарифную политику, автоматизирует процессы и разрабатывает методологические базы. Также АСК «ИНГО Украина» вносит дополнительные ограничения в страховые договоры и вводит пруденциальное принятие риска на страхование.Отчет о финансовых результатах

Finance: Accounting and investments

Lyudmila Kolisetska,
Chief Financial Officer of INGO Ukraine Insurance Co.
«Since any business aims at making profit, our key objective... is to take control of the financial health of the enterprise and adjust its activities when needed. We always assess the financial efficiency of the Company in an integrated manner. An important point is to correctly digitize current and future goals, to correctly design the system of performance indicators, for the Risk Committee to work efficiently and etc».


INGO Ukraine Private Joint-Stock Insurance Company has been successfully working in Ukrainian insurance market for 22 years. Against the background of the highly competitive market, the company demonstrates financial stability proved by its performance indicators and transparent reports.INGO Ukraine Insurance Co. has been holding the leading positions in insurance indemnification and reserves for the recent years. The Company is one of the largest Ukrainian insurance organizations in terms of premium volumes and assets.It should be noted that the economic and political situations in Ukraine have been affecting the development of the insurance market for the recent two years. For instance, actual salaries in Ukraine decreased by 9.9% within the previous year, and the purchasing power of the population dropped down along with the rapid UAH depreciation. The latest studies of GfK Ukraine Rating Agency show that the Ukrainian consumption rate is minimal. Meanwhile, prices for medications, car maintenance and others have been raised. In spite of the downfall of the financial and consumer markets caused by the crisis and high economic turbulence, INGO Ukraine Insurance Co. proved its reliability and financial stability owing to its reserves.

Today, INGO Ukraine Insurance Co. is one of the most capitalized companies in the insurance market. The actual solvency margin of the Company is four and a half times higher than a normative one. Approx. 80% of the reserves are secured with liquid assets in the monetary and deposit forms. 2015 also witnessed certain management decisions allowing focusing on the retention of liquidity and an increase in profitability. In spite of large indemnities paid in 2015, INGO Ukraine Insurance Co. meets high requirements of shareholders, customers and partners in full. The effort of the corporate team ensured that the insurance business of the Company remained financially stable with its net profit amounting to UAH 73.5 mln. We still are a reliable partner of our customers.The regional network of 25 branches represent all insurance allows the possibility of customers from different regions of Ukraine in the field and reduce concentration risks.

Realizing all external and internal loss ratio-oriented factors, INGO Ukraine Insurance Co. takes measures to reduce them. Therefore, the Company increases its loss settlement control, changes its rate policy, automatizes processes and develops methodological frameworks. INGO Ukraine Insurance Co. also adds some restrictions to insurance agreements and introduces prudential risk insurance.Financial report

Регіональна мережа


Мережа філій АСК «ІНГО Україна» доповнює можливості взаємодії з клієнтами у регіонах, надаючи їм зручний доступ до всього спектру продуктів та сервісів.
202
млн грн
зібраних Премій у регіонах


понад
100
центрів продажу та обслуговування клієнтів

Станом на сьогодні АСК «ІНГО Україна» має 25 філій. Окрім цього, клієнтам доступні понад 100 центрів продажу й обслуговування, а також розгалужена мережа страхових агентів. Це дозволяє АСК «ІНГО Україна» підтримувати однаково високий рівень обслуговування по всій країні та надавати послуги з урахуванням регіональної специфіки.

Переважна більшість філій протягом останнього року показала позитивну динаміку обсягу зібраних премій.

Традиційно високими в регіональній мережі залишаються збори з автострахування  ‒  ​40% у загальному обсязі зібраних премій.

У 2015 році високим попитом серед клієнтів регіональної мережі користувалась «Зелена картка». Крім того, у центральних та південних областях високим попитом користувалось агрострахування.Щоб створити відчутні конкурентні переваги обслуговування в регіонах, АСК «ІНГО Україна» постійно навчає своїх агентів та інвестує у розвиток регіональних центрів обслуговування. Протягом останнього року Компанія впровадила можливість дистанційного навчання через Інтернет.
ПРЕМІЇ, ЗІБРАНІ ВІННИЦЬКОЮ, ПОЛТАВСЬКОЮ ТА ХЕРСОНСЬКОЮ ФІЛІЯМИ, виросли БІЛЬШ НІЖ на
100%


Региональная сеть


Сеть филиалов АСК «ИНГО Украина» дополняет возможности взаимодействия с клиентами в регионах, предоставляя им удобный доступ ко всему спектру продуктов и сервисов.
202
млн грн
СОБРАННЫХ ПРЕМИЙ В РЕГИОНАХ


более
100
ЦЕНТРОВ ПРОДАЖИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Сегодня АСК «ИНГО Украина» имеет 25 филиалов. Кроме этого, клиентам доступны более 100 центров продаж и обслуживания, а также разветвленная сеть страховых агентов. Это позволяет АСК «ИНГО Украина» поддерживать одинаково высокий уровень обслуживания по всей стране и предоставлять услуги клиентам Компании с учетом региональной специфики.

Подавляющее большинство филиалов в течение последнего года показало положительную динамику объема собранных премий.

Традиционно высоким в региональной сети остается сбор по автострахованию – 40% в общем объеме собранных премий.

В 2015 году высоким спросом среди клиентов региональной сети пользовалась «Зеленая карта». Кроме того, в центральных и южных областях высоким спросом пользовалось агрострахование.Чтобы создать ощутимые конкурентные преимущества обслуживания в регионах, АСК «ИНГО Украина» постоянно обучает своих агентов и инвестирует в развитие региональных центров обслуживания. В течение последнего года Компания внедрила возможность дистанционного обучения через Интернет.
ПРЕМИИ, СОБРАННЫЕ ВИННИЦКИМ, ПОЛТАВСКИМ И ХЕРСОНСКИМ ФИЛИАЛАМИ, ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА
100%


Regional NetworkThe network of INGO Ukraine Insurance Co. provides additional options of interaction with customers throughout the country allowing them to easily access the whole range of products and services.
202
UAH mln
PREMIUMS COLLECTED IN THE COUNTRY


more than
100
SALES AND SERVICE CENTERS

Today, INGO Ukraine Insurance Co. has 25 branches. In addition, customers may visit more than 100 sales and service centers and an extensive network of insurance agents. This allows INGO Ukraine Insurance Co. to ensure services at a high level throughout the country and depending on regional peculiarities.

The vast majority of the branches showed positive dynamics in the premiums collected last year.

In the regional network, motor insurance premiums traditionally keep their high level – 40% of total premiums collected.

In 2015, the Green Card – international motor third party liability insurance – was highly demanded by the customers of the regional network. Furthermore, agricultural insurance was in high demand in the central and southern regions.


To create significant competitive service advantages throughout the country, INGO Ukraine Insurance Co. is constantly training its agents and investing in the development of its regional service centers. Last year, the Company realized remote Internet trainings.
PREMIUMS COLLECTED BY VINNYTSIA, POLTAVA AND KHERSON BRANCHES INCREASED BY OR MORE
100%


Особисте страхування

Геннадій Мисник, заступник Голови Правління АСК «ІНГО Україна»
«Одна з найбільших проблем на ринку... добровільного медичного страхування ‒ ​ціновий демпінг. Такий підхід негативно відображається на якості послуг та репутації ринку в цілому. АСК «ІНГО Україна» обрала іншу стратегію: ми пропонуємо клієнтам економічно обґрунтовані тарифи, прозорі умови договорів страхування, оптимізовані під потреби клієнта страхові програми і контроль якості та обсягу наданих послуг. Окрім цього, завдяки наявності власного Медичного центру «ІНГО» і можливості обслуговувати там частину застрахованих Компанія змогла зменшити рівень збитковості у ДМС, гарантуючи клієнтам надання комплексу якісних медичних послуг в одному закладі».

В умовах складної ринкової ситуації АСК «ІНГО Україна» вивела особисте страхування на якісно новий рівень сервісу. Оптимізувавши витрати, Компанія залишила високий рівень виплат клієнтам.У 2015 році у сегменті особистого страхування була впроваджена адекватна система прийняття ризиків на страхування. Разом зі зниженням аквізиційних витрат це призвело до виконання запланованих показників ефективності.

Удосконалення бізнес-процесів та страхових продуктів дало змогу Компанії на 24% збільшити збори премій із ДМС. Кількість застрахованих осіб складала 28,4 тис. При цьому АСК «ІНГО Україна» зберегла високий рівень страхових виплат, який перевищив 71%. Основними клієнтами з ДМС залишаються транснаціональні компанії.Структура премій

107,95
млн грн
СТРАХОВІ ПРЕМІЇ

Страхування подорожуючих

Добровільне медичне страхування

Страхування від нещасного випадку


Завдяки розвитку партнерства з Generali Employee Benefits (GEB) у 2015 році укладено 28 договорів ДМС, за якими застраховано більше 3,5 тис. співробітників компаній. Обсяг зібраних премій склав 26,3 млн грн.

Упродовж року АСК «ІНГО Україна» на 10% збільшила кількість укладених договорів страхування медичних витрат для подорожуючих за кордон ‒  ​до 45,1 тисячі. Середній розмір виплати по туристичному страхуванню складав близько 7 тис. грн, а загальний обсяг виплат перевищив 7 млн грн. При цьому обсяг зібраних страхових премій збільшився до 11,6 млн грн.
Медичний асистансЗагальна кількість дзвінків

2015
515 266
ВІДПОВІДЬ оператора ПРОТЯГОМ перших 20 СЕКУНД

2015
75%
дзвінківСередній час очікування відповіді оператора

2015
14
секунд

Медичний асистанс АСК «ІНГО Україна» забезпечує клієнтам надійну підтримку в момент, коли вона потрібна найбільше. Понад 80 досвідчених лікарів-координаторів у будь-який момент готові надати клієнту вичерпну кваліфіковану консультацію та організувати медичну допомогу.

Усі співробітники медичного асистансу мають відповідну психологічну підготовку і здатні допомогти клієнтам за будь-яких обставин.

У 2015 році АСК «ІНГО Україна» покращила внутрішні бізнес-процеси та вдосконалила інформаційну систему, в якій працює медичний асистанс. Це дозволило значно поліпшити швидкість та якість обслуговування клієнтів. Зокрема, середній час очікування відповіді оператора скоротився більш ніж удвічі (з 31,2 до 14 секунд), а середній відсоток дзвінків, відповідь на які надійшла протягом перших 20 секунд, зріс із 66,2% до 75%.

Личное страхование

Геннадий Мысник, заместитель Председателя Правления АСК «ИНГО Украина»
«Одна из самых больших проблем на рынке... добровольного медицинского страхования – ценовой демпинг. Такой подход негативно отражается на качестве и репутации рынка в целом. АСК «ИНГО Украина» выбрала другую стратегию: мы предлагаем клиентам экономически обоснованные тарифы, прозрачные условия договоров страхования, оптимизированные под нужды клиента страховые программы и контроль качества и объема предоставляемых услуг. Кроме того, благодаря наличию собственного Медицинского центра «ИНГО» и возможности обслуживать там часть застрахованных Компания смогла уменьшить уровень убыточности в ДМС, гарантируя клиентам предоставление комплекса качественных медицинских услуг в одном учреждении».


В условиях сложной рыночной ситуации АСК «ИНГО Украина» вывела личное страхование на качественно новый уровень сервиса. Оптимизировав расходы, Компания оставила высокий уровень выплат клиентам.В 2015 году в сегменте личного страхования была введена адекватная система принятия рисков на страхование. Вместе со снижением аквизиционных расходов это привело к выполнению запланированных показателей эффективности.

Совершенствование бизнес-процессов и страховых продуктов позволило Компании на 24% увеличить сборы премий по ДМС. По результатам 2015 года они превысили 94 млн грн. Количество застрахованных лиц составляло 28,4 тыс. При этом АСК «ИНГО Украина» сохранила высокий уровень страховых выплат, который превысил 71%. Основными клиентами по ДМС остаются транснациональные компании.СТРУКТУРА ПРЕМИЙ

107,95
млн грн
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

Страхование путешествующих

Добровольное медицинское страхование

Страхование от несчастного случая


Благодаря развитию партнерства с Generali Employee Benefits (GEB) в 2015 году заключено 28 договоров ДМС, по которым застраховано более 3,5 тыс. cотрудников компаний. Объем собранных премий составил 26,3 млн грн.

В течение года АСК «ИНГО Украина» на 10% увеличила количество заключенных договоров страхования медицинских расходов для выезжающих за границу – до 45,1 тысячи. Средний размер выплаты по туристическому страхованию составлял около 7 тыс. грн., а общий объем выплат превысил 7 млн грн. При этом объем собранных страховых премий увеличился до 11,6 млн грн.
МЕДИЦИНСКИЙ АССИСТАНСОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗВОНКОВ

2015
515 266
ОТВЕТ ОПЕРАТОРА
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 20 СЕКУНД

2015
75%
звонковСРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОПЕРАТОРА

2015
14
секунд

Медицинский ассистанс АСК «ИНГО Украина» обеспечивает клиентам надежную поддержку в момент, когда она нужна больше всего. Более 80 опытных врачей-координаторов в любой момент готовы предоставить клиенту исчерпывающую квалифицированную консультацию и организовать удаленное медицинское сопровождение.

Все сотрудники медицинского ассистанса имеют соответствующую психологическую подготовку и способны помочь клиентам при любых обстоятельствах.

В 2015 году АСК «ИНГО Украина» улучшила внутренние бизнес-процессы и усовершенствовала информационную систему, в которой работает медицинский ассистанс. Это позволило значительно улучшить скорость и качество обслуживания клиентов. В частности, среднее время ожидания ответа оператора сократилось более чем вдвое (с 31,2 до 14 секунд), а средний процент звонков, ответ на которые поступил в течение первых 20 секунд, вырос с 66,2% до 75%.

Personal Insurance

Gennadiy Mysnik,
Deputy Head of Board of INGO Ukraine Insurance Co.
«Dumping appears to be one of the greatest problems... in the voluntary medical insurance market. Such an approach affects the service quality and market reputation. INGO Ukraine has preferred a different strategy: we offer our customers economically sound rates, transparent insurance terms and conditions, insurance programs adapted to customers’ needs and service quality and volume control. In addition, the Company managed to decrease the loss ratio in the VMI ensuring that its customers were provided with comprehensive and high-quality medical services within one institution. The Medical Center of INGO Ukraine and the opportunity of serving some insured persons there allowed it».


Against the background of the complicated market situation, INGO Ukraine Insurance Co. took personal insurance to the whole new service level. Optimizing the costs, the company reserved high-level indemnities to its customers.In 2015, the adequate risk acceptance system was implemented in the personal insurance segment. In addition to the decrease in acquisition costs, it resulted in realizing the planned effectiveness indicators.

The improved business processes and insurance products enabled the Company to increase the voluntary medical insurance (VMI) premium amount by 24%. The 2015 results showed that they exceeded UAH 94 mln. The number of the insured persons equaled to 28.4 ths. INGO Ukraine Insurance Co. retained high indemnification level exceeding 71%. Transnational companies remain were major VMI customers.STRUCTURE OF PREMIUMS

107,95
UAH mln
INSURANCE PREMIUMS

Travel Insurance

Voluntary Medical Insurance

Accident Insurance


By expending the partnership with Generali Employee Benefits (GEB), 28 VMI agreements insuring over 3,500 corporate employees were executed in 2015. The premiums collected equaled to UAH 26.3 mln.

Within 2015, INGO Ukraine Insurance Co. increased the number of traveler’s medical cost insurance agreements by 10% – up to 45.1 ths. An average amount of travel insurance indemnity amounted to approx. UAH 7,000 with the total indemnities exceeding UAH 7 mln. Meanwhile, the insurance premiums collected increased up to UAH 11.6 mln.
Medical AssistanceTOTAL NUMBER OF PHONE CALLS

in 2015
515 266
OPERATOR’S TIME TO ANSWER WITHIN FIRST 20 SECONDS

in 2015
75%
of callsAVERAGE TIME TO ANSWER

in 2015
14
seconds

INGO Ukraine medical assistance provides its customers with reliable support in urgent cases 24/7. More than 80 experienced coordinating doctors can provide the customers with comprehensive and professional recommendations and organize remote medical aid at any moment.

All medical assistance employees have passed respective psychological trainings and can help customers under any circumstances.

In 2015, INGO Ukraine facilitated the internal business processes and the information system where the medical assistance operates. That allowed speeding up and improving customer service significantly.

An average operator’s time to answer halved (from 31.2 to 14 seconds). An average percentage of calls answered within the first 20 seconds increased from 66.2% to 75%.

Страхування життя

Тетяна Рижова, Генеральний директор АСК «ІНГО Україна Життя»
«Протягом 2015 року АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ»... доклала значних зусиль для адаптації сформованих страхових програм та створення нових. Програма «Додаткова пенсія», яку ми пропонуємо спільно з пулом GEB, стала ще більш привабливою для роботодавців у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві щодо віднесення страхових платежів на валові витрати підприємства, звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб».

Вже майже десять років АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» турбується про найголовніше — життя та здоров’я наших громадян. Cпівпраця з пулом Generali Employee Benefits (GEB) дає можливість пропонувати компаніям кращі умови страхового захистуЗростання страхових резервів

АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» упродовж останніх років є одним із лідерів ринку в сегменті корпоративного ризикового страхування життя. У 2015 році Компанія підтвердила цей статус, зайнявши 2 місце з долею ринку більш ніж 25%. Премії зросли на 11% ‒ до 11,1 млн грн. Із 6,3 млн грн, які Компанія виплатила застрахованим особам упродовж 2015 року, найбільшими стали 805,8 тис. грн з приводу встановлення інвалідності, а також 478,6 тис. грн у зв’язку з діагностуванням критичних хвороб.АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» займає лідируючі позиції на ринку корпоративного страхування життя з долею ринку 25,24%.З 2013 року АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» є партнером Generali Employee Benefits в Україні (GEB). GEB входить до групи Generali Group  ‒  ​одного з провідних гравців на глобальному ринку страхових і фінансових продуктів. Розпочата співпраця розширює можливості програм корпоративного ризикового страхування життя.

Крім того, АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ» спільно з GEB розробила і з 2015 року пропонують клієнтам нову програму довгострокового корпоративного страхування життя «Додаткова пенсія».

У 2015 році в межах партнерства GEB та «ІНГО Україна ЖИТТЯ» було укладено 69 договорів, за якими застраховано понад 10 тис співробітників. Обсяг зібраних премій зріс на 30% та склав 9,2 млн грн.
Найбільші виплати у 2015 році:

805,9
тис грн
інвалідність застрахованої особи
478,6
тис грн
критичне захворювання

Страхование жизни

Татьяна Рыжова, Генеральный директор
АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ»
«В течение 2015 года АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ»... приложила значительные усилия для адаптации сформированных страховых программ и создания новых. Программа «Дополнительная пенсия», которую мы предлагаем совместно с пулом GEB, стала еще более привлекательной для работодателей в связи с изменениями в налоговом законодательстве об отнесении страховых платежей на валовые расходы предприятия, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц».

Уже почти десять лет АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» заботится о самом главном – жизни и здоровье наших граждан. Сотрудничество с пулом Generali Employee Benefits (GEB) дает возможность предлагать компаниям лучшие условия страховой защиты.Рост страховых резервов

АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» в течение последних лет является одним из лидеров рынка в сегменте корпоративного рискового страхования жизни. В 2015 году Компания подтвердила этот статус, заняв второе место на рынке корпоративного рискового страхования жизни с долей рынка более 25%. Премии выросли на 11% – до 11,1 млн грн. Из 63 млн грн., которые Компания выплатила застрахованным лицам в течение 2015 года, крупнейшими стали 805,8 тыс. грн. по поводу установления инвалидности, а также 478,6 тыс. грн. в связи с диагностированием критических болезней.АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» занимает лидирующие позиции на рынке корпоративного страхования жизни с долей рынка 25,24%.С 2013 года АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» является партнером Generali Employee Benefits в Украине (GEB). GEB входит в группу Generali Group – одного из ведущих игроков на глобальном рынке страховых и финансовых продуктов. Начатое сотрудничество расширяет возможности программ корпоративного рискового страхования жизни.

Кроме того, АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» совместно с GEB разработала и с 2015 года предлагает клиентам новую программу долгосрочного корпоративного страхования жизни «Дополнительная пенсия».

В 2015 году в рамках партнерства GEB и «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» было заключено 69 договоров, по которым застраховано более 10 тыс. сотрудников. Объем собранных премий вырос на 30% и составил 9,2 млн грн.
Крупнейшие выплаты в 2015 году:

805,9
тыс грн
ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
478,6
тыс грн
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Life Insurance

Tatiana Ryzhova,
Director-General of INGO Ukraine LIFE Insurance Co.
«In 2015, INGO Ukraine LIFE Insurance Co. took significant efforts... to adapt the exiting and develop new insurance programs. The Extra Pension program offered by our Company in association with GEB pool has attracted more employers due to changes to tax laws classifying insurance indemnities as net expenses of companies and exempting from the unified social tax and individual income tax».

INGO Ukraine LIFE Insurance Co. has been taking care of the most important thing we have – our citizens’ life and health – for almost ten years. Cooperating with Generali Employee Benefits (GEB) pool facilitates to offer companies better insurance terms.Insurance reserves increase

INGO Ukraine LIFE Insurance Co. has been one of the market leaders in the corporate risk life insurance segment for the recent years. In 2015, the Company proved the status having taken the second place in the corporate risk life insurance segment with the market share exceeding 25%. The premiums increased by 11% ‒ up to UAH 11.1 mln. In 2015, the company indemnified the insured persons UAH 6.3 mln, and UAH 805.8 ths thereof were paid for disability UAH 478.6 ths diagnosing critical diseases – those indemnities were the largest ones.INGO Ukraine LIFE holds the leading positions in the corporate life insurance market with the market share equaling to 25.24%.INGO Ukraine LIFE Insurance Co. became the partner of Generali Employee Benefits (GEB) in Ukraine in 2013. GEB belongs to Generali Group ‒ one of the leading players of the global insurance and financial product market.This cooperation allows expanding corporate risk life insurance programs.

Furthermore, INGO Ukraine LIFE Insurance Co. in association with GEB has been offering ‘Extra Pension’ – a new long-term corporate life insurance program – since 2015.

In 2015, 69 agreements insuring more than 10,000 employees were executed as the part of the partnership between GEB and INGO Ukraine LIFE. The premiums collected increased by 30% and amounted to UAH 9.2 mln.
The largest indemnities in 2015

805,9
UAH ths
DISABILITY
478,6
UAH ths
CRITICAL DISEASES

Медичний центр «ІНГО»

Сергій Джевага, Генеральний директор Медичного Центру «ІНГО»
«За два роки існування медичного центру... ми не проводили масштабних рекламних кампаній та маркетингових акцій. Тим не менше, впізнаваність бренду виросла до 26%, майже половина звернень ‒ ​від комерційних клієнтів. За останній рік ми виросли більш ніж у два рази за кількістю звернень та обсягом наданих послуг. Цього вдалося досягнути завдяки балансу між високою якістю медичних послуг та доступною ціною. У планах на 2016 рік ‒ ​зростання кількості звернень ще на 25%».

Власний Медичний центр «ІНГО» сьогодні - це один з небагатьох подібних проектів, який завоював високий рівень довіри серед клієнтів та підтвердив професіоналізм спеціалістів.Медичний центр «ІНГО»  ‒  ​це поліклінічний заклад площею більш ніж 2500 м², здатний приймати до 1300 пацієнтів щоденно. У клініці працює 86 лікарів, які надають комплексне лікування по 37 напрямам. Для клієнтів доступно більш ніж 70 кабінетів, функціонує 9 лікувально-діагностичних підрозділів. Багатопрофільність Медичного центру «ІНГО», а також наявність лабораторної та функціональної діагностики, дозволяє надати усі необхідні послуги в межах одного закладу в повному обсязі.Кількість
прийнятих пацієнтів

Кількість
наданих послуг192
загальна кількість працівників МЦ

Весь персонал Медичного центру «ІНГО» має практичний досвід роботи та готовий у будь-який момент надати допомогу. Заклад працює без вихідних. За необхідності спеціалісти виїжджають за місцем вимоги та забезпечують лікування у домашніх умовах. Для підвищення ефективності в клініці автоматизовані всі медичні процеси: ведеться електронна історія хвороби, результати аналізів надсилаються на електронну адресу. Клієнт може записатися на прийом до будь-якого конкретного лікаря.


216
середня КІЛЬКІСТЬ пацієнтів за день
370
максимальна КІЛЬКІСТЬ пацієнтів за день

За два роки МЦ «ІНГО» сплатив понад 12,4 млн грн податків

Окрім АСК «ІНГО Україна», Медичний центр «ІНГО» має партнерські договори з 42 страховими компаніями. З них більш ніж 30 активно користуються медичними послугами. Одне з досягнень медичного центру  ‒ ​ збільшення кількості звернень комерційних клієнтів, які платять за прийом самостійно. За результатами 2015-го таких було 46% від усіх звернень, що відображає високий рівень довіри до спеціалістів МЦ «ІНГО».Медицинский центр «ИНГО»

Сергей Джевага, Генеральный директор Медицинского Центра «ИНГО»
«За два года существования медицинского центра... мы не проводили масштабных рекламных кампаний и маркетинговых акций. Тем не менее, узнаваемость бренда выросла до 26%, почти половина обращений – от коммерческих клиентов. За последний год мы выросли более чем в два раза по количеству обращений и объему предоставленных услуг. Этого удалось достичь благодаря балансу между высоким качеством медицинских услуг и доступной ценой. В планах на 2016 год – рост количества обращений еще на 25%».


Собственный медицинский центр «ИНГО» сегодня - это один из немногих подобных проектов на рынке, завоевавший высокий уровень доверия клиентов и подтвердивший профессионализм своих специалистов.Медицинский центр «ИНГО» – поликлиническое учреждение площадью более 2500 м², способное принимать до 1300 пациентов ежедневно. В клинике работает 86 врачей, оказывающих комплексное лечение по 37 направлениям. Для клиентов доступно более 70 кабинетов, функционирует 9 лечебно-диагностических подразделений. Многопрофильность Медицинского центра «ИНГО», а также наличие лабораторной и функциональной диагностики позволяет предоставить все необходимые услуги в пределах одного заведения в полном объеме.КОЛИЧЕСТВО
ПРИНЯТЫХ ПАЦИЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ192
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ МЦ

Весь персонал Медицинского центра «ИНГО» имеет практический опыт работы и готов в любой момент оказать помощь. Заведение работает без выходных. При необходимости специалисты выезжают по месту требования и обеспечивают лечение в домашних условиях. Для повышения эффективности в клинике автоматизированы все медицинские процессы: ведется электронная история болезни, результаты анализов направляются на электронный адрес. Клиент может записаться на прием к любому конкретному врачу.


216
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ
370
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ

ЗА ДВА ГОДА МЦ «ИНГО» ВЫПЛАТИЛ БОЛЕЕ 12,4 МЛН ГРН НАЛОГОВ

Кроме АСК «ИНГО Украина», Медицинский центр «ИНГО» имеет партнерские договоры с 42 страховыми компаниями. Из них более 30 активно пользуются медицинскими услугами. Одно из достижений медицинского центра – увеличение количества обращений коммерческих клиентов, которые платят за прием самостоятельно. По результатам 2015 года таких было 46% от всех обращений, что отражает высокий уровень доверия к специалистам МЦ «ИНГО».INGO Medical Center

Sergey Dzhevaga,
Director-General of INGO Medical Center
«Within two years of its existence, the Medical Center... ran no large-scale advertisement campaigns or sales promotions. Nevertheless, the brand has become more recognizable – up to 26% - and almost 50% of our customers are commercial customers. During the last year, we doubled the number of customer visits and the services rendered. We managed to achieve that success having found the balance between high-quality medical services and affordable prices. In 2016, we are going to increase the number of customer visits by 25%».

Today, INGO Medical Center is one of a few analogous projects in the market that has conquered a high level of trust among customers and has proved the professionalism of its specialists.INGO Medical Center is an outpatient institution with an area exceeding 2,500 m² and daily capacity equaling to 1,300 patients. The clinic has 86 doctors ensuring comprehensive treatment in 37 areas. Customers may visit any of 70 offices and nine diagnostics and healthcare subdivisions. The diversity of laboratories and functional diagnostics of INGO Medical Center allow providing all necessary services within one institution.NUMBER OF PATIENTS

NUMBER OF SERVICES PROVIDED192
TOTAL NUMBER OF MC EMPLOYEES

All employees of INGO Medical Center have the medical practice and can provide medical aid at any moment. The clinic works 7 days per week. When needed, the specialists visit and treat patients at home.

To increase the effectiveness, the clinic has automated all medical processes: medical histories are in an electronic form, and test results are sent by e-mail. Customer can make appointments with any specific doctor.


216
AVERAGE NUMBER OF PATIENTS PER DAY
370
MAXIMUM NUMBER OF PATIENTS PER DAY

WITHIN TWO YEARS OF ITS ACTIVITY, INGO MC PAID MORE THAN UAH 12.4 MLN OF TAXESIn addition to INGO Ukraine Insurance Co., INGO Medical Center has executed partnership agreements with 42 insurers. More than 30 thereof order medical services extensively. An increase in visits of commercial customers who pay for services by themselves is one of the greatest achievements of the Medical Center. At the end of 2015, 46% of applications were received from such customers showing a high level of trust to the specialists of INGO MC.Команда та HR-політика


Працівники АСК «ІНГО Україна»  ‒  ​це команда професіоналів із багаторічним досвідом, що сприяє підтримці стабільного зростання Компанії.кількість штатних співробітників

311
Головний офіс

128
Філії

Один із пріоритетів кадрової політики АСК «ІНГО Україна»  ‒ ​ орієнтація на довгострокову співпрацю. Ми пишаємося тим, що близько половини співробітників Компанії працюють у ній довше 5 років. На кінець 2015 року 8 наших співробітників мають 20-річний стаж роботи в Компанії. Це люди з величезним досвідом, які залишаються з АСК «ІНГО Україна» від дня її заснування. В 2015 році, в умовах складної економічній ситуації в країні, завдяки вдосконаленню корпоративної мотивації та готовності інвестувати в розвиток персоналу, АСК «ІНГО Україна» зуміла зберегти одну з найбільш професійних команд на страховому ринку.

Протягом останнього року була введена система прогресивної оплати праці, що підвищило мотивацію персоналу. У разі перевищення планових показників АСК «ІНГО Україна» виплачує працівникам винагороду за докладені зусилля.співробітників працюють понад 5 років
співробітників МАЮТЬ вищу освіту

Команда и HR-политика


Сотрудники АСК «ИНГО Украина» – это команда профессионалов с многолетним опытом, способствующая поддержанию стабильного роста Компании.КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

311
ГЛАВНЫЙ ОФИС

128
ФИЛИАЛЫ

Один из приоритетов кадровой политики АСК «ИНГО Украина» – ориентация на долгосрочное сотрудничество. Мы гордимся тем, что около половины сотрудников Компании работают в ней более 5 лет. По итогам 2015 года 8 наших сотрудников имеют 20-летний стаж работы в Компании. Это люди с огромным опытом, которые остаются с АСК «ИНГО Украина» со дня ее основания. В 2015 году, в условиях сложной экономической ситуации в стране, благодаря совершенствованию корпоративной мотивации и готовности инвестировать в развитие персонала, АСК «ИНГО Украина» сумела сохранить одну из самых профессиональных команд на страховом рынке.

В течение прошлого года была введена система прогрессивной оплаты труда, что повысило мотивацию персонала. В случае превышения плановых показателей АСК «ИНГО Украина» выплачивает работникам вознаграждение за приложенные усилия.СОТРУДНИКОВ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
СОТРУДНИКОВ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Team and HR policy


The employees of INGO Ukraine Insurance Co. create the team of professionals with long experience contributing to the sustainable development Company.NUMBER OF FULL-TIME EMPLOYEES

311
CENTRAL OFFICE

128
BRANCHES

The focus on long-term cooperation is one of the priorities of the HR policy at INGO Ukraine Insurance Co. We are proud that almost 50% of the employees of the Company have been working with us for 5 years and more. At the end of 2015, eight of our employees celebrated their 20th anniversaries at the Company. Some people have immense experience and have been staying with INGO Ukraine Insurance Co. since its foundation. In 2015, against the backdrop of the complicated economic situation in the country, INGO Ukraine SIC managed to retain one of the most professional teams in the insurance market by improving corporate motivation and investing in personnel development.

Within the year, the progressive remuneration system was introduced allowing increasing the personnel motivation. If the production plan is exceeded, INGO Ukraine pays its employees bonuses for the efforts made.OF EMPLOYEES WITH 5-YEAR OR MORE EXPERIENCE AT THE COMPANY
OF EMPLOYEES WITH HIGHER EDUCATION

Основні показники Компанії


АСК «ІНГО Україна» у 2015 році зробила ставку на збереження капіталу та високого рівня ліквідності. Виконання цієї задачі дозволило покращити фінансові показники та зберегти довіру партнерів і клієнтів Компанії.
Показник 2014 2015 Динаміка
Страхові премії, млн грн 581,2 766,5 31,9%
Страхові виплати, млн грн 291,4 452,9 55,4%
Рівень виплат, % 50,14 59,09 17,8%
Власний капітал, млн грн 439,3 536,6 22,1%
Активи, млн грн 1173,2 1297,1 10,6%
Страхові резерви, млн грн 553,1 567,2 2,6%
Статутний капітал, млн грн 305,5 305,5 0,0%
Чистий прибуток, млн грн 56,0 73,5 31,3%
Кількість укладених договорів страхування 280 965 245 582 12,6%
з фізичними особами 174 973 149 162 14,8%
з юридичними особами 105 992 96 420 9,0%
Кількість страхових виплат/відшкодувань 647 702 318 690 50,8%


Протягом 2015 року АСК «ІНГО Україна» зібрала більше ніж 766 млн грн страхових премій, що майже на 32% більше показника 2014 року. При цьому чистий прибуток зріс на 31,3% ‒ до 73,5 млн грн. За обсягами премій Компанія входить до десятки лідерів ринку.
59%
Рівень виплат
537
млн грн
Власний капітал
1297
млн грн
Активи


567
млн грн
Страхові резерви
306
млн грн
Статутний капітал
74
млн грн
Чистий прибуток


28
ЛІЦЕНЗІЙ НА СТРАХУВАННЯ
439
ШТАТНИХ СПІВРОБІТНИКІВ
94,5
млн грн
СПЛАЧЕНО ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ


Обсяг страхових виплат протягом року виріс більш ніж на 55,4% і склав 452,9 млн грн. Рівень виплат, що виріс з 50% до 59%, підтверджує, що АСК «ІНГО Україна» готова виконувати взяті на себе зобов’язання перед клієнтами вчасно та у повному обсязі. Зокрема, у 2015-му була здійснена одна з найбільших виплат в історії Компанії у розмірі 147,6 млн грн.

Вже не перший рік АСК «ІНГО Україна» обрала тактику прибуткового зростання. Власний капітал протягом 2015-го збільшився на 22,1% і досягнув 536,6 млн грн. Більш ніж 80% страхових резервів, які на кінець року перевищували

567 млн грн, покриті ліквідними активами у формі грошей та депозитів. Сьогодні АСК «ІНГО Україна» є однією з найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку, фактичний рівень платоспроможності якої у 4,5 рази перевищує нормативний показник. Потужні фінансові резерви дозволяють АСК «ІНГО Україна» не лише підтримувати високий рівень довіри серед своїх клієнтів, але й інвестувати у власний розвиток. Компанія активно працює над упровадженням сучасних технологій та автоматизацією існуючих процесів. Це дозволить клієнтам отримувати якісніший та швидший сервіс.Структура премій

2014, млн грн
2015, млн грн

767
млн грн
СТРАХОВІ ПРЕМІЇструктура ВИПЛАТ

2014, млн грн
2015, млн грн

453
млн грн
Страхові виплати

Основные показатели Компании


АСК «ИНГО Украина» в 2015 году сделала ставку на сохранение капитала и высокого уровня ликвидности. выполнение этой задачи позволило улучшить финансовые показатели и сохранить доверие партнеров и клиентов компании.
Показатель 2014 2015 Динамика
Страховые премии, млн грн. 581,2 766,5 31,9%
Страховые выплаты, млн грн. 291,4 452,9 55,4%
Уровень выплат, % 50,14 59,09 17,8%
Собственный капитал, млн грн. 439,3 536,6 22,1%
Активы, млн грн. 1173,2 1297,1 10,6%
Страховые резервы, млн грн. 553,1 567,2 2,6%
Уставный капитал, млн грн. 305,5 305,5 0,0%
Чистая прибыль, млн грн. 56,0 73,5 31,3%
Количество заключенных договоров страхования 280 965 245 582 12,6%
с физическими лицами 174 973 149 162 14,8%
с юридическими лицами 105 992 96 420 9,0%
Количество страховых выплат/возмещений 647 702 318 690 50,8%


В течение прошлого года АСК «ИНГО Украина» собрала более 766 млн грн. страховых премий, что почти на 32% больше показателя 2014 года. При этом чистая прибыль выросла на 31,3% – до 73,5 млн грн. По объемам премий Компания входит в десятку лидеров рынка.
59%
УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ
537
млн грн
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1297
млн грн
АКТИВЫ


567
млн грн
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
306
млн грн
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
74
млн грн
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ


28
ЛИЦЕНЗИЙ НА СТРАХОВАНИЕ
439
ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ
94,5
млн грн
УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ


Объем страховых выплат в течение года вырос более чем на 55,4% и составил 452,9 млн грн. Уровень выплат, который вырос с 50% до 59%, подтверждает, что АСК «ИНГО Украина» готова выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами вовремя и в полном объеме. В частности, в 2015-м была осуществлена одна из крупнейших выплат в истории Компании в размере 147,6 млн грн.

Уже не первый год АСК «ИНГО Украина» выбрала тактику прибыльного роста. Собственный капитал в течение 2015 года увеличился на 22,1% и достиг 536, 6 млн грн. Более 80% страховых резервов, которые к концу года превышали 567 млн грн., покрыты ликвидными активами в форме денег и депозитов.

Сегодня АСК «ИНГО Украина» является одной из самых капитализированных компаний на страховом рынке, фактический уровень платежеспособности которой в 4,5 раза превышает нормативный показатель.

Мощные финансовые резервы позволяют АСК «ИНГО Украина» не только поддерживать высокий уровень доверия среди своих клиентов, но и инвестировать в собственное развитие. Компания активно работает над внедрением современных технологий и автоматизацией существующих процессов. Это позволит клиентам получать качественный и быстрый сервис.СТРУКТУРА ПРЕМИЙ

2014, млн грн
2015, млн грн

767
млн грн
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИСТРУКТУРА ВЫПЛАТ

2014, млн грн
2015, млн грн

453
млн грн
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Key Performance Indicators of Company


In 2015, INGO Ukraine relied on the retention of capital and high liquidity. That allowed improving financial performance and maintaining the trust of partners and customers.
Indicator 2014 2015 Dynamics
Insurance premiums, UAH mln 581,2 766,5 31,9%
Insurance indemnities, UAH mln 291,4 452,9 55,4%
Indemnification rate, % 50,14 59,09 17,8%
Equity capital, UAH mln 439,3 536,6 22,1%
Assets, UAH mln 1173,2 1297,1 10,6%
Insurance reserves, UAH mln 553,1 567,2 2,6%
Authorized capital, UAH mln 305,5 305,5 0,0%
Net profit, UAH mln 56,0 73,5 31,3%
Number of insurance agreements signed with 280 965 245 582 12,6%
individuals 174 973 149 162 14,8%
legal entities 105 992 96 420 9,0%
Number of insurance indemnities 647 702 318 690 50,8%


The previous year witnessed that INGO Ukraine Insurance Co. collected over UAH 766 mln of insurance premiums exceeding the 2014 results by 32%, and its net profit increased by 31.3% – up to UAH 73.5 mln. In terms of premium volumes, the Company is in the top ten in the market.
59%
INDEMNIFICATION RATE
537
UAH mln
EQUITY CAPITAL
1297
UAH mln
ASSETS


567
UAH mln
INSURANCE RESERVE
306
UAH mln
AUTHORIZED CAPITAL
74
UAH mln
NET INCOME


28
INSURANCE LICENCES
439
EMPLOYEES
94,5
UAH mln
PAYMENTS TO STATE BUDGET OF UKRAINE


In 2015, the insurance indemnities increased by over 55.4% amounting to UAH 452.9 mln. The increase in indemnification from 50% to 59% proved that INGO Ukraine would be able to duly meet its commitments to its customers. One of the largest indemnities paid by the Company and amounting to UAH 147.6 mln was paid in 2015.

INGO Ukraine Insurance Co. focused on profit growth tactics for several years. In 2015, its equity capital increased by 22.1% and reached UAH 536.6 mln. More than 80% of the insurance reserves exceeding UAH 567 mln at the end of the year were covered

by liquid assets in the monetary and deposit form. Today, INGO Ukraine Insurance Co. is one of the most capitalized companies in the insurance market with its actual solvency margin four and a half times higher than a normative one.

Its significant financial reserves allow INGO Ukraine to keep trust among its customers at the high level as well as invest in its own development. The Company is actively introducing modern technology and automatize the existing processes. This will allow the customers to receive services faster and with higher quality.STRUCTURE OF PREMIUMS

2014 UAH mln
2015 UAH mln

767
UAH mln
INSURANCE PREMIUMSSTRUCTURE OF INDEMNITIES

2014 UAH mln
2015 UAH mln

453
UAH mln
INSURANCE INDEMNITIES

Позиція на ринку


В умовах високої конкуренції на страховому ринку АСК «ІНГО Україна» не лише утримала міцні позиції серед лідерів у ключових напрямах страхування, а й зберегла збалансований портфель премій. Диверсифікуючи застраховані ризики по лініях бізнесу, компанія зберігає достатній запас фінансової стабільності й можливість компенсувати клієнтам великі обсяги збитків.АСК «ІНГО Україна» за підсумками року посіла друге місце за обсягом страхових виплат (452,9 млн грн), а також перше місце за рівнем виплат серед компаній, які належать до ТОП‑20 за обсягом зібраних премій  –  ​59%.

Незважаючи на надзвичайно складні макроекономічні умови, Компанія продовжила нарощувати рівень страхових резервів, які у минулому році перевищили 567 млн грн. За цим показником АСК «ІНГО Україна» займає першу позицію на ринку.

Велику увагу Компанія приділяє достатньому рівню капіталізації та високому рівню ліквідності.
Так, за обсягом власного капіталу АСК «ІНГО Україна» входить у ТОП‑5, а за розмірами активів Компанія займає третю позицію на ринку.ЗА ПІДСУМКАМИ 2015 РОКУ АСК «ІНГО Україна» ПОСІЛА третє МІСЦЕ ЗА РОЗМІРОМ АКТИВІВ*

*рейтинг Insurance TOP за 12 місяців 2015 р.Основні показники*

Рівень виплат Премії, млн грн Виплати, млн грн
ІНГО україна 59% 767 453
Провідна 53% 699 373
АХА Страхування 45% 1 090 490
Інгосстрах 45% 762 346
УСГ 43% 665 286
УНІКА 42% 1 008 426
АСКА 31% 809 255
PZU Україна 30%799 236
Арсенал Страхування 29% 882 257
Кремінь 12% 1 952 227

*рейтинг Insurance TOP за 12 місяців 2015 р.Страховий ринок України є досить турбулентним, з невисоким рівнем довіри з боку споживачів страхових послуг. Лише невелика кількість компаній може пишатися результатами своєї роботи, які б підтверджувались довірою споживачів та високою діловою репутацією серед партнерів. Одним із критеріїв лояльності клієнтів є обсяг зібраних страхових премій за добровільними видами страхування.

Зокрема, до них належить автокаско, де АСК «ІНГО Україна» посіла четверте місце серед конкурентів, зібравши 256 млн грн премій.

Впевнено почуватися у десятці найбільших страхових компаній країни, які займають більше третини ринку, АСК «ІНГО Україна» дозволяють зважена тарифна політика, прозорі умови страхування та фінансові гарантії для клієнтів та партнерів.структура премій**

**рейтинг Insurance TOP за 12 місяців 2015 р.Сьогодні перед страховим ринком стоять безпрецедентні виклики.

Переважна кількість видів класичного страхування має високу збитковість. Тому для забезпечення фінансової стійкості компаніям доцільно диверсифікувати ризики, що приймаються на страхування. Формування і підтримання збалансованого портфелю ризиків  ‒ ​важлива задача менеджменту АСК «ІНГО Україна», яка успішно була виконана у 2015 році.

Головний фокус страховиків сьогодні і в найближчі роки ‒ ​відновлення та підвищення рівня довіри до інституту страхування загалом у суспільства.

Позиция на рынке


В условиях высокой конкуренции на страховом рынке АСК «ИНГО Украина» не только удержала прочные позиции среди лидеров в ключевых направлениях страхования, но и сохранила сбалансированный портфель премий. Диверсифицируя застрахованные риски по линиям бизнеса, компания сохраняет достаточный запас финансовой стабильности и возможность компенсировать клиентам большие объемы убытков.АСК «ИНГО Украина» по итогам года заняла второе место по объему страховых выплат (452,9 млн грн.), а также первое место по уровню выплат среди компаний, входящих в ТОП-20 по объему собранных премий – 59%.

Несмотря на чрезвычайно сложные макроэкономические условия, Компания продолжила наращивать уровень страховых резервов, которые в 2015 году превысили 567 млн грн. По этому показателю АСК «ИНГО Украина» занимает первую позицию на рынке.

Большое внимание Компания уделяет достаточному уровню капитализации и высокому уровню ликвидности.
Так, по объему собственного капитала АСК «ИНГО Украина» входит в ТОП-5, а по размерам активов Компания занимает третью позицию на рынке.ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА АСК «ИНГО УКРАИНА» ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ*

*Рейтинг Insurance TOP за 12 месяцев 2015 г.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Уровень выплат Премии, млн грн Выплаты, млн грн
ИНГО Украина 59% 767 453
Провидна 53% 699 373
АХА Страхование 45% 1 090 490
Ингосстрах 45% 762 346
УСГ 43% 665 286
УНИКА 42% 1 008 426
АСКА 31% 809 255
PZU Украина 30%799 236
Арсенал Страхование 29% 882 257
Кремень 12% 1 952 227

*Рейтинг Insurance TOP за 12 месяцев 2015 г.Страховой рынок Украины является достаточно турбулентным, с невысоким уровнем доверия со стороны потребителей страховых услуг. Лишь небольшое количество компаний может гордиться результатами своей работы, которые бы подтверждались доверием потребителей и высокой деловой репутацией среди партнеров. Одним из критериев лояльности клиентов является объем собранных страховых премий по добровольным видам страхования.

В частности, к ним относятся автокаско, где АСК «ИНГО Украина» заняла четвертое место среди конкурентов, собрав 256 млн грн. премий.

Уверенно чувствовать себя в десятке крупнейших страховых компаний страны, занимающих более трети рынка, АСК «ИНГО Украина» позволяют взвешенная тарифная политика, прозрачные условия страхования и финансовые гарантии для клиентов и партнеров.СТРУКТУРА ПРЕМИЙ**

**Рейтинг Insurance TOP за 12 месяцев 2015 г.Сегодня перед страховым рынком стоят беспрецедентные вызовы.

Подавляющее число видов классического страхования имеет высокую убыточность. Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости компаниям целесообразно диверсифицировать риски, принимаемые на страхование. Формирование и поддержание сбалансированного портфеля рисков – важная задача менеджмента АСК «ИНГО Украина», которая успешно была выполнена в 2015 году. Но главный фокус страховщиков сегодня и в ближайшие годы – восстановление и повышение уровня доверия к институту страхования в целом в обществе.

Market PositionAgainst the background of high competition in the insurance market, INGO Ukraine Insurance Co. retained its strong leading positions in key insurance areas as well as the balance premium portfolio. By diversifying insurance risks within business lines, the company has the sufficient reserve of financial stability and can indemnify its customers for large volumes of damages.Based on the results of the year, INGO Ukraine took the second place in insurance indemnity volume (UAH452.9 mln) and the first place in indemnification rate among the companies who were in top 20 due to premiums collected – 59%.

Despite the extremely complicated macroeconomic conditions, the Company kept on increasing its insurance reserves exceeding UAH 567 mln last year. Thus, INGO Ukraine took the first place in the market.

The Company pays great attention to the sufficient capitalization and high-level liquidity. Thus, the equity capital of INGO Ukraine Insurance Co. is in the TOP 5 and its asset amount is third in the market.BASED ON THE 2015 RESULTS, INGO UKRAINE TOOK THE THIRD PLACE IN THE AMOUNT OF ASSETS*

*2015 Insurance TOP Rating: 12 monthsKEY INDICATORS*

Indemnification
Rate
Premiums,
UAH mln
Indemnities,
UAH mln
INGO Ukraine 59% 767 453
Providna 53% 699 373
АХА Insurance 45% 1 090 490
Ingosstrakh 45% 762 346
USH 43% 665 286
UNIQA 42% 1 008 426
ASKA 31% 809 255
PZU Ukraine 30%799 236
Arsenal 29% 882 257
Kremin 12% 1 952 227

*2015 Insurance TOP Rating: 12 monthsThe Ukrainian insurance market is rather turbulent and has the low insurance service consumer trust. Only a few companies can be proud of the results of their activities evidenced by consumer trust and good will among their partners. The insurance premiums collected by voluntary insurance types are one of the customer loyalty criteria. Motor CASCO insurance where INGO Ukraine took the forth place having collected UAH 256 mln of premiums was one of those types.

INGO Ukraine feels confident in the top 10 of the largest insurance companies of the country, which take more than the third part of the market, as it offers its customers and partners a reasonable tariff policy, transparent insurance conditions and financial guarantees.STRUCTURE OF PREMIUMS**

**2015 Insurance TOP Rating: 12 monthsNowadays, the insurance market is facing unprecedented challenges.

Most classic insurance types have high loss ratios. Thus, ensuring their financial stability requires that the companies diversify risks to be insured. Organizing and supporting the balanced risk portfolio was an important task for the management of INGO Ukraine Insurance Co. that was successfully fulfilled in 2015.

But today and in the nearest future, insurers is focusing on how to restore and raise the customer loyalty to the institution of insurance in general.